Novas por contido

(Preme na imaxe para entrar na asemblea)

Xa pasou pola Mesa Xeral o proxecto de Orde pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario ao persoal laboral fixo de determinadas categorías que superaron o proceso de funcionarización convocados en febreiro de 2020. A intención é que a toma de posesión da praza co novo vínculo xurídico sexa inminente, o día 1 de xullo. 

Ante a urxente necesidade de tomar a decisión final, a CIG convoca unha asemblea a través de YouTube. Tentaremos resolver as dúbidas que ainda poidas ter e poderás facernos preguntas a través do propio chat de YouTube. Vai ser o xoves 17, ás 19:30. Ir á asemblea.

A Orde refírese exclusivamente ao persoal laboral fixo que tivese superado un proceso selectivo, pero centrado desta volta nas categorías que teñen previsto o seu encadre en corpos xerais e escalas de informática. Queda para despois do verán o procedemento das categorías que irán a escalas de servizos sociais (psicoloxía, mediciña, pedagoxía, enfermaría, educadores, fisioterapia, traballo social, terapia ocupacional, xardín de infancia e auxiliar de clínica).

Chegamos así ao punto final desta quenda de procesos de funcionarización do persoal laboral fixo, que comezou con mal pé, polo tellado, grazas ao amancebamento de Xunta-CCOO-UGT, sen que existira previamente un concurso de traslados, un proceso selectivo libre e promoción interna, chantaxeados coa carreira profesional, sen trasladar previamente á Lei de emprego público de Galiza as melloras do V Convenio e, a día de hoxe, ainda con moitas dúbidas sobre a distribución e futuro das retribucións.

O proxecto de Orde, que ainda ten que pasar pola Comisión de Persoal con carácter previo á súa publicación no DOG, regula o cambio de vínculo xurídico, os prazos e outros aspectos:

 1. O cambio de vínculo xurídico:
  1. Proceden a regular os aspectos derivados do cambio do vínculo xurídico coa Administración.
  2. As categorías profesionais ligadas aos centros de servizos sociais serán obxecto dunha orde posterior.
 2. Regulan o prazo de toma de posesión como persoal funcionario de carreira
  1. O prazo comezará o primeiro día hábil seguinte á publicación da Orde no DOG. 
  2. As persoas interesadas deben asinar o acordo de conformidade do seu cambio de vínculo xurídico.
  3. A extinción do vínculo actual estará condicionada á efectiva toma de posesión como persoal funcionario de carreira.
  4. A toma de posesión será o día 1 de xullo de 2021.
 3. Regula outros aspectos
  1. Cómputo de prazos en caso de permisos, licenzas ou incapacidade temporal:
   • O cómputo comeza cando finalicen os permisos ou licenzas.
   • No caso de IT, o cómputo do prazo iniciase a partir da alta.
   • Está pendente o cómputo en casos de maternidade/paternidade.
  2. Incumprimento de prazos
   • Implica o desistimendo, polo que decae dos seus dereitos.
   • Non se producirá o cambio de vínculo xurídico.
  3. Excedencias:
   • A persoa traballadora conservará as excedencias concedidas noutras categorías laborais.
  4. Trienios
   • Quen se funcionarice continuará percibindo en concepto de antigüidade a mesma cantidade que estaba a percibir como persoal laboral, nun concepto da nómina.
   • O primeiro trienio que se perfeccione como funcionario non terá unha contía inferior ao que se percibiría como laboral.
  5. Consolidación do grao persoal
   • Comezará no nivel mínimo correspondente ao Corpo ou Escala, non no nivel no que quede encadrado o novo funcionario ou funcionaria.
  6. Persoal en adscrición temporal
   • Poderá continuar prestando servizos no mesmo posto mediante unha comisión de servizos, sempre que o posto da adscrición temporal tamén sexa obxecto de transformación en posto de persoal funcionario.
   • E sempre que a persoa cumpra cos requisitos do posto.
  7. Compatibilidades
   1. Quen teña recoñecida a compatibilidade para o desempeño doutra actividade, ten un prazo máximo de dez días hábiles (dende o seguinte ao da toma de posesión) para solicitar a nova compatibilidade.

A Orde nada di da situación en que queda o cobro de nocturnidade cando é esporádica. A resposta do DXFP é que eso se tratará cando se regule o procedemento das escalas de servizos sociais.

Engade o DXFP que o complemento de funcionarización conterá dous subconceptos:

 • Complemento de funcionarización persoal, que compensará as posíbeis perdas de retribucións como funcionario/a. Serán 12 pagas. Afirma que o 80% das persoas non terán este complemento (pois as diferenzas irán no complemento específico).
 • Complemento de funcionarización antigüidade: para manter os trienios, en 14 pagas, non absorbible. O primeiro trienio será recoñecido na contía que mais lle beneficie. 

A maiores, informa o DXFP:

 • Nocturnidade seguirá a cobrarse.
 • A que non se presentou ao proceso de funcionarización ou suspendeu, comunicaráselle a suspensión do cobro do grao I da carreira profesional. Non se aplicará esta suspensión a quen non puido superalo por non ter a nova titulación requirida.
 • Sobre o anterior, insiste en falar de suspensión, non de devolución. Esta declaración contradí a Orde de confección de nóminas, que fala claramente de devolución. Primeiro suspende, despois xa veremos.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...