Novas por contido

No DOG do 31/03/2023 publican:

- RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2023 pola que se inadmiten determinadas solicitudes de recoñecemento extraordinario do grao I e II do sistema de complemento de desempeño do posto para o persoal laboral.

- RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2023 pola que se inadmiten determinadas solicitudes de recoñecemento extraordinario do grao I e II do sistema de carreira administrativa para o persoal funcionario.

No DOG do 31/03/2023 publican:

- CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, e no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2.

- CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 6 de febreiro de 2023 pola que se modifican as resolucións do 22 de decembro de 2022 (DOG número 244, do 26 de decembro), polas que se convocan os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso, modificadas pola resolución do 20 de xaneiro de 2023 (DOG número 15, do 23 de xaneiro), e se convocan procesos selectivos, pola quenda de acceso libre, para a escala de axentes de Inspección, especialidade de Consumo, subgrupo C1, para a escala de persoal de mantemento, subgrupo AP e para analista xestor de contidos web (persoal propio do Cixtec)

- CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso no corpo auxiliar de Administración xeral da Comunidade Autónoma Galiza, subgrupo C2, no corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, e para o ingreso nas categorías 7, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37 e 39 do grupo IV de persoal laboral da Xunta de Galiza.

- CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 6 de febreiro de 2023 pola que se modifican as resolucións de 22 de decembro de 2022 (DOG núm. 245, do 27 de decembro), polas que se convocan os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso-oposición, modificadas pola resolución do 20 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro) e se convocan procesos selectivos, pola quenda de acceso libre, para a escala auxiliar do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais, especialidade de bombeiro/a forestal, subgrupo C2 e para a escala de persoal de mantemento, subgrupo AP.

No DOG do 31/03/2023 publican a RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza, do 23 de marzo de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellaría de Política Social e Xuventude.

No DOG do 31/03/2023 publican a ORDE do 27 de marzo de 2023 pola que se modifica a Orde do 6 de febreiro de 2014 pola que se aproba o protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galiza.

No DOG do 30/03/2023 publican:

- Axencia Galega de Emerxencias: RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se aproban as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso de méritos, para o ingreso na categoría 2 do grupo III e na categoría 1 do grupo IV de persoal laboral.

- Axencia Galega de Innovación: ANUNCIO da Resolución do 21 de marzo de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nos grupos I categoría 4, II categoría 7 e III categoría 2, de persoal laboral fixo.

- Axencia Instituto Enerxético de Galiza: CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de marzo de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas e se require documentación relativa á base 1.2.4, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nos grupos I, II e III.

- Axencia Galega da Calidade Alimentaria: ANUNCIO do 21 de marzo de 2023 polo que se aproban as listas definitivas de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na praza de persoal laboral fixo incluída no anexo I do Decreto 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galiza, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza.

- Axencia Galega da Calidade Alimentaria: ANUNCIO do 21 de marzo de 2023 polo que se aproban as listas definitivas de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas prazas de persoal laboral fixo incluída no anexo I do Decreto 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galiza, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza.

No DOG do 30/03/2023 publican a RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, da escala de axentes de inspección das especialidades de vixilancia de estradas e de dominio público hidráulico.

As persoas aspirantes poderán consultar o estado das solicitudes de inscrición presentadas e a situación como admitidas ou excluídas en fides.xunta.gal

A listaxe completa de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión poderase consultar no portal web corporativo: funcionpublica.xunta.gal

No DOG do 30/03/2023 publican a RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023 pola que se convoca o Curso superior sobre planificación estratéxica, xestión e comunicación no ámbito da economía pública de Galiza.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, do subgrupo A1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das súas entidades públicas instrumentais que desempeñe postos directivos (vicesecretarías xerais, subdireccións xerais, secretarías territoriais e xefaturas territoriais), de acordo co establecido na disposición transitoria terceira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza (DOG núm. 82, do 4 de maio).

O prazo para a inscrición permanecerá aberto desde as 9.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata as 23.59 horas do día 10 de abril de 2023.

No DOG do 29/03/2023 publican a RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Publican, como anexo a esta resolución, a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas. De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Elevan esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como funcionarios/as de carreira.

No DOG do 29/03/2023 publican a CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de marzo de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso na escala superior de saúde laboral, subgrupo A1, do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (DOG número 44, do 4 de marzo), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

No DOG do 29/03/2023 a EGAP publica:

- RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de formación en prevención de riscos laborais de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación.

Poderá participar na acción formativa convocada mediante esta resolución o persoal dos equipos de alarma e evacuación, e de primeira intervención e de primeiros auxilios, así como o persoal que desempeñe a xefatura de emerxencia e/ou primeira intervención, do Edificio Administrativo de Lugo.

- RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023 pola que se convoca o curso monográfico Economía política e estabilidade orzamentaria.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; da Administración local e das universidades do Sistema universitario de Galiza, que se encadre nalgunha das seguintes categorías:

• Grupo A (subgrupos A1 e A2) de persoal funcionario.

• Grupos I e II de persoal laboral.

O prazo para a inscrición permanecerá aberto desde as 9.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata as 23.59 horas do día 3 de abril de 2023.

- RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP innova, a Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre sistemas para a contratación pública.

O prazo para a inscrición nesta actividade estará habilitado desde as 9.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata as 23.59 horas do día 3 de abril de 2023.

Outras novas recentes

Luns, 27 Marzo 2023

Concurso traslados, promoción interna, destinos, FISP, plan igualdade, excedencias, substitucións, grupo B, RPTs (máis información da CP ...

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 22 de marzo e Mesa Xeral do 17, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. Concursos de traslados: esiximos comezar a negociar todos os concursos (xeral, especial, escalas, e persoal laboral). Hai que comenzar xa a negociación, máis tendo en conta os tempos que manexa Función...
Domingo, 26 Marzo 2023

A Xunta afonda na inestabilidade laboral do persoal investigador e abre a porta da privatización

O proxecto de decreto contempla o despido aos cinco anos en caso de avaliación negativa e deixa fóra o 70% dos traballadores/as do sector A Xunta de Galiza presentounos un proxecto de estatuto do persoal investigador da Administración xeral e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico. Nel loan as bondades de unificar ao persoal que realiza...
Martes, 28 Marzo 2023

EGAP: convocatoria das actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

No DOG do 28/03/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así para o persoal da Administración de xustiza de...