Novas por contido

A CIG acorda esta modalidade de prestación de servizos cunha normativa que busca a súa consolidación, universaliza o teletraballo e mellora a nova regulación marco incorporada ao EBEP. 

Trátase do teletraballo ordinario que ven substituír a regulación do 2013 e que non é comparable ao teletraballo Covid derivado da emerxencia sanitaria. Porén a pandemia mostrounos que se pode teletraballar e que necesitabamos unha regulación máis universal e organizada por unidades para que todos e todas poidamos acceder nas máximas condicións de igualdade.

A solicitude é individual e voluntaria, está suxeita a autorización, os medios os proporcionará a Xunta (dáse o prazo máximo dun ano, pero a inexistencia de medios non paralizará a autorización, podéndose usar medios própios), e non se derrogan as anteriores concesións. 

Con esta regulación non desaparece o posto físico de traballo e os dereitos laborais serán os mesmos que no traballo presencial, aos que se engaden outros polas condicións especiais do traballo dende o fogar.

O servizo público garántese cunha atención presencial na unidade do 40%, un mínimo que pode ser rebaixado. Estableceremos quendas de teletraballo de xeito compartido,  evitando a percepción social negativa de cara ao persoal empregado público.

Poderemos teletraballar o 50% das xornadas mensuais, aínda que este máximo pode ser superior en base a un plan individual de traballo. O persoal de unidades que combinan a atencion ao público, como as oficinas agrarias comarcais, os centros educativos ou os rexistros, poderán teletraballar tras un informe motivado baseado nas circunstacias específicas da unidade. Tamén poderá solicitalo o persoal con réximes combinados de servizos.

O teletraballo non é un permiso senón que é unha modalidade de traballo. Polo tanto, os permisos e licenzas serán os mesmos que na presencial, e tamén se deben respectar horarios e flexibilidades por conciliación. Somos conscientes de que o teletraballo facilita a conciliación sobre todo no aforro de tempo nos desprazamentos pero non é unha medida de conciliación en si mesma. 

Aínda así, este réxime laboral na nosa sociedade é profundamente novidoso, polo que temos que intentar evitar os seus efectos negativos. Preocúpanos a individualización do traballo e das relacions laborais, os riscos sicosociais derivados do illamento e de compartir o espazo casa-traballo, unha volta atrás á corresponsabilidade no fogar que supoña retroceso na igualdade entre homes e mulleres, as diferenzas entre servizos pola baixa dixitalización dos expedientes, ou a falla de control fronte a externalización coa proliferación de asistencias técnicas.

Para a vixilancia e control do Acordo, os sindicatos imos recibir información periódica. E caso de que non funcione, ou simplemente conveña modificalo, marcamos unha vixencia de tres anos.

Este Acordo ten que ser acompañado por outros plans que mitiguen os seus efectos polo que perseguimos os seguintes compromisos: elaboración dunha vez por todas do Plan de Igualdade da Xunta no que se inclúa a diagnose específica do teletraballo, un plan de dixitalización específico, e a actualización dos dereitos de conciliación. 

A nova normativa do teletraballo entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no DOG. Porén, algúns departamentos están xa a desbloquear as solicitudes de teletraballo, como Cultura, Vicepresidencia ou Política Social.

Compre, ademáis, a mellora da comunicacion activa para facilitar a representación e defensa do persoal pola CIG. Recorda que ademais da páxina web e doutras canles de difusión temos un sistema de consultas en liña e unha rede de locais para que contactes connosco.

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...
Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro). No mesmo anuncio...