Novas por contido

Punto 1. Lectura e aprobación da acta da reunión anterior

Apróbase o contido da reunión anterior (21/11/2023) onde se incorporan as alegacións presentadas pola CIG onde indicamos que as embarcacións do servizo de Gardacostas sexan considerados como lugares de traballo e por tanto se avalíen os seus riscos laborais.

Punto 2. Formación dentro do marco da Seguridade e saúde laboral

Informa a Consellería que a formación en materia de seguridade para persoal que embarca, non está dispoñible para este curso nas escolas da Consellería, que se intentará na programación do próximo curso.
Propóñense varias alternativas de cursos específicos, mais axeitados ás necesidades reais en formación.
Lembrase a necesidade de renovar a formación en prevención dos riscos en laboratorio para as novas incorporacións e como reforzo.
Os delegados da CIG solicitan información sobre a realización de exercicios periódicos nas embarcacións de Gardacostas conforme a escrito da Subdirección Xeral.

• Exercicio contraincendios, mensual
• Home á auga, trimestral
• Vía de auga a bordo, mensual
• Abandono, trimestral

Os representantes de Gardacostas no comité responden que a frecuencia dos exercicios son recomendacións e que se instará a realización dos mesmos as xefaturas de unidade operativa para a súa realización, especialmente nos días de mal tempo que non se poida sair ó mar.

Punto 3. Avaliacións de riscos executadas

Dáse conta da realización da avaliación de riscos executada na base operativa de Gardacostas de Muxía, tras informe do xefe de unidade operativa e se comentan tódalas actuacións levadas a cabo para corrixir as deficiencias detectadas.
Infórmase por parte da Consellería do Mar da realización das avaliacións de postos de vixiante-mariñeiro, mecánico e patrón por parte do servizo de prevención no ano 2024 en base as reclamacións da CIG na última reunión.

Punto 4. Accidentes laborais en 2023. Seguimento

Dáse conta por parte da Consellería do Mar dos accidentes laborais do ano 2023 e o seu seguimento e da adopción de medidas correctoras nalgún caso.


Punto 5. Rogos e preguntas


Crema solar, viseiras, gafas de sol. Dende a CIG lembrámoslles que se debe facilitar as medidas de protección fronte a radiación solar recollidas na avaliación de riscos para traballos de campo.
• Tras solicitude da CIG de que a roupa de augas dos gardacostas sexa de cores chamativos e conteña elementos reflectantes, o subdirector manifesta que os chalecos salvavidas xa teñen elementos reflectantes e que en todo caso pódese poñer o chaleco antirefeflectante que se usa nos controis de estradas. Comprométense a estudar a proposta da CIG de que as cores estean axeitadas a normativa vixente.
• Fálase do Informe de Inspección de Traballo tras denuncia dun traballador no que o inspector fai una proposta de requirimento ó Servizo de Gardacostas para una actualización das avaliacións de riscos e plans de acción das embarcacións e do servizo.
A consellería presentará alegación a dito requirimento. Dende a CIG instamos a realización dunha proba de vibracións tras recibir numerosas queixas dos asentos das planeadoras do servizo. Din que consultarán co servizo de prevención.
• Solicitase que se leve a cabo a coordinación entre empresas en materia de prevención no IGAFA. Asi mesmo se pide que se dote do material axeitado para o persoal que realiza tarefas no exterior.

Outras novas recentes

Mércores, 15 Mai 2024

Souto de Leixa: o público é servizo, o privado beneficio

O goberno de Alfonso Rueda volve a ofertar a mans privadas a xestión do centro ocupacional Souto de Leixa, que atende a persoas adultas discapacitadas, e que xa leva varios lustros dunha desastrosa xestión privada. Nesta ocasión queren concederlle unha concesión por 12,7 millóns en 4 anos. Alá polo ano 2010 as nais e pais de alumnado do centro “Souto de Leixa” agardaban...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...