Novas por contido

A Xunta de Galiza, na súa tónica prepotente e autoritaria, sacou da manga o complemento do COVID-19 dirixido ao persoal que está a traballar na primeira liña do COVID. Como se dun aguinaldo se tratara, buscan meter aquí os pluses correspondentes ás tarefas que se veñen facendo dende sempre nos centros de Política Social.

Na CIG centramos a loita na seguridade do persoal fronte á infección do coronavirus, pero tamén reclamamos o cobramento de todos os pluses reflectidos no V Convenio xa na nómina de abril, xa que estes pluses xa eran un dereito garantido polas funcións de risco que estamos a realizar.

Así, a resolución onde se regula este “complemento COVID-19”, e que se pode consultar nesta ligazón, estabelece en canto a retribucións o seguinte:

  1. As retribucións que percibirá o/a empregado/a público ou traballador/a nos casos establecidos nos números anteriores polas funcións ou servizos encomendados, e durante o tempo que as desempeñaron, non poden ser inferiores ás retribucións de postos similares da mesma categoría dentro da RPT da Consellería de Política Social, coa inclusión dos complementos de penosidade, perigosidade, toxicidade e/ou de especial dedicación.
  2. Para efectos do sinalado no número anterior, a Consellaría de Política Social aboará un complemento comprensivo das ditas diferenzas tanto en soldo, se for o caso, como nos distintos complementos sinalados. As horas extraordinarias que procederen tamén serán aboadas pola Consellaría de Política Social.

Hai que ter en conta, e insistimos en que non é ningunha novidade, o seguinte:

Complemento de perigosidade 85,24 €/mes
Complemento de penosidade 85,24 €/mes
Complemento de toxicidade 85,24 €/mes
Complemento de especial dedicación 45,39 €/mes
SUMA 301,11 €/mes

 

Entón, e segundo a resolución do CECOP... Que tería que cobrar eu? Que vai aparecer no novidoso COMPLEMENTO COVID-19?

Poderían darse distintas situacións:

  1. Se non teño recoñecido ningún destes complementos, debera ver incrementada a miña nómina no importe de 301,11 €, posto que deberan pagarme todos.
  2. Se teño xa recoñecidos todos estes complementos, non haberá ningunha variación na miña nómina.
  3. Se xa teño recoñecido algún destes complementos como, por exemplo, o de penosidade e perigosidade, polo que xa cobro 170,48 € habitualmente, a miña nómina actual debera incluír nese complemento COVID un importe de 130,63 €.
  4. Se son persoal do Consorcio e debido a isto o meu salario non está equiparado aínda ao V Convenio, deberei ter en conta que nese complemento COVID deberá estar incluído, A MAIORES dos complementos, o importe que habitualmente se resta na miña nómina debido á equiparación salarial.
  5. Se traballaches nalgunha quenda de noite, isto cobraralo na nómina do mes seguinte. As horas nocturnas son as comprendidas entre as 22:00 h e as 8:00 h, e o seu importe depende do salario bruto e trienios de cada traballador/a, calculándose do seguinte xeito:
    (salario bruto anual X 0,30) / 1665, obtendo así a contía dunha hora nocturna.

Por outra banda, tamén recordamos que dende o ano 2012, que está suspendido o artigo 19 do V Convenio, as traballadoras e traballadores da Xunta seguimos traballando DE BALDE os domingos e festivos xa que non se nos compensa nin en cartos nin en tempo de descanso.

Na CIG pensamos que este “invento” de complemento non ten outro obxectivo que o de que nun futuro próximo non se poida reclamar a continuidade no cobramento destes complementos (xa existentes), e que teñamos a sensación de que nos están a gratificar por algo que xa deberamos ter recoñecido.

Se tes algunha dúbida coa túa nómina, non dubides en poñerte en contacto coa CIG.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...
Luns, 29 Mai 2023

Procesos selectivos. Reingreso de persoal laboral fixo (rogos-preguntas da MX 29/05/23)

Dentro do punto de Rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos á que asistimos o luns 29 de maio, o director xeral de Función Pública deu información de:  Datas de exames: van publicar no DOG dos vindeiros días as datas de exercicios de 15 procesos selectivos para os que xa anunciaran a data. Resolución de recursos nos procesos selectivos de...