Novas por contido

Recomendacións para a operación de sistemas de aire acondicionado. Outro exemplo da improvisación da Xunta de Galicia.

Durante as próximas semanas producirase o progresivo retorno do persoal da Xunta de Galiza os seus respectivos locais de traballo. Dada as dúbidas existentes respecto aos sistemas de ar acondicionado queremos informarte das medidas adecuadas e as recomendacións feitas en materia de sistemas de climatización propostas pola: ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración), REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), ou ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), para evitar a propagación do COVID-19, e que de seguro a Xunta de Galiza non seguirá:

 1. NON APAGAR O AIRE ACONDICIONADO, xa que o estrés térmico causado por un mal sistema de climatización da lugar a caída das defensas, e esta caída de defensas xera un risco que é maior co risco de contaxio polo sistema de climatización.
 2. Revisar as instalacións de aire acondicionado / ventilación antes do inicio da desescalada para verificar o seu correcto funcionamento e facer os axustes  e arranxos pertinentes. (Evitar que por falta de uso exista proliferación de bacterias no sistema, como por exemplo a lexionela).
 3. Activar os sistemas de aire acondicionado horas antes do inicio da xornada laboral e mantelos despois ou un mínimo do 25% do caudal máximo para favorecer a eliminación de partículas infecciosas. Se é posible manter os sistemas funcionando en continuo 24/7.
 4. Aumentar o caudal o máximo posible da instalación, durante as horas de traballo; recomendase un caudal mínimo de 12,5 litros/segundo/persoa, segundo indica o “Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios” nos apartados IT 1.1.4.2.3 para os locais de tipo IDA 2 do apartado IT 1.1.4.2.2 no que están tódolos locais da Xunta de Galicia). Manter os maiores niveis de impulsión e expulsións que sexan posibles.
 5. Cerrar completamente a recirculación de aire, é dicir, facer co 100% do ar veña do exterior e non aproveitemos parte do aire interior do edificio para volvelo facer pasar dentro, taxa de renovación de aire do 100%. Os filtros situados nos recirculadores non son quen de reter partículas de virus.
 6. Evitar cos sistemas de entrada e extracción de aire nas estancias xeren correntes que pasen partículas con virus duns traballadores a outros, segundo o establecido no “Real Decreto 1027/2007” no apartado IT 1.1.4.1.3.
 7. Vixiar fugas naqueles intercambiadores de calor nos que exista separación entre o aire de entrada e o da saída; no caso de que non exista separación (ex: intercambiadores rotatorios) directamente apagalos.
 8. No caso de cambio dos filtros do sistema de de ventilación estes serán tratados como material de risco biolóxico e tomaranse as correspondentes medidas de protección individual (luvas, máscaras, gafas, botas e traxe de protección). Non é recomendable subsistir os filtros por uns de maior filtraxe (mais finos) xa que a perda de fluxo de aire é peor ca ganancia na filtraxe. Non se deben limpar os filtros (con aire, auga , UV-C etc), nin manipular (recortar, axustar etc); hai que substituílos.
 9. Instalar en oficinas de traballo con grande cantidade de persoal, como por exemplo San Caetano, sistemas extra de purificación de aire que reduzan a carga de virus (UV-C, filtración electrostática, xeradores de ións, etc).
 10. Manter a ventilación dos baños de forma continua e descargar os inodoros coa tapa pechada.
 11. En todos os centros e, especialmente, naqueles con maior cantidade de traballadores e peores condicións de climatización, facer obrigatorio o uso de máscaras para reducir en maior medida a cantidade de partículas de virus no ambiente.

Na CIG seguimos reclamando a convocatoria dos comités de saúde e seguridade laboral, para realizar plans de prevención de riscos laborais e avaliacións de riscos personalizadas para cada centro e non protocolos de medidas xerais que non abranguen toda a actividade realizada nos centros, e que deixan a xente desamparada ante a pandemia do COVID-19, eludindo a súa responsabilidade como garantes da saúde e seguridade dos traballadores como di a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 18 Mai 2023

Acordo FISP (borrador 16/05/23)

A Dirección Xeral de Función Pública remitiu aos sindicatos unha nova versión do "Acordo de Farmacéuticos/as Inspectores/as de Saúde Pública". Aceptaron varias alegacións sindicais sobre o primeiro borrador (que eran erros de bulto). Temos novo período para alegar este segundo texto, ata o 24 de maio, e esperemos ter ao menos unha mesa de negociación coa consellaría de...
Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...