Novas por contido

No DOG do 21/01/2022 publican a RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2022 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades de emisorista/vixilante fixo/a, bombeiro forestal-condutor de motobomba e bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

Amplían o prazo en 20 días hábiles.

No DOG do 20/01/2022 publican a RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2022 pola que se establece a data, a hora e o lugar para a realización do sorteo público a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza.

Co obxecto de determinar a orde de actuación das persoas aspirantes nos procesos de selección que se deriven da oferta de emprego público correspondente ao ano 2022, realizarase en acto público o sorteo o día 26 de xaneiro de 2022, ás 10.00 horas, no salón de actos número 2 (pequeno) da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela.

No DOG do 20/01/2022 publican a RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de estatísticos/ as da Comunidade Autónoma de Galiza, convocado pola Orde do 22 de abril de 2019, pola que se fan públicas as cualificacións obtidas polos aspirantes no terceiro exercicio do proceso selectivo.

As puntuacións acadadas constan no anexo I.

De acordo co disposto na base II.2.8 da convocatoria, as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes publicaranse no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal. Concederase un prazo de dez días hábiles para os efectos de alegacións, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación no DOG da resolución do tribunal pola que se fan públicas as puntuacións do correspondente exercicio.

Segundo a base II.1.4 da convocatoria, están exentas de realizar o cuarto exercicio, de coñecemento de galego, as persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado acrediten que están en posesión do Celga 4 ou o equivalente debidamente homologado.

Decláranse todas as persoas aspirantes que superaron o terceiro exercicio exentas de realizar o cuarto exercicio do proceso selectivo.

No DOG do 20/01/2022 publican a ORDE do 19 de xaneiro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022.

O título II da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2022, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, e no artigo 11 establece que as retribucións non poderán experimentar un incremento global superior ao 2 % con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2021, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

No DOG do 19/01/2022 a EGAP publica:

- RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convoca unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo (código de procedemento PR770F).

EXTRACTO da Resolución do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convoca unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo (código de procedemento PR770F).

- RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convoca unha bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade (código de procedemento PR770P).

EXTRACTO da Resolución do 22 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convoca unha bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade (código de procedemento PR770P).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación destas convocatorias no DOG.

No DOG do 17/01/2022 publican o DECRETO 1/2022, do 13 de xaneiro, polo que se crea a Delegación Territorial da Xunta de Galiza en Ferrol.

A Delegación Territorial da Xunta de Galiza en Ferrol estará integrada polos municipios de Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, Ares, Mugardos, Fene, Neda, San Sadurniño, Moeche, As Somozas, Pontedeume, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Monfero, Cerdido, Cariño, Ortigueira e Mañón.

No DOG do 14/01/2022 publican o ACORDO do 3 de xaneiro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, convocado mediante a Orde do 22 de novembro de 2019.

Publican as cualificacións do terceiro exercicio.

No DOG do 12/01/2022 publican a RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo), pola que se dá publicidade dun novo aspirante que superou o proceso selectivo.

No DOG do 11/01/2022 publican a RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo para a provisión, mediante contrato laboral temporal, dunha praza de titulado/a superior, xestor de proxecto (proxecto MonitoRIS3).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da súa publicación oficial.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xaneiro 2022

Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria. Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...