Novas por contido

O 18 de febreiro tivo lugar a primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de Teletraballo onde tratamos de resolver as cuestións da nova regulación de teletraballo ordinario que comezou a andar este 4 de febreiro.

A CIG tratou coas direccións xerais de Función Pública e de Avaliación e Reforma Administrativa o procedemento para as solicitudes de teletraballo no Portax, acceso universal, intrucións para a autorización, formación, transición entre teletraballo covid e ordinario e prevención de riscos nesta modalidade laboral entre outras.

Ampliación do teletraballo Covid dúas semanas máis, mentres duren as restricións establecidas para Galiza.

Solicitude no Portax: Xa se habilitou o acceso ao Portax ao persoal do Consorcio e outras entidades da Xunta para posibilitar a solicitude telemática. Ademais a DXFP dixo que estaban a piques de rematar a actualización e facer máis sinxelo o camiño dentro do aplicativo (fóra de permisos e licenzas).

Plan individual de traballo para a xustificación motivada de circunstancias que difiren da norma xeral como superar os límites 50% xornadas ou o 40% da unidade ou o ámbito subxectivo): Realiza a persoa traballadora co subdirector/a ou xefe/a servizo, pode meterse despois da solicitude.

Formación. Neste momento están a centrarse en formar ás persoas autorizadoras de teletraballo de cara a fixar criterios homoxéneos en unidades transversais con funcións semellantes e un plan de obxectivos teñen en conta as funcións e categorías específicas das unidades singulares. Na EGAP hai 4 convocatorias e outra formación específica. Solicitamos tamén un maior plano formativo incluíndo a prevención de riscos sicosociais.

Guía na web para teletraballar con preguntas máis comúns para solucionar dúbidas xerais (FAQ).

Datos xerais de teletraballo. Faise un repaso do acontecido no 2020, que ao noso ver, esta afectado pola Covid, polo que non é exacto (hai teletraballo covid sen formalizar solicitudes) e difícil de valorar como ordinario pola necesidade de acudir ao teletraballo persoas que non valorarían de non ser pola Covid esta opción.

A Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa informa que o pasado ano aprobáronse o 90% das solicitudes e hoxe hai 3.000 persoas empregadas públicas teletraballando con resolución. Hoxe teñen pendentes 1200 solicitudes para resolver. Non temos hoxe ningunha denegacion de 2021 en base a nova normativa.

Dende a CIG reclamamos o teletraballo covid para o persoal administrativo dos centros educativos e reclamamos aclarar con Educación a posibilidade de teletraballo ordinario nos centros onde hai mais dun auxiliar administrativo xa que o permite motivadamente a nova regulación que asinamos.

Transición entre teletraballo Covid e teletraballo ordinario. Avisamos que se vai dar unha avalancha de solicitudes que colapse o procedemento de autorización ao remate do teletraballo Covid, polo que demandamos:

1. Xustificación científica previa ao remate do estado da epidemia e os efectos da incorporación masiva do persoal (transporte e centros administrativos) en base ao principio de precaución. Mantemento do teletraballo coas burbullas o máximo tempo posible para evitar novas ondas pandémicas.

2. Resolución transitoria positiva e revisable das solicitudes para evitar a reincorporación total das persoas solicitantes.

Lei de impulso demográfico. Aínda que para a CIG esta lei é claramente unha oportunidade perdida pola súa falta de concreción xeral e de medidas de aplicación directa demandamos que nas solicitudes de teletraballo se teña en conta o seu factor dinamizador no asentamento de poboación no rural. Ao reducirse desprazamentos ás cidades onde se concentra a maioría dos centros administrativos posibilítase a vida destes empregados públicos nas vilas e aldeas.

Por outra parte fixemos valer o artigo 50 e a disposición derradeira desta Lei de impulso demográfico coa que modificaron á LEPG na flexibilidade e solicitamos a negociación da regulación da flexibilidade por conciliación por coidado de fillos menores de idade e se aplique directamente xa a menores de 14 anos.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Luns, 20 Marzo 2023

Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Comisión de Persoal e outra da Mesa Xeral de Empregados Públicos que serán o mércores 22/03/23, coas seguintes ordes do día: Comisión de Persoal Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de prazas adscritas aos servizos periféricos (biólogos/as...