Novas por contido

A última hora e ás agachadas a Xunta introduciu o “complemento da vergoña” no texto da orde de integración como persoal laboral da Xunta de Galiza do persoal laboral fixo procedente do extinto CIXTEC.

A CIG foi o único sindicato que na comisión de persoal do 03/03/2021 votou en contra desta orde de integración por non atender as nosas alegacións e, sobre todo, porque nesa orde materializouse por escrito o “mamoneo” en forma de complemento persoal de mantemento das retribucións en concepto de antigüidade que se inventou a Xunta de Galiza na disposición adicional primeira da Lei 4/2021 de medidas fiscais e administrativas para blindar as retribucións superiores dos amiguetes das entidades extinguidas. 

A orde de integración do CIXTEC é a primeira na que se introduce o novo complemento retributivo dende a súa entrada en vigor no pasado mes de xaneiro. Un complemento que vai supor que mentres as retribucións da maioría do persoal da Xunta van, por dicilo coloquialmente, polo libro, haberá outros privilexiados e privilexiadas que van manter unhas retribucións moi superiores ás do resto do persoal.

Mais non neste caso concreto do CIXTEC, onde as retribucións do seu persoal en concepto de antigüidade, ata onde nos consta, xa son as mesmas que as do resto de traballadoras e traballadores da Xunta.

Se o complemento da vergoña non vai ter aplicación práctica no CIXTEC, entón a que vén metelo ás agachadas no texto do acordo? Con que intención se fai?

Dende a CIG denunciamos que a instauración desta dobre escala salarial supón a derrogación oficiosa de parte do decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime aplicable a persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción. Decreto que tamén foi aprobado no seu día co voto en contra da CIG.

Concretamente deixa en papel mollado, entre outros, os apartados seguintes:

Artigo 12.2:
“O réxime retributivo do persoal que resulte integrado axustarase ao presente decreto e á normativa aplicable ao persoal laboral da Xunta de Galicia.”

Disposición adicional terceira:
“A Administración xeral ou os órganos de goberno competentes das entidades do sector público autonómico iniciarán os procedementos establecidos na lexislación laboral para, logo de consulta cos representantes legais dos traballadores, modificar as condicións de traballo ou retributivas coa finalidade da súa homologación ás aplicables ao persoal laboral da Xunta de Galicia, naqueles supostos en que a aplicación das medidas contidas neste decreto para os supostos de extinción ou adaptación de entidades determinen que finalmente a Administración xeral ou as entidades do sector público autonómico se subroguen de acordo co establecido no Estatuto dos traballadores para a sucesión de empresa en condicións diferentes ou retribucións superiores das comúns para o persoal laboral da Xunta de Galicia.”

Para a CIG non existe xustificación algunha para a implantación do complemento da vergoña na administración. Nos tempos que corren de recorte de dereitos esta maniobra é un exemplo de nepotismo elevado á máxima potencia

A administración iniciou o camiño dun novo agravio en forma de dobre escala salarial que transformará a uns/unhas en empregados/as públicos/as de primeira e, a outros/as, de segunda. Os amiguetes dos entes pendentes de integración (EPOSH, AGADER...) que poidan ser "beneficiarias/os" do complemento da vergoña xa frotan as mans.

A aldraxe continúa...

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...