Novas por contido

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber:

1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019, de 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galiza.
Ex., categoría 20, do grupo IV, conserxe. Este persoal a a pesares de instar a súa opción a participares no proceso de funcionarización e percibir o complemento de carreira profesional, non poderán ser persoal funcionario xa que a Admón non quere incluír esta categoría no decreto 165 polo que continuarán como laborais fixos sen posibilidade de concursar, promocionar.... permanecerán ancorados ao posto ata a xubilación.
Mesmo acontece coa categoría tradutor/a, intérprete da administración de xustiza, III-052, tamén coa de auxiliares de autopsias, categoría IV-039 e outras.

2. Nas cociñas dos colexios da Consellaría de Educación, a diferencia dos das escolas infantís de Política social, o persoal responsable das mesmas é un oficial 2ª, mentres que nas EEII o é un oficial de 1ª. Os oficiais de 2ª se funcionarizarán na escala auxiliar de cociña, subgrupo C2, do corpo auxiliar de carácter técnico da admón especial da Xunta de Galiza, e os oficiais de 1ª  farano na escala técnica de cociña, subgrupo C1, da mesma admon especial.
A maior parte dos oficiais de 2ª das cociñas dos colexios están percibindo retribucións de oficial de 1ª de acordo coas sentencias xudiciais que lles recoñecen retribucións da categoría superior polo exercicio e a responsabilidade na elaboración dos distintos menús; incluso para os distintos grupos de alérxenos
As funcións diferenciais do subgrupo C1 e o C2 establecidas na Lei do Emprego Público de Galiza son a xestión dos alérxenos e a xestión de residuos.
Se os oficiais de 2ª se funcionarizan ao C2 perderán o dereito a reclamar estas diferencias polo traballo de superior categoría pero ao mesmo tempo, quen fará os menús para os alérxenos que son responsabilidade dun subgrupo C1?

3. A taxa de temporalidade en persoal laboral é moi alta. A maior parte destes postos contan cunha antigüidade na Xunta de máis de 10 anos; antigüidade suficiente para ter dereito á percepción do complemento de carreira profesional. A pesares de que a xurisprudencia do Tribunal Supremo afirma que a carreira é unha condición de traballo que afecta a todos por igual e que o vínculo contractual non pode ser causa de discriminación, a Xunta e os sindicatos asinantes da Concertación Social os continúan excepcionando deste dereito. Mesmo acontece co persoal laboral fixo que decida non funcionarizarse. Esta discriminación obriga a unha continua presenza nos órganos xurisdicionais do social para o recoñecemento do dereito.

A funcionarización non pode ser unha chantaxe para a percepción do complemento de carreira xa que o cambio de vínculo contractual é unha decisión sometida á voluntariedade do persoal laboral.

Outras novas recentes

Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...
Xoves, 26 Xaneiro 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo ante o TSXG, que declara nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos de vacacións no que pechan as escolas infantís Nas escolas infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por...
Xoves, 26 Xaneiro 2023

Procesos selectivos de estabilización (Lei 20/21): preguntas frecuentes, ampliación de prazo, modificación de temario e convocatorias

Función Pública actualizou no web o seu FAQ (preguntas frecuentes) sobre os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021. Descargar Por outra banda, lembramos que o día 23/01/2023 publicaron no DOG a modificación das convocatorias e dos temarios. Resolución pola que se modifica a convocatoria dos procesos selectivos extraordinarios de...