Novas por contido

Temos un novo marco de teletraballo ordinario que tamén prevé o treletraballo especial por razóns de emerxencia sanitaria, que agora toca potenciar. A Inspección de Traballo obrigou á Xunta a entregar máscaras a todo o persoal, e vai ser no mes de decembro. As novas evidencias requiren un maior control da ventilación. A desinfección e limpeza deben manterse e mellorarse.

Transcorridos nove meses dende que no mes de marzo se decretaraa alarma sanitaria pola COVID-19, dende a CIG denunciamos as eivas que a día de hoxe continúan a darse nos centros de traballo. En liñas xerais:

 • Falta de material de protección e falta de información e formación en medidas de prevención fronte ao COVID-19 ás persoas empregadas públicas.
 • A evidencia científica do contaxio por aerosois amosa carencias en información preventiva ao persoal en xeral en aspectos como a renovación do aire e ventilación en baños, despachos e zonas comúns e específica aos delegados/as de prevención das tarefas de mantemento e control dos sistemas de aire acondicionado, de existiren.
 • A insuficiencia ou falla de medidas preventivas específicas está a expor ao persoal innecesariamente a un risco biolóxico e a un risco psicosocial derivado das situacións de estrés emocional ao que se ven sometidos os traballadores e traballadoras.
 • Descoñecemento da existencia de avaliación de riscos laborais ao risco biolóxico da COVID-19 nos centros de traballo.
 • O desprazamento diario aos centros de traballo de máis de 10.000 persoas a través de medios de transporte ateigados cuns niveis de ocupación do 90-100% das prazas ocupadas supón un enorme e innecesario risco de contaxio.

A situación actual precisa que por parte da Administración se tomen todas as medidas obrigadas e necesarias para a protección da saúde da poboación en xeral e, neste caso, do conxunto do persoal empregado público. Nese senso dende a CIG instamos a necesidade de tomar as seguintes medidas:

 • Garantir a seguridade e saúde das persoas traballadoras a través das medidas preventivas de carácter individual e colectivo ditaminadas polo servizo de prevención de riscos.
 • Avaliación ou reavaliación nos centros de traballo adaptadas á nova evidencia confirmada pola comunidade científica e sanitaria da transmisión do virus a través de aerosois, o que implicou un cambio na clasificación do virus que pasou actualmente de nivel de risco 2 a nivel de risco 3.
 • Convocatoria dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) das consellerías e do CSSL Intercentros para realizar un seguimento das actuacións preventivas indicadas pola normativa en prevención de riscos laborais.
 • Co obxecto de minimizar o impacto do COVID-19 nos centros de traballo, as normativas estatal e a autonómica priorizan o establecemento de medidas organizativas de carácter colectivo como a adaptación das condicións de traballo, a ordenación de postos de traballo, a organización a quendas e, sobre todo, a potenciación do teletraballo. Así se fixo no anterior estado de alarma, diminuíndo enormemente a exposición ao risco do persoal empregado público e, ao tempo, mantendo os servizos públicos e a atención á cidadanía.
 • O teletraballo combinado coa organización de quendas de traballo nas unidades amósase como a mellor medida organizativa nos centros administrativos de cara a garantir a saúde do persoal empregado público e usuarios/as e a atención presencial.

Cumpre que a Administración se tome realmente en serio a saúde do seu persoal, polo que vimos de dirixir un escrito a Función Pública esixindo:

 • Establecer con carácter inmediato a prestación de servizos na modalidade de réxime especial de teletraballo por razóns de declaración da situación de emerxencia, tal e como estipula no recentemente aprobado Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración xeral.
 • Dotación ao persoal de máscaras cirúrxicas ou, de ser o caso, máscaras FFP2 e instrucións para o seu uso adecuado.
 • Control e revisión dos sistemas de aireación e ventilación que garantan a baixa concentración de aerosois en aras de minimizar o risco de contaxio.
 • Adopción de medidas específicas para as persoas traballadoras especialmente sensibles (grupos de risco), para as que non é aceptable a presenza física nun mesmo lugar de traballo compartido espazo con traballadores/as e usuarios/as.
 • Cumprimento das medidas previstas na Avaliacións de Riscos Laborais en materia de medios (xel hidroalcólico, produtos de desinfección...) e de protocolos de desinfección e limpeza dos centros especificando a persoa/s responsables da tarefa, periodicidade, etc.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

RPT de Augas de Galiza (para MX 29/05/23 e CP 30/05/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos e da Comisión de Persoal que serán, respectivamente, o luns 29/05/23 e martes 30/05/23, coa seguinte Orde do día: RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE AUGAS DE GALIZA Descargar Esta modificación comezou a súa tramitación cos sindicatos o 4 de outubro do 2022. Case oito meses...
Xoves, 18 Mai 2023

Modificación da RPT do SPIF de cara á funcionarización (en CP 16/05/23)

Na Comisión de Persoal do pasado día 16 de maio aprobouse a RPT de funcionarización do SPIF co voto en contra da CIG. Este foi un proceso que “comezou polo tellado” e dende a CIG sempre defendimos un proceso transparente, que facilitara toda a información que permitira ao persoal do servizo de incendios tomar a decisión de funcionarizarse ou non con tódalas garantías e...