Novas por contido

No DOG do 28/04/2023 publican a RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2022, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Este acordo ten por obxecto aprobar os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social do persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade correspondente ao ano 2022.

O importe da axuda será de 2.160 € por causante, con rateo da dita cantidade para o caso de que o recoñecemento ou cualificación da discapacidade se producira con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 ou a convivencia non se mantivera durante todo o exercicio. A axuda aboarase na conta consignada para o ingreso da nómina.

Poderán solicitar a axuda do Fondo de Acción Social os empregados que prestaran servizos durante o ano 2022 nalgún dos órganos ou entidades a que se refiren as letras a) e c) do artigo 4 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza, e que teñan a condición de:

a) Persoal funcionario de carreira ou persoal funcionario interino, incluído o persoal docente.

b) Persoal laboral do V Convenio colectivo único que se atope nalgunha das seguintes situacións:

– Que teña a cargo un causante cun grao de discapacidade igual ou superior ao 75 % e con rendas superiores a 13.510 € anuais en concepto de rendementos de traballo ou de prestación que teña tal consideración.

– Que cumpra os requisitos para ser beneficiario desta axuda e se lle denegara a prevista no artigo 35 do V Convenio colectivo.

– Que estivese adscrito a un posto de natureza fixa descontinua, caso en que terá dereito a percibir a parte proporcional da axuda correspondente aos períodos de inactividade.

c) Profesores de relixión.

A solicitude será única, con independencia do número de causantes con discapacidade polos que se solicita a axuda, e xerarase de forma telemática desde a internet: http://www.xunta.es/dxfp/fas.htm

Presentarase dentro do prazo dos dez días hábiles seguintes ao da publicación desta convocatoria no DOG no rexistro ou de forma dixital a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/ portada) mediante o trámite de solicitude xenérica, a través do servizo PR004A –presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado– e dirixiranse á Consellaría de Facenda e Administración Pública, unidade da Dirección Xeral da Función Pública.

No obxecto do asunto indicarase: convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2022. Xunto coa solicitude achegaranse tamén as copias auténticas dos documentos que se exixen e das certificacións que xustifiquen os feitos que se aleguen.

Outras novas recentes

Mércores, 20 Setembro 2023

Boletín Sindical Confederal nº 69

A Confederación Intersindical Galega publica o nº 69 do seu Boletín Sindical.
Luns, 18 Setembro 2023

Apertura de negociacións para un acordo do persoal do SPIF

Grazas a presión exercida polo persoal temos convocatoria para comezar a negociación. Despois de meses dende que se funcionarizou o persoal e un verán enchido de denuncias por malfacer na xestión de persoal contra o director xeral de Defensa do Monte, por fin a Secretaría Xeral Técnica convoca as organizacións sindicais para negociar un acordo para o persoal do SPIF. A...
Martes, 19 Setembro 2023

Resumo da xuntanza co DXFP por múltiples asuntos (14 e 15/09/23)

Asistimos a xuntanzas co director xeral de Funcion Pública (DXFP) os días 14 e 15 de setembro, para falarmos de múltiples asuntos que poderían ser do teu interese. Negociación de procesos selectivos (e promoción interna) Queixámonos porque de acceso libre xa se examinaron e sería de sentido común que tomaran posesión a P.I. antes que o acceso libre. Ademais en decembro...