Novas por contido

O ISM denega a asimilación do persoal gardacostas no réxime especial do Mar á vez que lle aplica todas as esixencias dese réxime especial para poder realizar as súas funcións.

As preto de 250 persoas empregadas no servizo de Gardacostas de Galiza encárganse da vixilancia, busca, salvamento e protección do medio mariño e da importantísima loita contra o furtivismo. De todas estas persoas só a metade son persoal funcionario público que comparte espazo e funcións co persoal laboral da Consellería do Mar e coas empresas privadas coa que a Consellería do Mar privatizou os servizos auxiliares das embarcacións.

Mentres este persoal das empresas privadas non ten dificultades para estar no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar (TREMAR) e acceder á xubilación anticipada con coeficientes redutores por causa das súas funcións, o persoal gardacostas funcionario queda excluído destes dereitos mais se lle aplican as obrigas do ISM para poder embarcar.

A CIG reuniuse no mes de marzo coa Consellería do Mar para que solicitara ao ISM o TREMAR para o persoal gardacostas por asimilación de funcións xa que de non facelo se estaba a producir unha discriminación clara por razón do réxime xurídico. Temos que lembrar que este persoal funcionario estaba encadrado ata o ano 1996 nese réxime especial e que os xulgados do Social seguen a recoñecer os coeficientes redutores durante toda a vida laboral independentemente de onde cotizaran ao persoal gardacostas xubilado, co fin de complementar as suas pensións.

Acaba de chegar a resposta do “Instituto Social de La Marina” a que tivemos acceso. Nesta resolución o ISM bota balóns fóra e derívannos ao recoñecemento dos coeficientes redutores pola vía do RD 1698/2011 polo que se regula o réxime xurídico e de procedemento xeral para establecer os coeficientes reductores e anticipar a edad de xubilación no sistema da seguridade social. Mais na práctica sigue obrigando a este persoal funcionario a pasar un recoñecemento médico específico de embarque e a manter ao día os cursos necesarios para o embarque e xestión das embarcaciones á vez que lles denegan o acceso a estes recoñecementos e formación específica por no estar adscritos/as ao TREMAR.

E cal é a xustificación do ISM para excluílos? Pois que son funcionarios e funcionarias públicas acollidos ao réxime xeral da Seguridade Social. Pois claro, nalgún sitio tiñan que estar encadrados, pero isto non xustifica que non o poidan estar no TREMAR. Non atopamos ningunha normativa que xustifique a exclusión.

La consideración de funcionarios del personal del Servicio de Guardacostas de Galicia hace que se encuentren excluidos del campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar estando encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social por aplicación del artículo 136.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de octubre. En dicho artículo se establece que se encuentran expresamente comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social:

i) El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas.

Por outra parte lembramos que a razón fundamental da solicitude de asimilación ou entrada no TREMAR é pola dereito fundamental á protección da saúde deste persoal que comparte o mesmo ámbito laboral que os seus compañeiros. Con esta resolución o ISM obriga pero non protexe ao funcionarios e funcionarias gardacostas da Xunta de Galiza.

Solicitámoslle a Consellería do Mar que recorra a resolución do ISM e que faga as xestións necesarias para eliminar a discriminación e protexer ao seu persoal, pero aínda estamos pendentes de resposta.

Máis na CIG non nos quedamos paradas e estamos a traballar nunha segunda vía cos grupos parlamentares para que se introduza unha emenda que recoñeza os coeficientes redutores no anteproxecto da Lei de pesca en tramitación nestes momentos no Congreso dos Deputados.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...