Novas por contido

A CIG ven de presentar un escrito esixindo á Consellería de Educación unha negociación previa para establecer as condicións de desescalada e a protección dos traballadores.

O luns 4 de maio a Xunta presentou aos representantes das traballadoras e traballadores un Protocolo polo que se establece a reincorporación das empregadas e empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 que non foi negociado coa representación do persoal. Deste protocolo, queda expresamente excluído o persoal da Consellería de Educación.

Aínda que este protocolo é unha chapuza polo menos a Xunta puxo interese en facer algo. Que pasa co persoal de Educación, é inmune? Hai traballadoras de 1ª e de 2ª categoría na Xunta de Galiza?

O persoal de centros de ensino traballa en moitos casos en espazos reducidos onde é imposible manter unha distancia de seguridade de 2 m. A todo isto temos que ter en conta de que NON HAI NINGUNHA INSTRUCIÓN. As dúbidas son moitas:

Como se vai a facer a atención ao público?

Como se van a establecer as medidas de hixiene cando se comparten ferramentas de traballo, teléfono, impresora, etc?

Quen vai proveer de luvas, xel hidroalcohólico, máscaras, etc?

Como se van a facer e cobrar as fotocopias os/as alumnos/as co conseguinte intercambio de pegadas e a maioría das veces nun habitáculo sin ventilación?

Cando se vai a reunir o Comité de Seguridade e Saúde para a negociación de medidas preventivas?

Para cando unha avaliación de riscos biolóxicos por centro e posto de traballo?

Ou vai a suceder o de sempre, que é o que parece,  deixar ao libre albedrío das equipas directivas ás decisións a adoptar?

Para colmo desta insensatez, hoxe 6 de maio no DOG unha Resolución do Cecop co Acordo polo que se modifican as instrucións de presenza dos equipos directivos e doutro persoal nos centros educativos de ensino non universitario onde establece a presenza obrigatoria no centro a partir do 11 de maio do persoal administrativo, para atender os trámites derivados do proceso de admisión, e do persoal de limpeza para realizar tarefas de desinfección.

Que pasa co persoal de limpeza que estivo ou está traballando neste intre para a Consellería de Política Social? Pasará dunha a outra actividade sen descansar? Faranlle o test ou irá traballar co resto dos compañeiros e compañeiras sen saber se está contaxiado ou non? Onde se duchará o persoal ao rematar o seu horario xa que a maioría dos vestiarios, se os hai, son minúsculos e non contan nin con taquillas nin duchas? Non van a dispor dun EPI de traballo cando percorren todas as dependencias do centro interactuando co resto do persoal? E que pasa co persoal subalterno que é o primeiro que contacta co público, traballa en espazos reducidos, a maioría deles sen ventilación, compartindo o material de traballo cos seus compañeiros e compañeiras, pasa por todas as dependencias porque se encarga da distribución da mercancía recibida e a apertura e peche do centro? E os auxiliares administrativos que tamén terán que atender ao público?

Con accións como esta a Xunta de Galiza vai frear esta pandemia?. Demasiadas preguntas sen resposta.

ESIXIMOS NEGOCIACIÓN PREVIA A INCORPORACIÓN DO PERSOAL DE EDUCACIÓN E A AVALIACIÓN DE RISCOS BIOLÓXICOS

E para isto temos que partir do seguinte:

• Que se lle facilite a todo o persoal os certificados para poder desprazarse ós centros de traballo en caso de que sigan sendo necesarios e poidan ser requiridos pola autoridade competente.

• Que á hora de reincorporarse se teñan en conta as circunstancias de cada traballador/a cando se trate de persoal con menores e/ou maiores a cargo, e se establezan horarios e quendas de traballo que permitan a conciliación da vida familiar e laboral, ou mesmo desenrolar a súa xornada laboral mediante teletraballo cando a actividade a desempeñar así o permita.

• Que se teña en conta a circunstancia das persoas traballadoras especialmente sensibles, debido a patoloxias concorrentes ou crónicas, mulleres xestantes, etc, así como traballadores/as convivintes con outras persoas especialmente sensibles ante un risco de contaxio de Covid-19, co fin de que podan gardar as distancias aconselladas, concorrendo sempre o mínimo persoal á vez no centro.

• Ante a ausencia ou descoñecemento dun protocolo específico para esta Consellería para tramitar a consideración de persoal especialmente sensible, solicitamos a aclaración e información previa ó persoal antes da súa incorporación, de forma que se permita a súa tramitación e resolución desta antes da incorporación ó posto de traballo, para evitar o risco de contaxio; e de se-lo caso, este persoal permaneza en corentena sin incorporarse ó traballo.

• As quendas de traballo de todo o persoal deberán ser as mesmas en tempo efectivo de permanencia no centro.

• Que se dote ós centros dun plan preventivo dentro dunha Avaliación de Riscos Laborais co risco biolóxico do COVID19 previo á incorporación do persoal que traballa nos centros de ensino. Neste plan de prevención deberán incluírse a formación adecuada e os EPIs AXEITADOS para cada tarefa a desenvolver en todas e cada una das categorías do persoal (persoal de limpeza, coidadores, Intérpretes de linguaxe de signos, educadores, subalternos, persoal de cociña, persoal administrativo, persoal sanitario, etc), tamén deberá incluír a formación e información tanto do correcto uso dos EPIs, como de cómo desenrolar cada unha das tarefas nas circunstancias nas que nos atopamos. O material, luvas, máscaras, xel hidroalcohólico, xabón, roupa de traballo, e outros que se indiquen no plan de prevención, deberán ser debidamente homologados, así como os productos de limpeza, tal e como veñen recomendados nesta ligazón.

• Que se valore a posibilidade de facer unha desinfección previa á incorporación do persoal, onde este non estea xa incorporado.

• Solicitamos que se implanten estas medidas coa maior urxencia, e que sen elas non se incorpore os centros o 11 de maio aos centros parte do seu persoal, e sabemos que hai persoal que xa está incorporado ó seu posto, traballando sen un plan de prevención que entendemos é imprescindible neste momento. De igual maneira consideramos que é totalmente inxusto deixar nas mans das direccións dos centros de ensino, a responsabilidade de tomar unas decisións e dar indicacións ó persoal, sen facilitarlles un plan de prevención que lles sirva para xestionar os centros e as actividades deste persoal correctamente, xa que as direccións son persoal docente, non técnicos en prevención, e polo tanto descoñecen como realizar correctamente estas actividades.

Outras novas recentes

Luns, 12 Febreiro 2024

O empobrecemento do persoal do Agacal

Nesta funcionarización expres que a Función Pública mete nunha mesa “multiasuntos” consolídade a discriminación salarial do persoal dos centros agrarios da Xunta. Nos centros de AGACAL prometeron unha mesa de negociación de pluses no ano 2021, cando se aprobou tamén ás presas, a primeira relación de postos de traballo (RPT).  Esta negociación finalmente non foi adiante a...
Luns, 12 Febreiro 2024

Mobilización pola supresión das horas de programación e titorías nas escolas infantís

Mobilizámonos o mércores 14 de febreiro contra a decisión da Xunta e máis do Consorcio de suprimir ás horas de programación e titorías de escolas infantís. Esta medida supón un novo atentado contra os servizos públicos que afectará á calidade do servizo ao eliminar a programación educativa, as xuntanzas coas familias, a preparación dos materiais e as avaliacións de...
Luns, 12 Febreiro 2024

Aprobados os concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias

O luns 12 de febreiro quedaron aprobadas as bases dos concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias, os dous coa abstención de CIG. A publicación en DOG tardará unhas semanas, tempo no que aínda poderemos alegar ás prazas. As bases destes dous concursos son case idénticas ás dos concursos dos últimos meses (incendios, axentes...