Novas por contido

Despois de que a CIG lévase días reclamando aos responsábeis políticos da Administración Autonómica a convocatoria urxente dos comités de prevención de riscos laborais para tomar medidas e que nos preparásemos para o risco que supón a infección de COVID19, por fin a Xunta esperta e comeza a tomar conciencia da magnitude do problema.

O xoves 12 acudimos á xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública. Subliñando o valor da información e fuxindo do alarmismo desmesurado, a CIG acolle as medidas propostas polos responsábeis da Administración, e que publicadas no DOG BIS do xoves12:

Se ven a maioría das medidas son de carácter personal e individual, tamén propoñen medidas organizativas.

Medidas en caso de síntomas:

 • Teléfono de informacion 900400116 (de balde).
 • Teléfono de informacion para casos de sintomatoloxía: 061.
 • Se os síntomas aparecen no seu domicilio, deberá comunicalo ao 061 -tal e como estableceron as autoridades sanitarias- e non acudirá ao centro de traballo. Deberá comunicar á súa unidade a situación e a súa ausencia será considerada como xustificada.
 • Se os síntomas aparecen no posto de traballo, o empregado deberá informar ao seu superior, trasladarase de inmediato a un espazo cerrado e porase en contacto con 061 para adoptar as medidas que indiquen as autoridades sanitarias. Os responsables de persoal serán os encargados de ditar as instrucións para ventilar ben o espazo e que se limpe cunha solución de hipoclorito sódico.

Medidas como consecuencia peche centros:

 • Persoal dos centros docentes: acudirá ao posto de traballo, agas indicación en contra (van tratar de dar clases telemáticas).
 • Persoas con fillos ou maiores a cargo: adoptar medidas especiais de flexibilidade da xornada laboral, sen suxeición aos límites horarios previstos na normativa. De ser imprescindible, tamén se permitirá a presenza do persoal no seu domicilio. En caso de que ambos proxenitores ou responsables teñan a condición de empregados públicos non poderán empregar estas medidas de forma simultánea. As ausencias xustificaranse como deber inexcusable.

Outras medidas:

 • Formación: pasarase a teleformación.
 • Procesos selectivos en marcha: suspenderanse durante tres meses.
 • Viaxes de traballo: pospoñeranse todos os non imprescindibles.
 • Ademais, se nalgún momento as recomendacións sanitarias o aconsellasen, desde a Xunta poderanse adoptar medidas de posta en marcha de teletraballo para preservar a saúde da persoas dos distintos centros.
 • Rexistro e atención ao público:
  • Ademais de trasladar toda a información necesaria ao persoal, incidindo nas medidas hixiénicas, reforzarase a limpeza das instalacións con produtos desinfectantes e disporase dos elementos necesarios de hixiene, como o xel hidroalcóholico e xabón. Neste ámbito, tamén se lle facilitará ao persoal que atende ao público o acceso aos aseos co obxectivo de que poidan lavar as mans coa frecuencia que precisen.
  • Ademais, disporase dunha distancia de polo menos un metro co público e evitarase o contacto físico. Tamén se controlará, na medida do posible, a afluencia de público co fin de evitar aglomeracións nas zonas de espera. De haber persoal especialmente sensible nestas oficinas, deberán comunicalo ao seu superior para adoptar as medidas específicas necesarias para o seu caso.
 • Permitirase que persoal especialmente sensible poida ausentarse do seu posto de traballo se hai unha recomendación sanitaria que así o indique. Isto incluiría a persoas con patoloxías concurrentes ou enfermidades crónicas, mulleres embarazadas ou persoas con fillos menores de idade e/ou persoas dependentes ao seu cargo.
 • A Axencia Tributaria faránselle extensibles estas accións.

A maiores, dende a CIG solicitamos:

 • Ampliar o espazo de separacion entre persoas a 2 metros.
 • Suspender o cómputo de prazos.
 • Suspender trámites non indispensables (como permisos de queimas, etc.).
 • Instruccións específicas cara ás persoas responsábeis de centros nas que se prohíba levar a casa para lavar a roupa de traballo, se dote do material suficiente, plan de limpeza co reforzo de persoal necesario. Especial fincapé en centros de día e residencias de maiores.
 • Que se aumente automaticamente o número de xornadas de teletraballo a todo o persoal que xa o ten concedido, e extendelo ao máximo de persoal posíbel.
 • Que se atenda ao público mediante cita previa ou algún outro sistema de control para evitar amoreamentos.
 • Que se convoquen aos comités de seguridade e saude laboral con este punto único para o control e avaliación destas medidas e outras complementarias concretas que se consideren necesarias.

Dende a CIG pedimos un exercicio de solidariedade colectiva axudando a manter os servizos publicos esenciais coa maior normalidade posible tendo en conta a salvagarda da saúde persoal e das persoas usuarias.

Outras novas recentes

Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...
Luns, 08 Agosto 2022

Prazas da OEP de estabilización 2022: o conto de nunca acabar

Retomarase a revisión dos postos no mes de setembro cun grupo de traballo O venres 5 de agosto tivo lugar unha nova xuntanza con Función Pública para tratar a revisión dos últimos listados de prazas da OPE extraordinaria 2022 publicada o 30 maio. Unha das primeiras cuestións é a da retirada de 354 prazas do persoal das brigadas de 6 meses creadas no 2019 no servizo de...
Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta quere baixar o nivel mínimo do seu persoal do 10 ao 9

Mentres que noutras administracións (local, universidade..) o nivel inferior de todos os grupos é o 14, tanto no complemento de destino como no específico, a Xunta pretende unha baixada do actual nivel 10 da Agrupación Profesional, ao un ainda menor nivel 9. Esta regresión retributiva é como consecuencia da funcionarización do persoal laboral fixo pactada por Xunta, CCOO e...