Novas por contido

O venres 15 e o luns 18 tivemos xuntanzas con representantes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. A xuntanza do venres foi co secretario xeral técnico (SXT) para tratar os protocolos de reincorporación ao traballo presencial. O luns foi unha xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL). Teremos unha nova xuntanza do CSSL o martes 26.

O que manifestou a Administración nas dúas xuntanzas foi:

 • Que partindo das directrices do protocolo xeral de reincorporación da Xunta, foron vendo todas as cuestións que nel se plantexan. Na primeira semana realizaron as actuacións preliminares que remitiron no informe que indica vicepresidencia. O informe está detallado segundo os diferentes servizos, tendo en conta edificios administrativos e outros centros de traballo. Nos edificios administrativos tívose en conta o cumprimento das distancias de 2 metros entre postos de traballo, a sinalización de espazos comúns e as incidencias a correxir.

 • Fixeron protocolos e instrucións específicas para AXI, Augas e Mobilidade.

 • Incorporan unicamente ao persoal que non pode realizar as súas funcións na casa, pero sen marcar prazos específicos para a incorporación.

 • Nesta semana incorpóranse os xefes de servizo o persoal que non pode realizar as súas funcións en teletraballo, insistindo en que fomentarán o teletraballo na medida do posible.

 • En canto ás solicitudes de teletraballo para persoal vulnerable din que primeiro hai que solicitar o teletraballo a función pública para persoal vulnerable e se resulta denegado poderíase iniciar o procedemento de declaración de persoal vulnerable co departamento de prevención de riscos.

 • Nos servizos centrais cúmprense en xeral tódolos requirimentos do protocolo de reincorporación con algunhas excepcións. En Augas de Galicia hai máis problemas, pero están buscando solucións. Nos servizos periféricos están adaptando as instalacións para cumprir cos requirimentos.

 • Sobre o uso das máscaras din que se se cumpren as distancias non fai falta, ao que respostamos que non toda a xornada, e en case ningún corredor ou escaleira se poden cumprir as distancias.

 • Comentan que está pendente a licitación da roupa de traballo que quedou paralizada pola declaración do estado de alarma, pero que a retomarán en canto poidan.

 

Por parte da CIG, manifestamos o seguinte:

 • Que non obriguen a ninguén a reincorporarse sen contar con todas as medidas de seguridade. Aceptan e van organizar equipos de traballo para evitar acumulación de persoas.

 • Preguntamos sobre o mantemento e revisión dos sistemas de ventilación. Respostan que se están a revisar todos.

 • Queixámonos pola falta de negociación dos protocolos e a súa revisión por parte do Servizo de prevención de Riscos Laborais (SPRL) que debe supervisalos. Respostan disculpándose e comprometéndose a negociar as posíbeis modificacións no CSSL.

 • Reclamamos que se aposte pola continuidade e extensión do teletraballo, ao que respostan que agardan pola negociación que os sindicatos teñamos con Función Pública.

 • Denunciamos que non se impartiron instrucións relativas a medidas organizacitvas e de protección, e o incumprimento do deber de formación e información que esixe a Lei de prevención de riscos laborais. Comprométense a contactar coas xefaturas territoriais para corrixir as carencias.

 • Queixámonos pola falta de concreción no informe, que só dá cifras xerais sen identificar que persoal conta con despacho propio en cada edificio, cantos espazos de traballo compartidos cumpren a distancia de 2 metros, cantos postos hai que reordenar se non cumpren as distancias, cantos postos se cuantifican fóra de edificios por categorías e que non se consultou ao persoal sobre a posible reoranización de quendas de traballo.

 • Criticamos que o informe só se refire á fase 1 e só detalla que en principio nesta fase se reincorporan ou continúan as funcións que viñan facendo un total de 329 persoas, pero sen dicir moito máis, nin que pasa coas outras persoas traballadoras ata un total de 682 da consellería. Omíteses ao persoal de brigadas do que aínda non sabemos cando terían que incorporarse por non poder teletraballar 

 • Reclamamos que se especifique nos protocolos que as reunións se realicen preferentemente de xeito telemático e as comunicacións se fagan utilizando medios electrónicos e se reduza o uso do papel.

 • Incidimos na falta de medidas para evitar distancias inferiores aos 2 metros, por exemplo nos postos dos ordenanzas das entradas. Denunciamos que faltan mamparas ou mesas que delimiten eses espazos. Incidimos en que o mesmo luns 18 houbo incorporación de persoal sin facilitarlles máscaras ou xeles desinfectantes a disposición

 • Mostramos a problemática dos equipos informáticos compartidos, por exemplo entre os vixilantes de estradas, sen medidas preventivas como a desinfección. Reclamamos máis medios informáticos que nos permitan non ter que compartir equipos, accesos telemáticos aos datos e ás cartografías ou outros, e apoio para poder teletraballar.

 

Non houbo discrepancias co resto de organizacións sindicais que avalaron a exposición da CIG. Un sindicato pide o uso máis extendido da desinfección por ozono e os compañeiros da CIG amosamos a nosa desconformidade ao uso indiscriminado deste gas polos posíbeis perxuízos que pode causar á saúde.

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Martes, 18 Xuño 2024

RPTs da extinta Cultura e de Atriga, modificación do decreto 165/2019 e da RPT de funcionarización (CP 20/06/24)

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) vén de convocarnos para o 20 de xuño de 2024 a unha Comisión de Persoal onde se someterán a votación os seguintes asuntos: Proposta de anteproxecto de Orde pola que se modifica o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal...