Novas por contido

No DOG de 18/11/2011 publicouse a Orde de 16 de novembro de 2011 pola que se nomean os membros do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Xunta de Galicia, subgrupo C2.

Unha vez máis, ao igual do que nos recentes procesos selectivos do A1 e A2 das escalas de informática, desde a CIG constatamos a preferencia da Administración por nomear como membros dos tribunais a persoal de libre designación.

No caso do tribunal do subgrupo C2 (quenda libre), entre os membros dos tribunais titular e suplente, atópanse persoas que ocupan Xefaturas de Servizo e Secretarías de altos cargos:

- Secretaría do Director da EGAP
- Xefatura de Servizo de Persoal na Área de Benestar (C. de Traballo e Benestar)
- Xefatura do Servizo de Programación e Ordenación de Persoal (Dir. Xeral da Función Pública)
- Xefatura do Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas (C. de Presidencia, AAPP e Xustiza)

Desde a CIG, opoñémonos á designación dixital dos membros de tribunais de selección por parte do Goberno. Entendemos que poboar os tribunais con persoal de confianza, como é o caso das Secretarías dos altos cargos, e con persoas que ocupan postos de traballo nomeadas polo Goberno, non asegura o cumprimento dos criterios de imparcialidade que deberían rexir os procesos selectivos.

Por iso, a CIG seguirá demandando unha reforma do sistema de designación dos membros de tribunais que asegure o cumprimento dos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade no acceso á Función Pública, despolitizando a composición dos tribunais e incorporando medios de control por parte das organizacións sindicais.


Outras novas recentes

Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...
Mércores, 25 Mai 2022

EGAP: convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua

No DOG do 25/05/2022 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. O prazo de presentación de...
Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...