Novas por contido

Ante a situación das residencias de maiores da Xunta e a nova normativa do goberno central na que se difumina a diferencia entre as residencias publicas e privadas, aparecen os novos centros integrados que son residencias nas que as persoas residentes son exclusivamente infectadas de coronavirus e o persoal é indistintamente de empresas privadas e da Xunta, tanto de residencias como doutros centros de Política Social e de Educación. Para a CIG é vital e de xustiza ter un cadro de reivindicacións comúns onde a seguridade e saúde laboral e a salvagarda das persoas residentes e o noso maior valor.

1. Centros para persoas residentes infectadas adecuados con criterios sanitarios. Propoñemos habilitar instalacións hospitalarias privadas ou en desuso na vez de residencias non adaptadas ou precarias sen os adecuados sistemas médicos para o tratamento das persoas maiores enfermas de coronavirus. 

2. Mobilidade voluntaria e compensada (desprazamentos e custes de aloxamento e manutención que se deben ampliar para o tempo en confinamento posterior a quenda de traballo) en coherencia coa orde do goberno publicada no BOE do 28 de marzo, Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Na que di “...Asimismo, se podrán adoptar medidas de reasignación de efectivos y cambios de centro de trabajo siempre que no comporten la movilidad geográfica del trabajador o trabajadora…”.

3. Realización urxente de TEST para detectar a infección de COVID 19 a todo o persoal traballador e residente das residencias de maiores (públicas e privadas). Ao remate da semana intensiva de traballo realizarase test de novo para excluír a infección e evitar o confinamento.

4. Protocolos de seguridade e saúde laboral en base a un Plan de prevención actualizado e aprobado por centro de traballo cos criterios de protección e hixiene para o persoal de Sanidade dos centros hospitalarios públicos que garantan a integridade das persoas traballadoras. Este plan de prevención contará coa adecuada formación e información ao persoal traballador.

5. Na liña dos puntos 3 e 4, o Equipo de Protección Individual (EPI) e as medidas de hixiene teñen que ser as máximas para tódalas residencias (aínda que non haxa positivos confirmados) mentres non se descarte a infección polos test actuando co principio de precaución co fin de paliar o caos anterior na toma de medidas preventivas.

6. Equiparación salarial co V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza (V CCUXG) cos pluses correspondentes as tarefas e funcións que efectivamente se realizan. Especificamente nos centros integrados e outros con persoal infectado deberan aplicarse os tres correspondentes (penosidade, toxicidade, perigosidade) e o de especial responsabilidiade. Esto é con independencia da titularidade do centro no que se está traballando. Para os efectos de dereitos salariais, de descansos e xornada e outros dereitos laborais solicitamos que o convenio de referencia do persoal da empresa privada dende o 28 de marzo logo da Orde gobernativa, sexa tamén o V CCUXG.

7. Definir a nivel xeral que facer perante a situación persoal de empregados/as especialmente sensibles polas súas condicións de saúde, lactancia ou menores e maiores a cargo para tódolos centros residenciais de maiores (aparece no plan de prevención para centros integrados con persoas infectadas de COVID 19 que deberan tramitar a baixa por IT co servizo de prevención).-Embarazo xa esta excluído na Orde-

8. Calendario de quendas (previo ao comezo da actividade) con xornada máxima e descansos definidos (semanais). Rexeitamos o confinamento obrigatorio mentres non sexa un criterio establecido a nivel sanitario (e se este a dar tamén no persoal sanitario) e solicitamos a nulidade de requirimentos deste tipo.

9. Negociar as compensacións en tempo de traballo ao exceso das quendas e ao confinamento se o houbese de forma que o tempo investido sexa considerado tempo de traballo a tódolos efectos (incluídos compensatorios) que serán compensados logo do remate do estado de emerxencia sanitaria. Para estes efectos acordarase a eliminación das suspensión do artigo 19.

10. Recuperar a negociación colectiva no ámbito da mesa xeral de empregados públicos, comités de empresa e comité intercentros, cadanseu no seu ámbito, e activar o funcionamento dos comités de seguridade e saúde laboral. Xa que non é posible as reunións presenciais artellar unha canle de proposta e achegas e de comunicación telemática. Dende a nosa organización sindical esforzarémonos o funcionamento áxil das cuestións urxentes que o requiran acurtando os prazos de convocatoria e resposta.

Outras novas recentes

Martes, 05 Decembro 2023

Quen vai poder promocionar ás escalas de recursos naturais e analistas de laboratorio?

O día 21/11/2023 publicáronse no DOG as convocatorias polo sistema de acceso libre e promoción interna a varias escalas. No caso da promoción interna se esixía pertencer ao subgrupo inmediatamente anterior de persoal funcionario. No caso da promoción interna das escalas de oficial e capataz de recursos naturais e forestais ou analistas de laboratorio sucede que coas bases...
Xoves, 07 Decembro 2023

E a promoción interna dos vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos?

A Xunta exclúe da promoción interna ao persoal vixiante de arquivos, bibliotecas e museos que superou o proceso de funcionarización á agrupación profesional escala persoal subalterno Por Resolución do 25/10/21 da comisión de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario polo persoal...
Martes, 28 Novembro 2023

Concursos de traslados de axentes ambientais e de escalas do SPIF (para 30/11/23). Así están os demais

Despois de semanas negociando as bases do concurso de traslados de Administración especial (que servirá de modelo para o resto de concursos), o director xeral de Función Pública (DXFP) convocounos para discutir e votar o día 30/11/23 os concursos de traslados das escalas do SPDCIF e de axentes técnicos ambientais. CONCURSO DE TRASLADOS DA ESCALA DE AXENTES TÉCNICOS...