Novas por contido

No DOG do 01/12/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do grupo I, titulado/a superior veterinario, de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2020 (DOG número 249, do 11 de decembro), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

- RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de veterinarios (subgrupo A1), convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2020 (DOG número 249, do 11 de decembro), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

Fan pública, como anexos a estas resolucións, a baremación provisional da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 da convocatoria.

No DOG do 28/11/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo agrupacións profesionais, pola que se fai pública a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

- RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Publican a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

No DOG do 28/11/2022 publican a CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de novembro de 2022, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG número 241, do 17 de decembro), pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Onde di: «...que o segundo exercicio da oposición terá lugar o día 2 de decembro de 2022, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas nas aulas 2 e 6 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), sita na rúa de Madrid 2-4 (As Fontiñas), Santiago de Compostela.».

Debe dicir: «...que o segundo exercicio da oposición terá lugar o día 2 de decembro de 2022, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas nas aulas 2 e 7 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), sita na rúa de Madrid 2-4 (As Fontiñas), Santiago de Compostela.».

No DOG do 28/11/2022 publican:

- ORDE do 22 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais UGT, CC.OO. e CSIF para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza, para o persoal funcionario.

- ORDE do 22 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para o establecemento do complemento de desempeño do posto de traballo para o persoal laboral da Xunta de Galiza.

No DOG do 25/11/2022 publican a RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría de montes, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG número 241, do 17 de decembro).

Publican a puntuación obtida pola aspirante que viu modificada a súa puntuación no portal web da Xunta de Galiza: funcionpublica.xunta.gal

No DOG do 23/11/2022 publican a RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo de acceso libre e de estabilización para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG número 241, do 17 de decembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Rectifican a Resolución deste tribunal do 3 de novembro de 2022 (DOG núm. 212, do 9 de novembro) exclusivamente no referente á relación de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio.

Publican as puntuacións rectificadas obtidas polas persoas aspirantes presentadas que superaron o primeiro exercicio no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, así como a relación das que non acadaron os mínimos establecidos na base II.1.1.1 da convocatoria.

No DOG do 23/11/2022 publican a RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo desta resolución.

No DOG do 23/11/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala superior de finanzas, convocado pola Resolución do 31 de maio de 2021 (DOG número 115, do 18 de xuño), pola que se dá publicidade de diversos acordos.

Declaran exentas de realizar o terceiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo todas as persoas aspirantes que superaron o primeiro e segundo exercicios.

Declaran rematada a fase de oposición do proceso selectivo.

- RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala superior de finanzas.

No prazo dos 10 días hábiles seguintes ao da publicación da presente resolución no DOG, as persoas aspirantes actuarán do xeito que se indica.

No DOG do 23/11/2022 publican a CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de novembro de 2022 pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG número 21, do 31 de xaneiro); e, para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG número 224, do 25 de novembro).

Eliminan unha praza e engaden outra.

No DOG do 23/11/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza, do 17 de novembro de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Mar.

- RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza, do 17 de novembro de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Outras novas recentes

Xoves, 24 Novembro 2022

RPT de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 22/11/2022

A CMATV enviounos unha nova proposta da súa RPT para tratar nunha xuntanza que teremos o venres 25 denovembro. Se é do teu interese podes  descargar a documentación e contactar coa CIG.  A proposta afecta principalmente ao Parque das Illas Atlánticas. Pero ten máis cousas: dotación de postos xurídicos ás xefaturas territoriais, execución de sentenzas, e máis cambios.
Mércores, 30 Novembro 2022

Orde de integración do persoal laboral fixo do Consorcio I+B

Estamos convocados a unha Comisión de Persoal que será o luns 5 de decembro para tratar o Proxecto de Orde pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galiza do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. En comparación co texto que enviarán para a Mesa Xeral, tan só observamos un cambio:...
Xoves, 24 Novembro 2022

Temarios C1 informática e condución para os procesos derivados da OEP extraordinaria da Lei 20/2021

A Dirección Xeral de Función Pública achega os borradores dos temarios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria da Lei 20/2021 (lei da temporalidade) das escalas  técnica de auxiliar de informática (descargar) , e técnica de condución (descargar), subgrupo C1. Que é do teu interese, podes contactar coa CIG.