Novas por contido

No DOG do 21/06/2024 publican:

- RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2024, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de arquitectos, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galiza número 241, do 17 de decembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

- RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2024, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de arquitectos, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galiza número 241, do 17 de decembro) pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Fan pública, como anexos a estas resolucións, as baremacións provisionais da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 das convocatorias.

No DOG do 21/06/2024 publican:

- RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2024, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría 40 do grupo I de persoal laboral da Xunta de Galiza, titulado/a superior lingüista, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022, pola que se dá publicidade a diversos acordos.

- RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2024, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de letrados, convocado pola Resolución do 5 de xullo de 2023, pola que se fan públicas as puntuacións obtidas polos aspirantes no segundo exercicio.

- RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de técnicos facultativos, especialidade de fisioterapia, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

Publican os resultados do segundo exercicio.

No DOG do 20/06/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean novos membros do tribunal cualificador do concurso-oposición para o ingreso, na condición de persoal fixo, en diversas clases de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro).

No DOG do 20/06/2024 o Consello da Cultura Galega publica:

- RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2024 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

- RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2024 pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído do procedemento selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

No DOG do 20/06/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos de determinados procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, en distintos corpos, escalas e especialidades da Administración xeral e da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza (subgrupo A2).

As persoas aspirantes que teñan que presentar documentación acreditativa dos méritos baremables na fase de concurso a que se refire esta resolución achegarana ao seu expediente persoal electrónico, ao cal accederán a través da canle de emprego público de Galiza (Fides) no enderezo https://fides.xunta.gal, seguindo o procedemento establecido na Resolución do 5 de decembro de 2023 pola que se ditan instrucións para regular o contido, uso e acceso ao expediente persoal electrónico do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das súas entidades públicas instrumentais.

O prazo para presentar a solicitude de actualización de méritos e a documentación acreditativa deles, para formular alegacións ou para emendar o estado «acreditación documental incompleta», rematará aos dez días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galiza.

Procesos en que se inicia a fase de concurso e se abre o prazo para a acreditación de méritos dos aspirantes que superaron a fase de oposición

Procesos de persoal funcionario (subgrupo A2).

Administración especial: Corpo facultativo de grao medio, escala de técnicos facultativos, especialidade enfermaría.

No DOG do 20/06/2024 publican a RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2024, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de facultativos, especialidade de enfermaría, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galiza número 245, do 27 de decembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Desestiman as alegacións presentadas na súa totalidade.

No DOG do 18/06/2024 publican a RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2024 pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos, convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galiza número 65, do 4 de abril).

Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal remitirá ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación do proceso selectivo.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non recibise correctamente o seu usuario e clave, deberá poñerse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, no teléfono 881 99 98 83, para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación.

No DOG do 14/06/2014 a VALEDORA DO POBO publica a RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2024 pola que se convoca concurso de méritos para a adscrición a un posto vacante nesta institución.

O prazo de presentación das solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galiza.

No DOG 14/06/2024 publican:

- RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos de determinados procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, en distintos corpos, escalas e especialidades da Administración xeral e de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, no corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, grupo B, e en categorías do grupo III de persoal laboral da Xunta de Galiza.

- RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se fai público o procedemento para a acreditacion dos méritos de determinados procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, en distintos corpos, escalas e especialidades da Administración xeral e de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza (subgrupo A2).

As persoas aspirantes que teñan que presentar documentación acreditativa dos méritos baremables na fase de concurso a que se refire esta resolución achegarana ao seu expediente persoal electrónico, ao cal accederán a través da canle de emprego público de Galiza (Fides) no enderezo https://fides.xunta.gal, seguindo o procedemento establecido na Resolución do 5 de decembro de 2023 pola que se ditan instrucións para regular o contido, do uso e do acceso ao expediente persoal electrónico do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das súas entidades públicas instrumentais.

O prazo para presentar a solicitude de actualización de méritos e a documentación acreditativa deles, para formular alegacións ou para emendar o estado de «acreditación documental incompleta» rematará aos dez días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galiza.

No DOG do 14/06/2024 publican a RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo de intérpretes de lingua de signos do persoal laboral, categoría 104 do grupo III da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galiza número 245, do 27 de decembro); pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Desestiman as alegacións presentadas na súa totalidade.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...
Xoves, 20 Xuño 2024

A Consellería do Mar convoca, a instancias da CIG, a comisión de seguimento do Acordo de Gardacostas

O día 18 de xuño dende a CIG presentamos unha solicitude de xuntanza coa Consellería do Mar en relación a varios asuntos pendentes e que requiren una axeitada solución, que pasa porque a consellería actúe. As catro cuestións básicas que se deben atender, habendo máis que tratar, son: 1. Instar a implantación dos coeficientes redutores do persoal do servizo de Gardacostas....