Novas por contido

Ante o incremento da carga asistencial derivada da atención do coronavirus con especial atención ás Residencias de Maiores, Función Pública e o Sergas veñen de ditar unha resolución conxunta pola que se estabelece un procedemento para a cobertura temporal de postos nos respectivos ámbitos.

Na práctica isto significa que se poderá acudir, con carácter excepcional, ás listas do Sergas para a provisión temporal de postos de traballo de categorías equivalentes para as cales non existan listas xestionadas pola Dirección Xeral da Función Pública ou estas estean esgotadas, sempre que resulte debidamente acreditado polo órgano solicitante, e logo de practicar outras medidas previas como mobilidade, reordenación de efectivos, revogación de suspensión de chamamentos ou calquera outra que se poida acordar para atender a necesidade de efectivos que se produza.

A aceptación do posto de traballo terá carácter voluntario, sen que se produza penalización pola súa non aceptación.

A información referente ao centro e localidade de desenvolvemento da prestación así como o resto de datos laborais de interese para a persoa candidata serán facilitados no momento do chamamento.

Como novidade importante, os chamamentos vanse facer tamén as persoas integrantes das listas que actualmente están en suspensión.

De xeito recíproco, o Sergas poderá utilizar, se fose preciso, as listas de contratación temporal xestionadas por Función Pública.

A resolución conxunta estabelece tamén que, con carácter excepcional, para atender as necesidades dos centros sociosanitarios, o Sergas poderá subscribir contratos laborais de duración determinada con estudantes do grao de enfermería no último ano de formación, en funcións de auxilio sanitario e apoio, baixo a supervisión dun profesional sanitario.

Outras novas recentes

Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...
Xoves, 04 Agosto 2022

A CIG recorre a falta de prazas na OEP de estabilización

A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022.  Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma...
Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...