Novas por contido

A última hora e ás agachadas a Xunta introduciu o “complemento da vergoña” no texto da orde de integración como persoal laboral da Xunta de Galiza do persoal laboral fixo procedente do extinto CIXTEC.

A CIG foi o único sindicato que na comisión de persoal do 03/03/2021 votou en contra desta orde de integración por non atender as nosas alegacións e, sobre todo, porque nesa orde materializouse por escrito o “mamoneo” en forma de complemento persoal de mantemento das retribucións en concepto de antigüidade que se inventou a Xunta de Galiza na disposición adicional primeira da Lei 4/2021 de medidas fiscais e administrativas para blindar as retribucións superiores dos amiguetes das entidades extinguidas. 

A orde de integración do CIXTEC é a primeira na que se introduce o novo complemento retributivo dende a súa entrada en vigor no pasado mes de xaneiro. Un complemento que vai supor que mentres as retribucións da maioría do persoal da Xunta van, por dicilo coloquialmente, polo libro, haberá outros privilexiados e privilexiadas que van manter unhas retribucións moi superiores ás do resto do persoal.

Mais non neste caso concreto do CIXTEC, onde as retribucións do seu persoal en concepto de antigüidade, ata onde nos consta, xa son as mesmas que as do resto de traballadoras e traballadores da Xunta.

Se o complemento da vergoña non vai ter aplicación práctica no CIXTEC, entón a que vén metelo ás agachadas no texto do acordo? Con que intención se fai?

Dende a CIG denunciamos que a instauración desta dobre escala salarial supón a derrogación oficiosa de parte do decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime aplicable a persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción. Decreto que tamén foi aprobado no seu día co voto en contra da CIG.

Concretamente deixa en papel mollado, entre outros, os apartados seguintes:

Artigo 12.2:
“O réxime retributivo do persoal que resulte integrado axustarase ao presente decreto e á normativa aplicable ao persoal laboral da Xunta de Galicia.”

Disposición adicional terceira:
“A Administración xeral ou os órganos de goberno competentes das entidades do sector público autonómico iniciarán os procedementos establecidos na lexislación laboral para, logo de consulta cos representantes legais dos traballadores, modificar as condicións de traballo ou retributivas coa finalidade da súa homologación ás aplicables ao persoal laboral da Xunta de Galicia, naqueles supostos en que a aplicación das medidas contidas neste decreto para os supostos de extinción ou adaptación de entidades determinen que finalmente a Administración xeral ou as entidades do sector público autonómico se subroguen de acordo co establecido no Estatuto dos traballadores para a sucesión de empresa en condicións diferentes ou retribucións superiores das comúns para o persoal laboral da Xunta de Galicia.”

Para a CIG non existe xustificación algunha para a implantación do complemento da vergoña na administración. Nos tempos que corren de recorte de dereitos esta maniobra é un exemplo de nepotismo elevado á máxima potencia

A administración iniciou o camiño dun novo agravio en forma de dobre escala salarial que transformará a uns/unhas en empregados/as públicos/as de primeira e, a outros/as, de segunda. Os amiguetes dos entes pendentes de integración (EPOSH, AGADER...) que poidan ser "beneficiarias/os" do complemento da vergoña xa frotan as mans.

A aldraxe continúa...

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.