Novas por contido

O 25 de abril tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes asuntos: 1) RPT de Sanidade; 2) RPT do IGE. Dentro do punto de Rogos e preguntas, tratamos os seguintes asuntos (algúns sen resposta): pluses AGACAL, concursos de traslados, xornada de 35 horas, proceso selectivo gardacostas, prazas acumuladas ao proceso extraordinario por concurso de méritos, situación do persoal en destino provisional de camareiro-limpador, prazas a ofertar a aux. de enfermaría, orientadores de emprego e carreira profesional GAIN.

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO IGE

O Instituto Galego de Estatística crea unha sección (A1/A2 das escalas de estatística, nivel 25) que financia coa amortización de dous postos de auxiliares administrativos (C2, nivel 12). Por tanto existe unha destrución neta de emprego público.

Xustifican que os postos que amortizan, en servizos centrais, non se cobren. Mesmo tiveron a cara dura de afirmar que un deles nunca se ocupou porque o seu titular SEMPRE ESTIVO EN OURENSE, ás agachadas, claro. E as persoas responsábeis do IGE, tan tranquilos, non dan explicacións ás esixencias da CIG (e os demais sindicatos). Non van rodar cabezas? Parece que non, que están moi duras e ben asentadas.

A CIG esixe medidas disciplinares para as persoas que permitiron a situación irregular, e para as persoas superiores que non tomaron medidas para impedilo.

Voto: CIG en contra, CCOO a favor, CSIF a favor, UGT a favor.

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE SANIDADE

Na Comisión de Persoal do 25/04/23 aprobouse unha proposta de modificación da RPT da consellería de Sanidade. Queda pendente unha modificación maior da parte que afecta á Dirección Xeral de Saúde Pública.

O primeiro que temos que dicir é que alguén está a facer as cousas moi mal cando en abril de 2023 traen unha proposta para adaptar a RPT a unha estrutura orgánica que é do ano 2019. E cando por fin deciden traelo, non teñen a deferencia a escoitar aos sindicatos, ata última hora, cando si deron explicacións.

A proposta implica unha clara destrución de emprego público.

  • Hai un saldo negativo de postos: destrúen máis que crean. Basicamente destrúen emprego por abaixo para crear por enriba.

  • Amortizan postos de persoal funcionario das áreas sanitarias etiquetados previamente como “cando vacante converter en estatutario”. Supostamente os postos xa estaban vacantes, sen dotación económica. Pero non dan garantías de se estes postos públicos van continuar existindo aínda que sexan como persoal estatutario ou se os van utilizar para financiar outras cuestións.

Sanidade continúa coa “tradición” (sic) de abrir numerosos postos a persoal estatutario, estado, outras comunidades autónomas, INP, ISM, etc. Moitos sen reciprocidade. E despois quéixanse de que non hai persoal asistencial sanitario cando o traen para tarefas administrativas.

  • Resúltanos incomprensible que nalgúns postos permitan a cobertura mediante persoal estatutario e non por persoal funcionario coa mesma titulación académica. É o caso do persoal funcionario das escalas sanitarias, que ten bloqueado o acceso a postos que si poden ser cubertos por persoal estatutario da mesma titulación.

  • Como a maioría son postos de nivel alto, están a reducir as posibilidades de promoción ao persoal funcionario.

  • Sanidade demostra que non confía no seu propio persoal para os postos de responsabilidade e ten que traelo de fora.

A consellería continúa a estar chea de postos de Concurso Específico, unha forma de acceso coa que provisionan numerosos postos, pero que nunca convocan (é dicir, sempre son ocupados en comisión de servizos).

Sanidade leva anos destruíndo documentación de maneira incontrolada; custodian un dos arquivos máis numerosos da Xunta (máis de 6 km lineais de documentación); acoden frecuentemente a contratas externas para a xestión documental; detraen cartos públicos dunha tarefa que debería ser levada a cabo por técnicos cualificados; están pondo en mans privadas datos especialmente protexidos .. A Consellería está a incumprir coa Lei de arquivos e documentos, polo que demandamos a creación do arquivo como centro de destino diferenciado e a dotación do persoal suficiente correspondente.

Preguntamos polas tarefas de condución do persoal subalterno: ao existir persoal con funcións propias de condución, solicitamos explicación das tarefas que realiza este persoal para asegurarnos de que non se trata de persoal condutor a baixo custe.

No caso do persoal subalterno do laboratorio de Lugo afirmamos que é inaceptable que poñan na memoria funcional as “pequenas tarefas de mantemento” que lle asignan. Lembrámoslle que o persoal subalterno non ten encomendadas tarefas de mantemento. Si son cousas “pequenas”, pode facelas calquera persoa con boa vontade, pero non asignalas obrigatoriamente ao persoal subalterno.

Recoñecen que a xefatura de “servizo central de prevención de riscos laborais” debería ser cuberta por persoas das escalas de saúde laboral ou seguridade e saúde no traballo, pero teiman en cubrila con “xeral/estatutario-sergas/lei 17”.

Os catro sindicatos (CIG, CCOO, CSIF, UGT) votamos en contra.

ROGOS E PREGUNTAS

Pluses Agacal: a CIG rexeita a pretensión do ente, e preguntamos que van facer coa proposta. DXFP: estamos tramitando rpts de funcionarización. Esta semana debería estar publicada a do grupo V. No vindeiro mes negociaremos a de MR de funcionarización. E despois iremos ao que queda, onde van categorías do agacal. Por tanto primeiro vai a rpt de funcionarización, e se hai que facer algo máis xa se fará noutro momento.

Concursos de traslados. Preguntamos pola previsión? DXFP: sen resposta.

Xornada de 35 horas. Preguntamos cando vamos a sentarnos a negociar. DXFP: “agora non toca, aínda que si toca con algúns sectores afectados”.

Proceso selectivo de gardacostas: preguntamos por cando sae o baremo definitivo? DXFP: preguntará.

Informa o DXFP que van a subir ao web a información de prazas non cubertas en procesos selectivos de estabilización que van a acumularse aos procesos extraordinarios de estabilización mediante concurso de méritos. Algunhas xa estaban incorporadas á oferta extraordinaria (e que retirarían se se cubrían), outras non. Estes son os números que ofrece:

  • Corpo superior A1: 142 na caixa de postos, xa incorporadas 167 (35 desertas), de laboral I-4 quedaron 30 desertas que se incorporan. Quedan para concurso: 207 prazas.
  • Especialidade mediciña: eran 8, quedou 1 sen cubrir de titulado superior médio (I-2), quedan 9 prazas.
  • Corpo de xestión-A2: na categoría II-7 tiñan 21 prazas, das que quedaron 5 desertas, que xa estaban incorporadas. Quedan 71 prazas.
  • Corpo auxiliar administrativo-C2: en categoría V-1 quedaron sen cubrir 22 prazas, quedan 208 prazas.

Persoal camareiro-limpador en destino provisional coas prazas xa funcionarizadas. Previsión? DXFP: sobre maio/xuño traerán a súa funcionarización.

Criterios para prazas ofrecidas a aux.enfermería para destino? DXFP: serán criterios similares aos habituais.

Orientadores de emprego. DXFP: nos vindeiros días falará coa consellería e respostará.

Carreira profesional GAIN xa remitida aos sindicatos. Previsión? DXFP: mirarán as alegacións que xa remitimos todos os sindicatos e intentarán a semana que ven contestar e reunirse despois.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...