Novas por contido

Asuntos tratados: 

 • Proceso selectivo persoal subalterno.
 • Proceso selectivo persoal ordenanza.
 • Decreto de mobilidade do persoal funcionario (decreto de provisión)
 • Outros asuntos: carreira profesional, novas de procesos selectivos, decreto de funcionarización, aplicación do V Convenio ao persoal da Fundación Cidade da Cultura.

PROCESO SELECTIVO SUBALTERNOS

Cambios respecto do borrador da Mesa Xeral:

 • No primeiro exercicio reducen as preguntas de 70 a 60 (20 da parte común e 40 da específica). Cada pregunta contará con tres respostas alternativas.
 • Na fase de concurso, o epígrafe de experiencia profesional contempla:
  • Servizos prestados como persoal funcionario de carreira na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados como persoal laboral na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suiza valoraranse a razón de 0,05 puntos por mes completo de servizos.
  • O cociente enteiro pasa de 0,06 a 0,1 ou 0,05 segundo corresponda. A puntuación máxima deste epígrafe pasa de 16 a 17 puntos e a puntuación máxima da formación pasa de 4 a 3 puntos.
 • No temario común, redución nos temas 1 e 3, quedando así:
  • Tema 1. A Constitución española de 1978. Títulos Preliminar, I, II e Capítulo 1 do título III.
  • Tema 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Título Preliminar, I, II e III.

Voto: CIG abstención, CCOO e UGT a favor, CSIF en contra. Descargar texto aprobado na Comisión de Persoal.

PROCESO SELECTIVO ORDENANZAS

Cambios respecto do borrador da Mesa Xeral:

 • No primeiro exercicio reducen as preguntas de 70 a 60 (20 da parte común e 40 da específica). Cada pregunta contará con tres respostas alternativas.
 • Na fase de concurso, o epígrafe de experiencia profesional contempla:
  • Servizos prestados como persoal funcionario de carreira na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados como persoal laboral na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suiza valoraranse a razón de 0,05 puntos por mes completo de servizos.
  • O cociente enteiro pasa de 0,06 a 0,1 ou 0,05 segundo corresponda. A puntuación máxima deste epígrafe pasa de 16 a 13 puntos e a puntuación máxima da formación pasa de 4 a 3 puntos.
  • Introducen o epígrafe Permanencia na categoría:
   • Por cada cinco anos de prestación de servizos continuados e ininterrumpidos na categoría 003 do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia 1 punto. A puntuación máxima deste epígrafe é de 4 puntos.
  • A puntuación do epígrafe de formación pasa de 4 a 3 puntos.
 • No temario común, igual redución do tema 1 que no proceso de subalternos e eliminación do tema 3 da lei 39/2015,

Voto: CIG abstención, CCOO e UGT a favor, CSIF en contra. Descargar texto aprobado na Comisión de Persoal.

PROXECTO DE DECRETO DE MOBILIDADE

Proxecto de decreto polo que se aproba o procedemento de mobilidade do persoal funcionario de carreira da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.

Unha oportunidade perdida.

Sen cambios respecto do borrador da Mesa Xeral. Voto: CIG, CCOO, CSIF e UGT en contra. Descargar texto aprobado na Comisión de Persoal.

OUTROS ASUNTOS

Procesos selectivos

 • Informa o DXFP que:
  • Nesta semana ou na seguinte publicarán todos os tribunais dos procesos selectivos de A1, A2, C2 e camareiros/as-limpadores/as cuxos exames serán na 2ª semana de abril e dos procesos de Promoción Interna cuxos exames serán na 2ª semana de maio.
  • Están facendo cambios na aplicación informática para apuntarse aos procesos selectivos que facilitarán dito trámite e que contan con telos listos en abril-maio.
 • Preguntamos pola elección de destino de biólogos/as do 2014: resposta que "están niso". Posteriormente (o venres 8), recibimos correo de Función Pública coa relación de prazas que teñen previsto ofertar como destino provisional, con prazo de alegacións ata o mércores 13. Contacta coa CIG. Segundo nos indican, as prazas que figuran son: vacantes sen ocupación, vacantes ocupadas en comisión de servizos, e as prazas das persoas que consta que teñen superado o proceso selectivo.

Carreira profesional: Posteriormente á Comisión de Persoal houbo unha xuntanza non prevista onde o DXFP informou de aspectos da orde de carreira profesional. Dixo que é un tema procedimental que queren que sexa o máis rápido posible. Van eliminar o da chave 365 e permitirán a solicitude en papel porque hai moito persoal laboral e algún funcionario que non ten acceso ao Portax. Están traballando co servizo de Persoal da consellería de Sanidade para a inclusión do persoal da lei 17 na carreira profesional. Tamén están traballando coordinadamente con Orzamentos, Intervención Xeral, CIXTEC e AMTEGA coa intención de ter publicada a orde en marzo.
Con respecto ao persoal en excedencia por coidado de fillos/familiares a cargo, o DXFP aclara que este persoal terá dereito á carreira profesional a efectos administrativos e con efectos económicos en canto se incorpore ao traballo. Contemplan mirar a afectación da carreira profesional ao resto de posibles situacións administrativas do persoal.

Funcionarización: O xoves 7 de marzo enviarán o proxecto de decreto de funcionarización no que se detallarán os efectos da funcionarización en aspectos como, por exemplo, a promoción interna vertical e cruzada. A intención de FP é non crear moitas escalas novas. Na semana que vén haberá unha xuntanza. Avanza o DXFP que o persoal non integrado por non cumprir os requisitos de integración non se pode funcionarizar e para o que non quixo integrarse “o ve difícil”.
Finalmente chegounos a proposta de decreto de funcionarización o venres 8, grazas á indiscreción dalgunhas persoas, xa que a CIG non tivo o privilexio de ser un dos sindicatos amigos do director de función pública. Non o facemos público porque non nos chegou "oficialmente", pero se queres consultalo visitanos ou chámanos por teléfone. Poremos o asunto en mans da nosa asesoría xurídica.

Fundación Cidade da Cultura: A CIG volve preguntar pola aplicación do V Convenio ao persoal desta fundación. Resposta o DXFP que aínda non o miraron.

Outras novas recentes

Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...
Mércores, 15 Mai 2024

Convocado o concurso de traslados da Administración xeral da Comunidade Autónoma

No DOG do 15/05/2024 publican a Resolución do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP, antiga D.X. de Función Pública), pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Observación 1: neste momento NON se solicitan as prazas...