Novas por contido

Recomendacións para a operación de sistemas de aire acondicionado. ¡Basta xa de oficinas ateigadas sen ventilación!

Fai xa case cinco meses que dende a CIG lle lembramos a Xunta de Galiza as recomendacións que en materia de sistemas de climatización feitas por: ATECYR, REHVA ou ASHRAE ou o Ministerio de Sanidade (https://i.gal/be2Lo) para evitar a propagación do COVID-19.

Aínda así, despois do retorno o traballo presencial atopámonos unha vez mais con oficinas e edificios ateigados de persoal e sen as condicións mínimas de ventilación necesarias para evitar a propagación do virus; especialmente sanguento se consideramos que a maioría dos contaxios danse en espazos pechados, con tempos de exposicións longas e con ventilación inadecuada. Estas situacións producen que a Xunta reduza a capacidade de cines, ximnasios, teatros.... pero non nos edificios da Administración de Galiza.

A todo isto únese a reticencia da Xunta en subministrar mascaras a todo o persoal, a súa insistencia en manter a todo o persoal en traballo presencial, a tardanza en negociar o acordo sobre o teletraballo, a falta de información de contaxios.... Vamos, o caldo perfecto para unha explosión de contaxios.

Ante esta inoperancia e desidia queremos reiterar o noso compromiso coa protección da saúde dos traballadores e traballadora mediante a nosa insistencia de que se apliquen as recomendacións en materia de sistemas de aire acondicionado:

 1. NON APAGAR O AIRE ACONDICIONADO, xa que o estrés térmico causado por un mal sistema de climatización da lugar a baixada das defensas, que é un risco maior que o de contaxio polo sistema de climatización.
 2. Revisar as instalacións de aire acondicionado, verificando o seu correcto funcionamento e facendo os axustes pertinentes para adaptalos a esta nova situación.
 3. Activar os sistemas de aire acondicionado como mínimo 2 horas antes do inicio da xornada laboral e mantelos despois outras 2 horas, continuando logo a un mínimo do 25% do caudal máximo para favorecer a eliminación de partículas infecciosas. Se é posible manter os sistemas funcionando en continuo 24h/7d.
 4. Aumentar o caudal o máximo posible da instalación, durante as horas de traballo; recoméndase un caudal mínimo de 12,5 litros/segundo/persoa, segundo indica o “Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios” nos apartados IT 1.1.4.2.3 para os locais de tipo “IDA 2: aire de boa calidade” do apartado IT 1.1.4.2.2 no que están tódolos locais da Xunta de Galiza). Manter os maiores niveis de impulsión e expulsións que sexan posibles. Ventiloconvectores e divisores deben funcionar de maneira continua a sua velocidade mínima, para evitar a deposición dos virus.
 5. Cerrar completamente a recirculación de aire, é dicir, facer que o 100% do aire veña do exterior e non aproveitemos parte do aire interior do edificio para volvelo facer pasar dentro, taxa de renovación de aire do 100%. Os filtros situados nos recirculadores non son quen de reter partículas de virus. Se a instalación o permite, crear zonas limpas dentro do sistema de ventilación illadas das zonas de maior risco como por exemplo a recepción de usuarios.
 6. Evitar que os sistemas de entrada e extracción de aire nas estancias xeren correntes que propaguen o virus duns traballadores a outros, segundo o establecido no “Real decreto 1027/2007” no apartado IT 1.1.4.1.3. No caso de os ventiladores a saída do aire ten que ser dirixida ó exterior.
 7. Vixiar fugas naqueles intercambiadores de calor nos que exista separación entre o aire de entrada e o da saída; no caso de que non exista separación (ex: intercambiadores rotatorios) apagalos.
 8. Abrir as fiestras para favorecer a renovación de aire e a ventilación cruzada de forma periódica, e un mínimo de 15 minutos antes de empezar a traballar.
 9. Durante o reemplazo dos filtros do sistema de ventilación estes serán tratados como material de risco biolóxico e tomaranse as correspondentes medidas de protección individual (luvas, máscaras, gafas, botas e traxe de protección). Non é recomendable subsistir os filtros por uns de maior filtraxe (mais finos). Non limpar nin manipular os filtros, hai que cambialos.
 10. Instalar sistemas extra de purificación de aire que reduzan a carga de virus (UV-C, filtración electrostática, xeradores de ións, etc).
 11. Manter a ventilación dos baños de forma continua e descargar os inodoros coa tapa pechada.

Na CIG seguimos reclamando a convocatoria dos comités de saúde e seguridade laboral, informes dos contaxios nos centros para poder tomar as medidas axeitadas, avaliacións de riscos personalizadas para cada centro e non protocolos de medidas xerais, e a modificación dos plans de prevención de riscos laborais para adaptalos a nova clasificación do COVID-19 (SARS-CoV-2) como patóxeno humano do grupo de risco 3 do anexo III da Directiva 2000/54/CE. Este cambio de nivel que implica que en tódalas avaliacións de risco o perigo do contaxio por COVID-19 esta minusvalorado. A Xunta non pode eludir a súa responsabilidade como garante da saúde e seguridade das persoas traballadoras (Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais).

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...
Xoves, 18 Mai 2023

Conciliación, carreira, FISP, EVO´s, procesos selectivos e Política Social (información da CP 16/05/2023)

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 16 de maio, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. PROCESOS SELECTIVOS Calendario: publicaron o calendario onde figuran xa todos os procesos convocados (95 procesos) de libre e estabilización. Procesos pendentes de rematar: é probable que a semana que vén remitan as prazas...