Novas por contido

O 16 de abril de 2020 despois de ter a CIG presentada denuncia recibimos o requirimento que a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Lugo fai a Xunta de Galicia relativo aos centros de traballo: Residencia de Maiores de As Gándaras, Milagrosa, de Monforte e de Burela; Centro de especial protección de menores Santo Anxo de Rábade; Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Psíquica de Sarria.

O requirimento recolle a obriga legal de protexer aos traballadores e traballadoras por parte da empresa ou administración empregadora así como implica tamén a obrigación de dotarlles dos medios preventivos necesarios para que realicen o seu traballo nas mínimas condicións de seguridade.

É por iso que se efectúa o requirimento que debe ser cumprido de forma inmediata e advírtese á Xunta de Galicia que o incumprimento deste requirimento poderá dar lugar á extensión da correspondente acta de infracción:

- Require a empresa que a avaliación de risco biolóxico (exposición a coronavirus SARS- COv-2) deberá repetirse periodicamente, cada vez que se produza un cambio nas condicións que poida afectar á exposición dos traballadores e traballadoras a axentes biolóxicos, e tendo en conta as modificacións que se produzan nas recomendacións e pautas establecidas polas autoridades sanitarias.

- Realízase advertencia para que modifique o Anexo e no caso de operacións de aerosolización será precisa máscara con nivel FFP3.

- Realízase requirimento para que se dote a todo o persoal dos devanditos equipos de protección individual en número suficiente que cumpran coas especificacións técnicas requiridas, para unha adecuada protección fronte ao axente biolóxico grupo 2.

- Realízase advertencia de cumprimento das recomendacións sanitarias recollidas no documento técnico antes mencionado, de que as tarefas de asistencia de caso posible ou confirmado son tarefas de exposición de risco, polo que a protección respiratoria xeralmente recomendada para os profesionais da saúde, e por tanto extensible a persoal de atención/coidado persoas residentes que poida estar en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables ou confirmados, é unha máscara autofiltrante tipo FFP2 ou media máscara provista con filtro contra partículas P2. As máscaras autofiltrantes ou, no seu caso, os filtros empregados non deben reutilizarse e, por tanto, deben refugarse tras o seu uso. As medias máscaras deben limparse e desinfectarse despois do seu uso. Para iso seguiranse estritamente as recomendacións do fabricante e en ningún caso, o usuario debe aplicar métodos propios de desinfección xa que a eficacia do equipo pode verse afectada.

- Realízase requirimento para que se recollan na avaliación de riscos as medidas alternativas a adoptar en caso de carecer dos EPIS que deban ser utilizados.

- Realízase requirimento para que, a formación teórica e práctica debe proporcionar ao traballador a adecuada información, instrución e adestramento sobre os riscos biolóxicos que afecten o seu posto de traballo ou función, e das medidas de protección ou prevención aplicables aos devanditos riscos, incluíndo colocación, uso, retirada e desinfección dos equipos de protección individual. Da entrega da devandita información, así como da impartición de formación, deixarase constancia mediante firma do traballador.

- Así mesmo, realízase requirimento para que se garanta en todo momento, o cumprimento das obrigacións de información, consulta e participación dos representantes dos traballadores, EN CONCRETO, as establecidas no art. 33- ss da Lei 31/95, do 8 de novembro, respecto a os delegados de prevención, e no art.39 respecto do Comité de Seguridade e Saúde.

- O empresario garantirá unha vixilancia adecuada e específica da saúde dos traballadores en relación cos riscos por exposición a axentes biolóxicos, realizada por persoal sanitario competente, segundo determinen as autoridades sanitarias nas pautas e protocolos que se elaboren. Dita vixilancia deberá ofrecerse aos traballadores nas seguintes ocasións:

a) Antes da exposición. 

b) A intervalos regulares en diante, coa periodicidade que os coñecementos médicos aconsellen, considerando o axente biolóxico, o tipo de exposición e a existencia de probas eficaces de detección precoz.

c) Cando sexa necesario por detectarse nalgún traballador, con exposición similar, unha infección ou enfermidade que poida deberse á exposición a axentes biolóxicos.O servizo sanitario do servizo de prevención de riscos laborais serán os encargados de establecer os mecanismos para a investigación e seguimento dos contactos estreitos no ámbito das súas competencias, de forma coordinada coas autoridades de saúde pública.

- Coordinación: Cando nun mesmo centro de traballo desenvolvan actividades traballadores de dúas ou máis empresas, estas deberán cooperar na aplicación da normativa sobre prevención de riscos laborais.
Tendo en conta que as algunhas medidas preventivas establecidas na avaliación de riscos laborais, precisan da información e coordinación con empresas externas, garantirase a coordinación necesaria con eles para os efectos de garantir a seguridade e saúde dos traballadores, e a efectiva implantación das medidas propostas.

Outras novas recentes

Luns, 23 Mai 2022

Zeltia Burgos reelixida secretaria nacional da CIG-Autonómica na VIII Asemblea do sector

A CIG-Autonómica celebraba este sábado, día 21 de maio, a súa VIII Asemblea baixo o lema “Emprego e servizos públicos de calidade. Loitando polos dereitos para avanzar” e reelixía a Zeltia Burgos como secretaria nacional. Unha xornada na que se elixiron ademais ás persoas que conforman a Executiva Nacional; a Dirección Nacional da CIG-Autonómica e ás representantes da...
Martes, 24 Mai 2022

Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos. 1. Como é normal e xusto, os postos...
Venres, 27 Mai 2022

Borradores de procesos selectivos: C1-estradas e dominio pub.hidraulico (PI) e A2-xestión, C1-administrativo, C2-auxiliar (libre)

Función Pública achegounos os borradores dos seguintes catro procesos selectivos, correspondentes ás Ofertas de Emprego Público dos anos 2020 e 2021, con prazo de alegacións ata o día 1 de xuño. Se queres aportar algo, podes contactar coa CIG. Acceso libre (forma de acceso: oposición) - A2. Corpo de xestión. 90 prazas (7 discapacidade). Descargar. - C1. Corpo...