Novas por contido

O día 2 de maio os axentes sociais mantivemos unha reunión con representantes da Función Pública polo mal chamado Fondo de Acción Social (FAS), xa que del só queda unha única axuda: axuda para atención de persoas con discapacidade. Mantén suprimidas as axudas iniciais deste Fondo de Acción Social, como eran a xubilación, discapacidade propia, fillos/as menores, maiores a cargo, axuda aos estudos de fillos/as e propios, adquisición de vivenda, gastos sanitarios e ópticos.

Todos estes recortes no FAS comenzaron no ano 2012 da man da Lei 1/2012, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, unha lei ditada ao abeiro dunha crise económica xa superada e da que o goberno do estado español xa ten levantado todas as limitacións de orzamento que puideran ser xustificación destes recortes. No cadro que vai deseguido vese a diferenza do FAS do ano 2010 comparado có actual.

 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2010 (€) 2023 (€)
 CONTÍA GLOBAL  9.136.392  2.000.000 
CONTÍAS MÍNIMAS POR MODALIDADES
 ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE 1.300 2.160
 XUBILACIÓN 3.500 0
 FILLOS/AS MENORES 150 0
 ESTUDOS DE FILLOS/AS 90 0
 ESTUDOS DO PERSOAL DA XUNTA 200 0
 ADQUISICIÓN DE VIVENDA 1.532 0
 MAIORES A CARGO 200 0
 GASTOS SANITARIOS (TRATAMENTOS, PRÓTESES) 60 0
 GASTOS SANITARIOS (PRODUTOS ALIMENTARIOS) 60 0

Nesta proposta que nos presenta a Xunta de Rueda, a única novidade con respecto o anterior FAS é o aumento do nivel das rendas anuais das persoas causantes, que se incrementa dende o límite dos 13.300 a 14.000 €. A cantidade desta axuda fica en 2.160 € por causante, exactamente igual que nos anos 2020, 2021 e 2022, así que non se actualizou nen tan sequera ao IPC destes tres derradeiros anos.

Dende a CIG observamos que o texto recibido non emprega unha linguaxe neutra, inclusiva e respectuosa, se non unha linguaxe sexista, contravindo a normativa de xénero. A LO 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, establece a implantación dunha linguaxe non sexista no eido administrativo e o seu fomento na totalidade das relacións sociais, culturais e artísticas como un dos criterios que deben guiar a actuación dos poderes públicos, por iso solicitamos unha revisión do texto enviado.

A CIG insiste nas alegacións presentadas en anos anteriores, e que se resumen en:

 • Incrementar o importe actual como mínimo conforme o Índice de Prezos ó Consumo (IPC) dos derradeiros 3 anos, para esta axuda.

 • Recuperación de todas as modalidades de axudas do FAS que tiñamos antes dos recortes, e aumentalos progresivamente.

 • Recuperación dos importes subtraídos no 2012 e chegar ao 1% da masa salarial.

 • Compatibilizar as axudas do FAS con outras que se poidan percibir, e que a resolución e aboamento sexa no mesmo ano natural da convocatoria para evitar os problemas con declaracións complementarias de IRPF.

 • Que todas as axudas que se concedan sexa proporcional o nivel de renda das familias.

 • Que esta axuda se meta en nómina tamén no persoal funcionario, co mesmo sistema de petición que ten o persoal laboral. De non facerse así supón un agravio para o persoal funcionario público que ten que facer a petición cada ano e entregar a documentación xustificativa e cobrala con máis de un ano de atraso, xa que este ano 2024 estamos falando da axuda do ano 2023 que se comenzaría a cobrar en nómina en xaneiro dese ano. Este punto dende a Dirección Xeral de Función Pública, prometeran no pasado exercicio que ia a ser deste xeito, o cal aínda estamos a espera. Dende a CIG instamos a que se faga XA.

 • Os prazos para solicitar o FAS non deben coincidir en ningún caso co mes de agosto. Se non se aceptan as demandas de modificación total do documento, e a apertura dunha negociación para a recuperación dos nosos dereitos, a publicación desta axuda debe facerse canto antes para así podernos garantir o pagamento dentro do presente ano. Se non hai modificacións desta axuda que nos digan cando se prevé publicala no DOG.

 • Temos nesta Administración Autonómica, persoas que, por pertencer a Muface, ou a outras administracións, teñen dereito a mellores axudas do FAS. A CIG solicita que todo o persoal teña as mesmas axudas do FAS, nas mellores condicións posíbeis.

Resposta da administración:

 • Intentarán publicar esta axuda neste mes de maio, vai ir o vindeiro Consello da Xunta e logo ao DOG.

 • O tema de cobrar mensualmente din que o transmitiran e que teñen un plan para que cada consellería tramite esta axuda. Non dan datas.

 • O de modificar o FAS e recuperar como mínimo as axudas anteriores, din que o transmitiran os órganos de esta administracións competentes e con capacidade para facelo. De momento son lentellas, si non as queres as deixas, como diría un presidente do PP de todos os puntos que lle propuxemos “desto ya tal”.

Outras novas recentes

Mércores, 22 Mai 2024

Convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2023 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do 22/05/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2023, relativos á axuda para a atención de...
Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...