Novas por contido

No DOG do 22/09/2023 publican:

- RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento da lingua galega dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, nivel Celga 2.

- RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento da lingua galega dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, nivel Celga 3.

- RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento da lingua galega dos procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, nivel Celga 4.

Unha vez efectuada a corrección dos exames na sesión do 15 de setembro de 2023, publícase no portal web corporativo da Xunta de Galiza funcionpublica.xunta.gal a cualificación como apto ou non apto das persoas aspirantes que se presentaron ás citadas probas de coñecemento da lingua galega.

No DOG do 22/09/2023 publican a RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2023 pola que se modifica a composición do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de axentes de extensión pesqueira.

No DOG do 22/09/2023 publican o ACORDO do 7 de setembro de 2023, do tribunal que cualifica o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, nomeado pola Resolución do 28 de abril de 2023 (DOG número 88, do 9 de maio) pola que se dá publicidade de diversos acordos.

Publican no portal web da Xunta de Galiza, funcionpublica.xunta.gal, as puntuacións definitivas obtidas polas persoas aspirantes que realizaron o primeiro exercicio da fase de oposición.

No DOG do 22/09/2023 o CONSELLO DA CULTURA GALEGA publica a RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2023 pola que se anuncia a convocatoria de axudas de acción social para o persoal laboral desta entidade para o exercicio 2023.

No DOG do 20/09/2023 publican a RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2023 pola que se convocan para a elección de destino provisional dúas novas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2019.

Os postos ofertados e os requisitos exixidos para a súa ocupación figuran como anexo II desta resolución. As persoas aspirantes elixirán as prazas do subgrupo o que acceden de conformidade co indicado no anexo II desta resolución.

Para acceder á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitirá ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación do proceso selectivo.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non reciba correctamente o seu usuario e clave, deberá pórse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83, para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a través do sistema electrónico a que se poderá acceder a través da páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica. xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»–«Procesos selectivos».

No DOG do 20/09/2023 publican a RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de museos, convocado mediante a Resolución do 30 de marzo de 2022 (DOG número 65, do 4 de abril) pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o día 25 de setembro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas, na aula 11 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), sita na rúa Madrid 2-4 (As Fontiñas), Santiago de Compostela.

No DOG do 19/09/2023 publican:

- RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no grupo III do persoal laboral da Xunta de Galiza, na categoría de operador/a de ordenador (persoal do Cixtec).

- RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de inspección urbanística, especialidade xurídica.

- RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no grupo IV, categoría 21, de persoal laboral, oficial/a de segunda carpinteiro/a.

No DOG do 19/09/2023 publican a RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2023 pola que se modifica a composición do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de profesores numerarios dos institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, especialidade de navegación marítima.

No DOG do 19/09/2023 publican a RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2023, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, convocado pola Resolución do 22 de xuño de 2022 (DOG número 121, do 27 de xuño) pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o día 29 de setembro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, no pavillón 2 da Feira Internacional de Galicia Abanca en Silleda.

No DOG do 19/09/2023 publican a RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022 (DOG número 65, do 4 de abril), pola que se dá publicidade de diversos acordos.

Publican as novas puntuacións obtidas polas persoas aspirantes no portal web corporativo da Xunta de Galiza funcionpublica.xunta.gal

Outras novas recentes

Luns, 18 Setembro 2023

Cero en negociación colectiva: dicir que si á primeira proposta impediu un acordo de Política Social mellor

Parece que a CCOO non lle gustou que a CIG fixera consultas entre os traballadores de Política Social, e nos acusan falsamente de dicir que o acordo era malo. Pensamos que todas as persoas traballadoras xa teñen claro como discorreu a negociación deste acordo, pero por si quedan dúbidas, das que pretende sementar CCOO, aquí deixamos unas breves notas para quen queira ter...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.
Mércores, 20 Setembro 2023

RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23)

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as...