Novas por contido

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada.

A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do Estatuto das Persoas Traballadoras.

Agora, vimos de denunciar perante a Valedora do Pobo a conculcación, na práctica, do dereito á redución de xornada do persoal das escolas infantís.

Nas Resolucións das solicitudes de reducións por conciliación das traballadoras e traballadores, introduce unha cláusula que indica que a persoa traballadora solicitante do dereito, non pode comezar o desfrute da redución até que se proceda á cobertura da franxa horaria reducida por persoal substituto.

Isto sucede en todas aquelas resolucións en que a quenda horaria da redución da persoa solicitante, de non ser substituída, podería implicar un incumprimento da normativa sobre ratios.

Tomando en conta a discrecionalidade absoluta nas ordes que teñen que dar para proceder á cobertura con persoal substituto e o tempo que poden tardar en facelo, a persoa traballadora atópase nunha situación insostible para conciliar a súa vida familiar e laboral.

Por outro lado, non se entende que se lle ofreza á traballadora outra franxa horaria para a redución, que non solicita nin lle facilita a conciliación. Semella un insulto que se lle faga tal ofrecemento como se o traballador ou traballadora decidiran reducir horario e salario por un capricho:

<<De acordo con todo o indicado, Resolvo:

1. Estimar a solicitude e, polo tanto, conceder a redución da súa xornada laboral ...

2. Non obstante o anterior, e con respecto da concreción horaria solicitada pola interesada ..., non procede a súa concesión en tanto non estea garantida a cobertura da franxa horaria que deixa descuberta ..., posto que, do contrario, produciríase un incumprimento das ratios de persoal esixidas no artigo 27.2 do Decreto 329/2005, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.

3. Tendo en conta o anterior e, de cara a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral por parte da interesada, no suposto de que non sexa posible cubrir a dita franxa horaria a partires do 15.9.2021, a interesada poderá solicitar a redución de xornada noutra franxa horaria na que non se vexan comprometidas as necesidades do servizo.>>

Resumindo, o que fai o Consorcio é:

1. Concédoche a redución.

2. Non podes comezar a exercer o dereito até que se te substitúa.

3. Váiseche substituír cando eu o diga, porque son eu quen fai os chamamentos.

A CIG volve denunciar estas prácticas ilegais do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ao seu cadro de persoal.

Outras novas recentes

Mércores, 22 Mai 2024

Convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2023 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do 22/05/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2023, relativos á axuda para a atención de...
Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...
Mércores, 15 Mai 2024

Convocado o concurso de traslados da Administración xeral da Comunidade Autónoma

No DOG do 15/05/2024 publican a Resolución do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP, antiga D.X. de Función Pública), pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Observación 1: neste momento NON se solicitan as prazas...