Máis que CIG-Autonómica

É necesario lembrar que as cotas satisfeitas aos sindicatos séguense a considerar como gasto deducible dos rendementos do traballo na campaña da Renda 2008. Para eximir esta cantidade do pagamento do imposto do IRPF, chega con facer constar no recadro 011 (cotas satisfeitas a sindicatos), a cantidade total que se pagou ao sindicato durante o ano pasado. No caso da CIG, e para persoas traballadoras, esta cantidade sería de 131,85€ se se leva na afiliación todo o ano, senón a parte proporcional. Non é necesario pedir ningún xustificante nos locais sindicais das comarcas ou na entidade bancaria onde se teña domiciliado o pagamento. Se pagas a cota sindical a través da retención na nómina, esta cantidade xa aparece consignada pola Axencia Tributaria no dito recadro do borrador.

Hai que deixar claro que a Axencia Tributaria non regala a cota sindical, senón que exime de pagar o 100% do imposto do IRPF que correspondería a esa cantidade. Xa que logo, deses 131,85€ devolveríase unha porcentaxe  variable que oscila entre o 20-30% dependendo dos casos. De afiliarrte unha vez comezado o 2008, podedes consultar a cantidade exacta abonada: a) na entidade bancaria na que teñades domiciliado o pagamento (se é banca electrónica moito máis fácil) ou b) nos locais comarcais da CIG.  Nestes dous sitios poderiades solicitar os certificados de pagamento da cota sindical, se a vosa declaración toca a revisar e así volo solicitan. Porén, a cantidade deducible por este concepto é pouco importante, e a selección aleatoria de declaracións a revisar vai máis encamiñada ás que se separan en máis de dous díxitos de euro do borrador que ten a AEAT.

O prazo límite de presentación da declaración do IRPF finaliza o 30 de xuño (o 23 de xuño se se domicilia o pagamento). Toda a información necesaria sobre a Renda 2008 podédela atopar no seguinte enlace.

Porque, efectivamente, a afiliación sindical, e en especial a CIG, contribúe a mellorar as condicións e os rendementos do traballo das persoas traballadoras no noso país, AFÍLIATE.