Novas por contido

Estes días estase a realizar o acto de elección de destino da convocatoria do ano 2019 da especialidade de Bioloxía. Función Pública rompe co criterio que viña empregando este último ano: ofertar tantas prazas como aspirantes superaran os procesos selectivos para evitar que salten interinos/as con prazas afectadas polas estabilizacións extraordinarias, e unha vez resolto o asunto da temporalidade e antes de que tomen posesión estes, facer unha toma de posesión definitiva con todas as prazas vacantes para o persoal do 2019.

A CIG cuestiona que Función Pública non informou previamente dos criterios que ía seguir para esta toma de posesión en destino provisional. A resposta tardía basease en que oferta máis prazas ocupadas xa que non chegan as “vacantes puras sen requisitos específicos”. Ademais as prazas ocupadas por persoal laboral indefinido non fixo en praza de funcionarios/a agás que a sentenza o diga, non teñen reserva de praza ata o proceso de estabilización. Coa lei 20/2021 as prazas se identifican para contabilizar e ofertar no proceso extraordinario de estabilización, máis se esta é a razón, por que non ofertan todas e que escollan libremente as persoas que superaron o proceso? Porque unhas si ou outras non? Por que non enviaron os criterios e os listados coa información das prazas antes do prazo para poder comprobar que é certo? Por que tanta opacidade?

Si as vacantes son insuficientes e non saen todas á elección de destino o que está facendo a administración é decidir quen se queda e quen se vai. E non con criterios precisamente obxectivos.

E aquí temos un problema engadido, o persoal denuncia que a excesiva temporalidade dalgúns centros deixa no aire a traballos enteiros de investigación que están comezados con persoal interinos. Como se permitiu unha temporalidade do 90% entre o persoal investigador?

Outro problema para esta toma de posesión son os requisitos específicos nos postos dunha mesma especialidade que limitan a sua cobertura. Vemos que na administración os requisitos aumentan en cada modificación da RPT e, xa o viñamos avisando, non se poden por trabas para a toma de posesión. Como vas ter dous anos de experiencia en investigación se acabas de entrar na administración? É lóxico tantas prazas pechadas co requisito dun doutoramento específico cando non se esixen para acceder á especialidade?. Que sexan mérito pero non requisito. Din que os van quitar…pero non sería lóxico que mudaran primeiro a RPT e logo ofertaran as prazas?

 

Expoñemos a continuación os criterios que nos enviou a DXFP o venres 10 ás 15 horas:


DOG NÚM 227, xoves 28 de novembro de 2019

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

I.1. O obxecto do proceso selectivo será cubrir trinta e unha (31) prazas, do corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, correspondentes á oferta de emprego público do exercicio 2018, segundo se detalla:

– Oferta de emprego público do exercicio 2018, aprobada polo Decreto 160/2018, do 13 de decembro (DOG núm. 239, do 17 de decembro): dezaoito (18) prazas de acceso libre das que unha (1) está reservada á quenda de persoas con discapacidade. E trece (13) prazas do proceso de consolidación do persoal indefinido non fixo, das que dúas (2) están reservadas á quenda de persoas con discapacidade (segundo se indica no anexo IV).

Nº Aprobados: 31 Aprobados en prazas de consolidación: 2
Interinos aprobados : 7

Necesitamos al menos 22 prazas mais para a elección de destino

Temos 10 vacantes puras pero 7 delas tiñan requisito indispensable:
370 DOUTORAMENTO EN MATERIA AGRARIA (R.I.).
374 DOUTORAMENTO EN MATERIA FORESTAL (R.I.)
376 DOUTORAMENTO (R.I.).
694 EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN TOXICOLOXÍA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.)
695 EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN PATOLOXÍA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).
697 EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN ACUICULTURA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

1. De RCP sacamos unha listaxe de prazas vacantes, puras ou con interinos/temporais, abertas á escala de bioloxía.
2. A listaxe de prazas resultante remítese ás consellerías afectadas (Mar, Medio Ambiente e Medio Rural) para alegacións e sobre todo, como a maior parte das prazas están abertas á escala de biólogos e a outra escala (químicos, ciencias do mar..) teñen que indicarnos que prazas podemos utilizar para a toma de posesión de biólogos.
3. Recibidas as alegacións das consellerías atopámonos que 21 das prazas tiñan requisito indispensable polo que tivemos que ofertar todas as prazas vacantes para ter polo menos 31 praza sen requisito.
Nº PRAZAS OFERTADAS: 46 das que 14 teñen requisito indispensable

370 DOUTORAMENTO EN MATERIA AGRARIA (R.I.).
374 DOUTORAMENTO EN MATERIA FORESTAL (R.I.).
376 DOUTORAMENTO (R.I.).
717 EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS EN PROGRAMAS DE CONTROL E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MICROBIOLOXÍA E PATOLOXÍA DE MOLUSCOS E PEIXES (R.I.).

 

Outras novas recentes

Luns, 18 Setembro 2023

Apertura de negociacións para un acordo do persoal do SPIF

Grazas a presión exercida polo persoal temos convocatoria para comezar a negociación. Despois de meses dende que se funcionarizou o persoal e un verán enchido de denuncias por malfacer na xestión de persoal contra o director xeral de Defensa do Monte, por fin a Secretaría Xeral Técnica convoca as organizacións sindicais para negociar un acordo para o persoal do SPIF. A...
Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...
Mércores, 13 Setembro 2023

Dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza

Comezado o curso escolar seguimos a recibir multitude de preguntas sobre os dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza. Nin a Lei de igualdade galega nin o I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza traen melloras directas para o persoal empregado público desta Administración con respecto á lexislación básica do estado español, limitándose como moito a...