Novas por contido

Na Comisión de Persoal do 22 de novembro foi aprobada, coa abstención da CIG e CSIF e o voto a favor de CCOO e UGT, unha modificación da RPT da consellería de Promoción do Emprego e Igualdade tras dúas xuntanzas previas coa consellería.

Durante máis de dez anos, ao abeiro do chamado Plan Estratégico para que el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas avancen progresivamente en la mejora de sus recursos humanos, materiales y tecnológicos, o servizo de orientación profesional que a Xunta de Galiza prestou ás persoas usuarias das oficinas de emprego estivo substentado na precariedade e na temporalidade dos empregados públicos que exerceron ditos traballos.

Diante das características do traballo desenvolvido polo persoal que exerceu as funcións de orientación laboral de xeito temporal, a CIG leva solicitado en numerosas ocasións a transformación deses postos de traballo temporal en postos estruturais dentro da RPT da consellería.

Non sen tempo, e en cumprimento do solicitado pola CIG, a consellería de Promoción de Emprego e Igualdade trouxo a negociación unha modificación da súa RPT para a creación de 130 postos de técnico/a de orientación e prospección laboral dentro da escala técnica de orientación laboral adscritos ás oficinas de emprego dependentes das catro xefaturas territoriais.

Dentro das escalas Superior e Técnica de Orientación Laboral crea tamén nos servizos centrais da consellería os seguintes seis postos:

• Un coordinador/a de orientación laboral, nivel 25
• Un coordinador/a de prospección laboral, nivel 25
• Catro técnicos/as de emprego, nivel 22

A creación destes 136 postos de traballo financiarase durante o exercicio 2022 con cargo a fondos finalistas estatais, mais na CIG amosamos a nosa inquedanza de como se financiarán en exercicios futuros e que a posible falta de financiamento se traduza en amortizacións.

Mentres non se proceda á provisión definitiva destes postos mediante a convocatoria dos correspondentes procesos selectivos, ofertaranse en comisión de servizo e os que non se cubran por ese sistema farase a través das listas de contratación temporal de persoal interino.

En adaptación á estrutura orgánica da consellería modifícanse a denominación dalgunhas unidades e créanse tamén en servizos centrais os seguintes postos:

• Subdirector/a Xeral de Emprendemento
• Secretario/a do/a director/a xeral
• Xefatura de Servizo de Programas de Apoio ao Emprego
• Xefatura de Servizo de Fomento do Emprendemento
• Xefatura de Servizo de Coordinación de Xestión de Programas e Fondos

Ao tempo, a consellería amortiza oito postos de traballo, dos cales setes están vacantes e un está ocupado en comisión de servizos.

Outras novas recentes

Venres, 24 Marzo 2023

A EGAP mantén a discriminación no acceso aos cursos formativos

No último Consello Reitor da EGAP (decembro de 2022) indicouse por parte dos seus responsables un cambio nos criterios de selección motivado pola imposta obriga legal de facelo, dados os criterios discriminatorios e excluintes empregados até decembro de 2022, e que prexudicaron a tantas persoas que durante moitos anos se lle denegou, primeiro, facer cursos da EGAP, e...
Martes, 28 Marzo 2023

EGAP: convocatoria das actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

No DOG do 28/03/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así para o persoal da Administración de xustiza de...
Luns, 27 Marzo 2023

Concurso traslados, promoción interna, destinos, FISP, plan igualdade, excedencias, substitucións, grupo B, RPTs (máis información da CP ...

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 22 de marzo e Mesa Xeral do 17, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. Concursos de traslados: esiximos comezar a negociar todos os concursos (xeral, especial, escalas, e persoal laboral). Hai que comenzar xa a negociación, máis tendo en conta os tempos que manexa Función...