Novas por contido

No DOG do 09/07/2024 publican:

- RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, pola que se se fai pública a baremación provisional da fase de concurso de determinados corpos, escalas e especialidades.

Corpos, escalas e especialidades de persoal funcionario do subgrupo A2 das cales se publica o baremo provisional

Corpo facultativo de grao medio

Escala técnica de facultativos. Especialidade enfermaría

Escala técnica de facultativos. Especialidade traballo social

- RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, no corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, e no corpo de técnicos de carácter facultativo de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, grupo B, pola que se se fai pública a baremación provisional da fase de concurso de determinados corpos, escalas e especialidades.

Corpos, escalas e especialidades de persoal funcionario do grupo B e subgrupo C1 en que se publica o baremo provisional

Corpo administrativo

Corpo administrativo da Administración xeral Escala de axentes de inspección. Especialidade de consumo

Escala de axentes de inspección. Especialidade de mobilidade

Escala de axentes de inspección. Especialidade de vixilancia de estradas

Corpo de axudantes de carácter facultativo

Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade de patrón

Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia. Especialidade de mecánico

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia Escala técnica de mantemento de servizos

Escala técnica de recursos naturais e forestais. Especialidade de capataz

Escala técnica de recursos naturais e forestais. Especialidade de mecánico naval

Escala técnica de recursos naturais e forestais. Especialidade de patrón de embarcación

Escala técnica de recursos naturais e forestais. Especialidade de guía intérprete de patrimonio natural

Escala técnica de cociña

Escala técnica de condución

Escala técnica de análise de laboratorio

Escala técnica en reprodución cartográfica

Escala técnica de gobernantes/as. Especialidade de gobernante/a

Corpo de técnicos de carácter facultativo

Escala técnica de delineantes

Escala de axentes técnicos en xestión ambiental

Escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Especialidade de bombeiro/a forestal xefe de brigada.

Escala de axentes técnicos facultativos. Especialidade de educación infantil

Escala de axentes técnicos facultativos. Especialidade de animación sociocultural

- RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, en categorías do grupo III de persoal laboral da Xunta de Galiza, pola que se se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

Categorías de persoal laboral do grupo III en que se publica o baremo provisional

Cat. 3. Controlador/a pecuario/a. Axudante/a técnico/a pecuario/a.

Cat. 12 Mestre/a de taller

Cat. 15. Experto/a en exposicións.

Cat. 34. Especialista de oficios (debuxante).

Cat. 36. Experto/a audiovisuais.

Cat. 37. Técnico/a de son.

Cat. 43. Encargado/a estrutura escénica. Encargado/a de taller de escenografía. Técnico/a de máquinas do IGAEM.

Cat. 54. Técnico/a especialista en radioloxía (TER).

Cat. 54B. Hixienista dental.

Cat. 66. Axudante taller. Adxunto/a taller.

Cat. 71. Oficial/a de primeira xardineiro/a.

Cat. 94. Técnico/a auxiliar en imaxe e son.

Cat. 98. Auxiliar de luces.

Cat. 100. Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada

Cat. 101. Proxeccionista.

Cat. 103. Entrevistador/a. Enquisador/a.

Cat. 104. Intérprete de linguaxe de signos

A puntuación provisional obtida polas persoas baremadas figura reflectida no portal web corporativo da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal: https:// www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos/consulta

Outras novas recentes

Mércores, 17 Xullo 2024

RPT de Educación (proposta 16/07/24)

A Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convocounos a unha xuntanza para o día 18/07/24, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Ao coincidir con outras xuntanzas para o mesmo día, as organizacións sindicais solicitamos mudar a data. Descargar a proposta. De entrada, na proposta queren...
Luns, 15 Xullo 2024

Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2024 e actualización das contías das retribucións

No DOG do 15/07/2024 publican a ORDE do 11 de xullo de 2024 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024 e se actualizan as contías das retribucións en aplicación do Real decreto lei 4/2024, do 26 de xuño. O 27 de xuño do 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei...
Venres, 19 Xullo 2024

Carreira profesional de persoal laboral e funcionario (graos I e II): requirimentos de emenda de documentación

No DOG do 19/07/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que...