Novas por contido

A presentación da RPT dos postos de traballo de persoal laboral a funcionarizar contén unha liña común; tódolos postos de laborais van ao nivel mínimo do intervalo de niveis do subgrupo de clasificación de persoal funcionario. Esta xeneralidade presenta excepcións en postos da Administración xeral que estaban abertos a laborais e funcionarios, como por exemplo os responsables de áreas asistencias, residenciais, que tiñan xa un nivel 25 de complemento de destino.

Sen embargo, a Consellaría de Emprego e Igualdade reclasifica 4 postos de traballo de titulados superiores de formación ocupacional, grupo I, categoría 31 como instrutores de formación ocupacional cun nivel 24 de complemento de destino e un específico anual de 11.665,36 €, tamén nivel 24. Esta reclasificación supón un incremento retributivo anual de 5.775,68 € para os agraciados. Pola contra, os restantes postos do grupo I categoría 31 son funcionarizados no subgrupo A1 de corpos xerais e cun nivel 20 tanto de complemento de destino como específico.

O persoal instrutor de formación ocupacional ten a súa orixe nos centros de formación do extinto PPO do INEM. Este persoal tiña carácter docente e se integraron na Xunta cun nivel 24. Dende entón, a formación ocupacional foi externalizada e moitos deles pasaron a facer seguimento dos cursos subvencionados con fondos públicos e, na medida que se ían xubilando, estes postos se amortizaban.

O persoal do grupo I categoría 31 reclasificado non ten carácter docente; desenvolven tarefas de seguimento de cursos e por elo perciben un complemento anual de 1.860 €.

A CIG esixe que o proceso de funcionarización non sexa unha porta aberta para premiar a determinadas persoas afíns, pretendendo unha reclasificación dunha parte mínima de un colectivo.

Esiximos criterios homoxéneos para todos os postos a funcionarizar.

Outras novas recentes

Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...