Novas por contido

O martes 22 de novembro tivemos unha Comisión de Persoal e Mesa Xeral onde se trataron os seguintes asuntos: 1) RPT de Promoción do Emprego e Igualdade, 2) RPT de funcionarización das categorías V-001 e V-011, 3) Orde de flexibilización horaria por conciliación familiar, e 4) Orde de integración do persoal laboral fixo do Consorcio I+B.

RPT de Promoción do Emprego e Igualdade

Coa abstención da CIG e CSIF e o voto a favor de CCOO e UGT creáronse con cargo a fondos finalistas estatais 136 postos postos das escalas de orientación laboral (130 postos nas oficinas de emprego e 6 postos en servizos centrais). En adaptación á estrutura orgánica da consellería modificouse tamén a denominación dalgunhas unidades e creáronse en servizos centrais unha subdirección xeral, un posto de secretario/a de director/a xeral e tres xefaturas de servizo. Amortizan oito postos de traballo (sete vacantes e un ocupado en comisión de servizos).

Dende a CIG expuxemos que estamos a favor da creación en rpt dos postos de orientación laboral con carácter permanente, porque é unha vella demanda nosa, mais entendemos tamén que o financiamento debe ser permanente e non a través de fondos finalistas. Tamén que estamos en contra da apertura de postos a outras administración sen reciprocidade e da amortización de postos.

RPT de funcionarización das categorías V-001 e V-011

 • Non tivemos resposta ás alegacións que xa presentaramos sobre prazas concretas.

 • Mandaron unha segunda folla de datos máis incomprensible que a primeira. Solicitamos unha explicación polo miúdo da información. Nomeadamente preguntamos que van facer coas medias xornadas e, sobre todo, unha cuestión fundamental: pode haber funcionarios a media xornada?

 • Esiximos a retirada do nivel 9 e que se aplique o mínimo establecido para a Agrupación Profesional (nivel 10).

 • A retribución dos pluses de persoal laboral debe facerse a través da suba de niveis. Os pluses recoñecidos por sentenzas xudiciais individuais deben ser aplicados a todo o persoal que desenvolva o mesmo traballo nas mesmas condicións. Nese senso solicitamos que nos informen dos postos que teñen recoñecidos pluses por sentenza xudicial.

 • Preguntamos que criterios son os que levan a propoñer para a funcionarización a determinados postos de media xornada, fixos-descontínuos, fins de semana e de 4 e 2 horas de xornada respectivamente. Esiximos que se funcionaricen todos os postos de media xornada e que se reconvertan en xornadas completas.

 • Preguntamos pola situación dunhas 100 persoas que están en destino provisional como persoal laboral e que non tiveron a opción de funcionarizarse. Que van facer con elas?

 • Na columna de observacións mantense a observación “XORNADA IRREGULAR, SEGUNDO ACORDO CO COMITÉ INTERCENTROS DE DATA 10 DE XUÑO DE 2008”. Solicitamos unha explicación a como se vai a traspoñer o acordo do comité intercentros ao persoal funcionarizado.

 • Entendemos que as listas de contratación temporal se teñen que unificar antes do proceso de funcionarización. Preguntamos como se van a cubrir en caso de IT, vacacións....etc aqueles postos que non se funcionarizan.

O director xeral de Función Pública di que de 629 postos, só hai 1 ao que van ter que meter o complemento de funcionarización. Examinarán as sentenzas de pluses e trasladarán os importes a esta RPT. Temos ata o mércores 23 para presentar alegacións por escrito.

Orde de flexibilización horaria por conciliación familiar

Para a CIG:

 • Esta Orde de flexibilidade vén dar cumprimento ao establecido na Lei 5/2021 de Impulso demográfico de Galiza. A demora na súa implantación imposibilitou que moitas persoas con fillos/as maiores de 12 anos, pero menores de idade, non puideran facer realidade o seu dereito a conciliación.

 • Solicitamos dar cumprimento a obriga legal de ter un Plan de Igualdade e esiximos
  negociar esta orde dentro dese ámbito.

 • Solicitamos a inclusión nesta Orde das outras entidades instrumentais do sector público autonómico indicadas na alínea b) do art. 45 da LOFAXGA.
 • Denunciamos que o persoal non docente que presta servizo nos centros de ensino non pode quedar excluído. En xeral estamos en contra das exclusións a priori se as necesidades de servizo e o número de efectivos fan viable permitir a conciliación.

 • Nos supostos de flexibilidade horaria por conciliación deben engadirse os supostos de familias monomarentais e monoparentais. Deben incluírse todos os casos que sexan análogos ao matrimonio. Como consecuencia disto, no artigo 5 que se fala das solicitudes, deben incluírse estes casos.

 • No art. 2.c) engadir “Convivir ou estar acreditado como persoa de referencia na atención e o  coidado de familiares que por enfermidade ou avanzada idade necesiten asistencia”.

 • No art. 3 onde fala do marco horario e do horario diario de referencia solicitamos engadir que dentro dese horario diario de referencia establecido, o persoal empregado público poderá cumprir a súa xornada de traballo con absoluta liberdade, sempre e cando se cumpran todas as horas de traballo aplicables en cómputo mensual. Tamén solicitamos engadir que previamente a autorizar ou denegar unha flexibilización deben ser oídos os órganos de representación do persoal.

 • No caso das solicitudes denegadas por necesidades de servizo propoñemos substituír o trámite de "reconsideración da solicitude" por unha negociación entre as partes para chegar a un acordo que conxugue as necesidades de conciliación e do servizo, da cal debe informarse aos órganos de representación do persoal.

 • Solicitamos atender as necesidades específicas da atención do posto e as de conciliación tamén a través dun proceso de negociación e que non se negue a posibilidade de poder facer en xornadas completas a priori, polo menos naqueles casos en que a persoa traballadora xa cumpriu coa totalidade do saldo mensual.

 • Solicitamos que o establecemento dun marco horario propio sexa a través dun procedemento negociador coas organizacións sindicais e non de forma unilateral polas secretarías xerais técnicas.

 • Entre os criterios de prioridade debe contemplarse tamén ás persoas maiores a cargo.

 • No caso do art. 5.f) (procesos de nulidade, separación ou divorcio) procede a inclusión de todos os casos análogos ao matrimonio así como a inclusión dos supostos de acordos extraxudiciais de custodia.

 • No art. 6 as causas de cesamento por necesidades do servizo deberíase substituír por “causas extraordinarias ou de forza maior debidamente negociadas”.

 • Entendemos que a ampliación da flexibilidade ata a maioría de idade dos menores debería facerse de xeito automático sen necesidade de nova solicitude.

 • Consideramos que a aplicación da flexibilidade horaria á xornada da persoa traballadora debe producirse con independencia da modalidade de traballo (traballo presencial ou teletraballo). Consecuentemente a iso, solicitamos a posibilidade de compensación do saldo de horas mensuais pendentes ben de xeito presencial ou ben durante a xornada de teletraballo.

Orde de integración do persoal laboral fixo do Consorcio I+B


A orde de integración é similar á do persoal laboral fixo doutros entes que xa se integraron como persoal laboral fixo da Xunta. Solicitamos unha solución ao tema das titulacións, nomeadamente á necesaria para exercer na categoría III-50 (técnica especialista en xardín de infancia). Preguntamos se existen algún persoal fixo con problemas de titulación.

Denunciamos que o non ter a RPT aprobada supón facer unha integración a cegas porque nas retribucións do persoal do Consorcio non figuran os complementos tal e como están establecidos no V Convenio.

Outras novas recentes

Domingo, 26 Marzo 2023

Gardacostas demandan á Xunta a súa inclusión no réxime do mar e acceso á xubilación anticipada

O xoves 23 concentrámonos ás portas de San Caetano para continuar a loita contra a discriminación que temos o persoal gardacosta de Galiza polo feito de ser funcionarios e funcionarias. Hai mais de 10 anos protestabamos pola privatización do servizo que, si ben é certo que se ampliou con novas embarcacións e mellores medios, comportou a incorporación de persoal auxiliar...
Martes, 28 Marzo 2023

EGAP: convocatoria das actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

No DOG do 28/03/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así para o persoal da Administración de xustiza de...
Venres, 24 Marzo 2023

A EGAP mantén a discriminación no acceso aos cursos formativos

No último Consello Reitor da EGAP (decembro de 2022) indicouse por parte dos seus responsables un cambio nos criterios de selección motivado pola imposta obriga legal de facelo, dados os criterios discriminatorios e excluintes empregados até decembro de 2022, e que prexudicaron a tantas persoas que durante moitos anos se lle denegou, primeiro, facer cursos da EGAP, e...