Novas por contido

O persoal laboral fixo que se funcionarizou nos corpos xerais da Admón da Xunta de Galiza, toma de pose o 1º de xullo do 2021, está a padecer o incumprimento do acordo de concertación, disposición 5ª, punto 3º, no que as retribucións se refire; este precepto, no seu apartado c), literalmente dí “Se lle garante ao persoal laboral funcionarizado, no primeiro trienio que cumpra coa condición de funcionario, unha contía económica non inferior á que lle correspondería a un trienio de persoal laboral.”

O persoal laboral fixo dos grupos IV e V, auxiliares e agrupación profesional, que se funcionarizou o 1º de xullo de 2021 e que perfeccionaron un trienio con posterioridade a esta data, percibiron unhas contías que se correspondían cos corpos de funcionarios da administración xeral; ou sexa, 20,03€ o persoal do corpo auxiliar e 15,08€ o da agrupación profesional, cando deberían cobrar 31,88€ polo primeiro trienio cumprido con posterioridade ao seu nomeamento como funcionario de carreira da Administración da Xunta de Galiza.

O persoal laboral que se funcionarizou e padeceu esta situación e aínda que presentou a oportuna reclamación na súa unidade de persoal, a que se contactou coa secretaría xeral da súa Consellaría e con Función Pública, segue percibindo este primeiro trienio con importes inferiores aos 31,88€ e incumpríndose fragrantemente o establecido nas normas de dereito positivo reguladoras da funcionarización.

Dende a CIG, esiximos de Función Pública así como das consellarías afectadas, especialmente Política Social, a inmediata adopción das medidas necesarias para que os importes do primeiro trienio devengado con posterioridade á funcionarización, non sexa inferior ao establecido para o persoal laboral da Xunta de Galiza.

Outras novas recentes

Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...