Novas por contido

O persoal laboral fixo que se funcionarizou nos corpos xerais da Admón da Xunta de Galiza, toma de pose o 1º de xullo do 2021, está a padecer o incumprimento do acordo de concertación, disposición 5ª, punto 3º, no que as retribucións se refire; este precepto, no seu apartado c), literalmente dí “Se lle garante ao persoal laboral funcionarizado, no primeiro trienio que cumpra coa condición de funcionario, unha contía económica non inferior á que lle correspondería a un trienio de persoal laboral.”

O persoal laboral fixo dos grupos IV e V, auxiliares e agrupación profesional, que se funcionarizou o 1º de xullo de 2021 e que perfeccionaron un trienio con posterioridade a esta data, percibiron unhas contías que se correspondían cos corpos de funcionarios da administración xeral; ou sexa, 20,03€ o persoal do corpo auxiliar e 15,08€ o da agrupación profesional, cando deberían cobrar 31,88€ polo primeiro trienio cumprido con posterioridade ao seu nomeamento como funcionario de carreira da Administración da Xunta de Galiza.

O persoal laboral que se funcionarizou e padeceu esta situación e aínda que presentou a oportuna reclamación na súa unidade de persoal, a que se contactou coa secretaría xeral da súa Consellaría e con Función Pública, segue percibindo este primeiro trienio con importes inferiores aos 31,88€ e incumpríndose fragrantemente o establecido nas normas de dereito positivo reguladoras da funcionarización.

Dende a CIG, esiximos de Función Pública así como das consellarías afectadas, especialmente Política Social, a inmediata adopción das medidas necesarias para que os importes do primeiro trienio devengado con posterioridade á funcionarización, non sexa inferior ao establecido para o persoal laboral da Xunta de Galiza.

Outras novas recentes

Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...
Venres, 20 Xaneiro 2023

Elección de destino do corpo auxiliar (subgrupo C2). E os demais?

O 19 de xaneiro de 2023 Función Pública colga a resolución para o acto de elección de destino do corpo auxiliar. Estamos a falar de procesos convocados no 2019 e principios do 2020. Algo máis de 3 anos para resolver un proceso e aínda non rematou! No caso da promoción interna, levan esperando dende xuño do 2022 no que saíu o listado de persoas aprobadas. E a maiores da...
Mércores, 25 Xaneiro 2023

EGAP: cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións

No DOG do 25/01/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galiza pazra o ano 2023. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións...