Novas por contido

A Xunta anuncia nos medios de comunicación a modificación do protocolo COVID das escolas infantís sen incluír o uso de máscaras FFP2 para as traballadoras/es e sen consultalo no Comité de Seguridade e Saúde Laboral

A Xunta de Galiza vén de actualizar o protocolo fronte á COVID-19 das escolas infantís de 0 - 3 anos e as delegadas de prevención do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellaría de Política Social non recibiron a máis mínima comunicación para poder facer achegas ao texto.

Este malfacer da Administración xa foi abroncado en varias ocasións e o pasado ano tivo que rectificar este protocolo e incluír o procedemento de achegas da representación do persoal.

A maiores diso, en datas recentes, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e o servizo de prevención alleo, MUGATRA CUALTIS, foron condenados a facilitar ás máscaras FFP2 e a modificar a avaliación de riscos, tanto en centros de maiores como de escolas infantís.

Se como di a Xunta o curso pasado foi seguro na COVID, foi pola forte responsabilidade do persoal e recordamos que están a mercar as máscaras FFP2 do seu peto sen que se lle reintegre o gasto e incluso con advertencias de que non debían portalas.
Temos coñecemento por parte do persoal que para este curso 2021-2022 repiten que as máscaras FFP2 soamente se poderán usar en caso de sospeita por COVID. Un copia e pega sen sentido logo da sentenza gañada pola CIG que obriga a proporcionalas con carácter xeral porque os cativos/as de 0 a 3 non as portan.

Por outro lado, a Xunta di que o Comité Clínico avala este protocolo que lles fan, pero recordamos que a avaliación de riscos dos centros non está modificada ao risco III que é o actual do virus, como dispón a normativa europea, trasposta á do Estado español.
Ademais, deben manterse os convenios de reforzos de persoal de limpeza con que se contaba neste curso para todas as escolas infantís da Consellaría de Política Social (Axencia e Consorcio), cuestión que aínda está sen aclarar.

Xunta, Consorcio: non lle deades máis voltas, díxoo a Inspección de Traballo, díxoo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, dixémolo as traballadoras, que pretendedes?

En rogos e preguntas: carreira profesional, procesos selectivos, concursos, adscricións do persoal temporal, plan de igualdade, oficinas agrarias. Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal, dos días 5 e 6 de agosto.

RPT DE AMTEGA

O asunto foi tratado na Mesa Xeral, e retirado da orde do día da Comisión de Persoal.

 • Non se nos entregou a documentación solicitada para dar cumprimento a sentenza 1338/2020 do Tribunal Supremo.
 • Incumpriron o compromiso de enviarnos a nova documentación con tempo para presentar alegacións.
 • Solicitamos que o director da Función Pública (DXFP) poña fin a actitude da xerencia de Amtega de non crear unha mesa de negociación para tratar varios puntos que as distintas centrais sindicais levamos reclamando.
 • Segundo as nosas contas amortizan 107 prazas do CIXTEC e crearían 101.
 • No documento co cadro de equivalencias que relaciona as novas prazas a crear na Amtega cos códigos das prazas en CIXTEC advertimos de numerosos erros que trasladaremos por escrito.
 • Modifican a proposta inicial de reclasificación dos postos das persoas de promoción interna de escalas de informática, que pasa a creación+amortización (con observación de amortizar cando vacante). Vai ser destino provisional. Nalgunha localidade van a suprimir postos de C1-Operador, e o futuro A2 non se vai adicar a resolver as incidencias dos usuarios, co que van a sobrecargar ao resto. É convinte facer un estudo serio das necesidades de persoal, dende unha óptica de descentralizar (o que permitiría unha mellor promoción interna) e redimensionar ás necesidades reais.

A tramitación continuará nunha Comisión de Persoal non antes do 8 de setembro.

ORDE DE INTEGRACIÓN DO PERSOAL DA EPOSH

Como aconteceu coa RPT de AMTEGA, este asunto foi tratado na Mesa xeral e retirado da orde do día da Comisión de Persoal.

 • Despois de seis anos de parálise do proceso de integración do persoal laboral fixo da extinta EPOSH (Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos) como persoal laboral fixo da Xunta, Función Pública plantexa agora unha modificación da orde de integración de 2015 coa xustificación de que “Durante este período de tempo producíronse, ademais, importantes acordos e modificacións normativas que modifican sustancialmente as expectativas do persoal que presentou solicitudes ao abeiro da mencionada orde.”
 • Eses acordos e modificacións normativas son o decreto 165/2019, de funcionarización, e a Lei 4/2021, de medidas fiscais e admvas, concretamente a súa disposición adicional primeira, que establece un complemento persoal de mantemento das retribucións en concepto de antigüidade e que na CIG no seu día denominamos como o complemento da vergoña, cando unha vez aprobada a lei se materializou por primeira vez na orde de integración do CIXTEC.
 • Non entendemos a xustificación desa suposta afectación normativa porque tanto o decreto de funcionarización como a disposición adicional primeira da Lei 4/2021 limitan os seus efectos unicamente ao persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, condición esta que non acadou o persoal afectado porque precisamente o proceso de integración leva paralizado dende 2015.
 • Cumpre lembrar que entre o persoal afectado por esta modificación atópase nin máis nin menos que unha conselleira do actual goberno, Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, así como parte do seu equipo directivo, todos eles persoal laboral fixo da extinta EPOSH.
 • Ao abeiro desa xustificación, Función Pública pretende modificar a Orde de 2015 para que as persoas que solicitaron participar do proceso de integración poidan agora desistir de tal solicitude.

Na CIG preguntámonos que se agocha realmente detrás desta modificación e manexamos dúas hipóteses:

 • Todo forma parte dun proceso de lavado de cara da conselleira e do resto de persoal afectado diante do resto de empregados públicos para que desistan agora da integración como persoal laboral fixo da Xunta, e por tanto, do complemento da vergoña, mais cumpre lembrar que desistir non é o mesmo que renunciar.
 • A pretensión de Función Pública é facer o mesmo que no IET (Instituto de Estudos do Territorio), onde tres persoas que non se integraron como persoal laboral fixo da Xunta están a manter, pola porta de atrás, unhas retribucións moi superiores ás do resto do persoal que si se integrou.

A modificación non se aprobou porque Función Pública retirouna a última hora da orde do día da Comisión de Persoal. Á volta das vacacións veremos realmente en que acaba todo isto.

 CONVOCATORIA DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL DO SPIF (grupos C1 e C2)

O punto xa fora á MX anteriormente, así que tan só foi votado na Comisión de Persoal.

na CIG sempre defendimos que a funcionarización tiña que ser o último (tras un concurso de traslados, procesos selectivos, promoción interna..). Neste colectivo destaca a necesidade de pactar condicións de traballo, quendas, horarios.. antes de optar a funcionarización. Esto son motivos de continuas demandas xudiciais. Nestas condicións non podemos apoiar. A maiores, manteñen desaparecido o grupo B.

Para a convocatoria de C2: CIG vota en contra, CCOO e UGT a favor, e CSIF en contra.

Para a convocatoria de C1/B: todos votamos en contra.

ROGOS E PREGUNTAS 

Carreira profesional: A CIG presentou un “incidente de esclarecemento e rectificación” á sentenza do TSXG. Ao DXFP non lle gustou así que non quere sentarse por agora. A Xunta téñeno doado: sentarse, estender a carreira, e punto final.

Procesos selectivos:

 • Exames pendentes para algunha escala pequena (podería haber algún segundo exame), sería os días 20 e 21 de setembro nalgunha facultade de Compostela pola tarde.
 • Segundo exame de C1, C2 e funcionarización convocados e que xa saíron listas provisionais e definitivas (irán saindo listas, pero non pode dar datas), será a partir do 25/26 de setembro, ou semana seguinte. Publicarán datas no web.
 • Funcionarización SPIF: publicarán a convocatoria no DOG a principios de setembro.
 • Notas pendentes de publicación: irán publicando segundo se vaian corrixindo, tendo en conta as datas. Esperan antes do 15 setembro estean todas publicadas. En agosto haberá algunha corrección. En agosto non se vai publicar nada no DOG de puntuacións. Si poderían publicar algo no web de FP.

Niveis do persoal subalterno: co gallo do persoal subalterno do CIXTEC, que ten nivel 12, informan que foi un erro, que pasan con nivel 10, aínda que específico superior. Di estar aberto a trasladar a niveis superiores os específicos superiores que existan (ollo, non se refire a incrementos retributivos)

Concursos.

 • Cando van negociar as convocatorias de especiais e escalas? Unha vez máis, o DXFP non resposta. Insistiremos.
 • Sobre o de informática, lembramos que se cargaron os centros de destino en servizos centrais, e queremos recuperalos.
 • Corpos xerais. A semana pasada dixo que ía a estudar o asunto da xente que está con mérito “0”. Non di nada máis que estudarán as alegacións e as consecuencias xurídicas.

Adscricións de persoal temporal. Están a preparar instrucións sobre ese tema. Hai un cambio importante na normativa, polo dos tres anos máximo de interinidade.

Plan de Igualdade. Enviamos un correo a FP fai uns días preguntando pola diagnose do plan. Queremos resposta e reunión urxente da comisión negociadora. Se repiten o malfacer de hai dous anos nunca imos ter PI. O DXFP comprométese a unha xuntanza en setembro.

Falta de persoal en Oficinas Agrarias: Problemas nas OA pola falta de cobertura de vacantes do persoal que se arrastra dende hai anos e que agora complicase máis por mor da non cobertura en vacacións. Dixéronnos que o problema era de función pública, e isto así? Ou e un desmantelamento efectivo. O DXFP di que non sabe do caso.

Recibimos convocatoria e documentación para unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que vai ser o xoves 5 de xullo. Vai ser ás 12h, pero ás 10h teremos unha "xuntanza previa", polo que se queres contactar coa CIG sobre este asunto, faino antes desa hora.

Estes son os puntos da Orde do día:

 • Modificación da RPT de Amtega. Descargar.
 • Modificación da Orde pola que se inicia o procedemento de integración do persoal laboral fixo da extinta Empresa Pública de Obras e Servizos Hidraulicos (EPOSH). Descargar.

A CIG demandou a administración tras negarse o Consorcio a acatar os requirimentos da Inspección de Traballo e Seguridade Social

A sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) vén de darlle a razón á CIG ao ditar unha sentenza pola que a Xunta de Galiza ten que proporcionar ás súas traballadoras de centros de maiores e escolas infantís máscaras de protección FFP2. A sentenza chega un ano e medio despois do inicio da pandemia e de numerosas denuncias da CIG contra a Xunta por negarse a protexer ao seu persoal e ás persoas usuarias.

Efectos da sentenza

O alto tribunal recoñece nesta sentenza o dereito do persoal das Escolas Infantís e dos Centros de Día dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, a dispor, nos seus equipos de protección individual, de máscaras FFP2 abondas para a protección das vías respiratorias fronte á Covid-19, tendo en conta os requirimentos efectuados pola Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS).

Tamén recoñece o dereito das traballadoras e traballadores a recibir información e formación axeitada sobre os supostos nos que sexa preciso o uso das máscaras FFP2.

Ademais condena á Xunta a modificar a avaliación de riscos dos postos para introducir como EPI as máscaras FFP2.

Prevención de riscos laborais

As delegadas de prevención da CIG denunciaron en varias ocasións ao Consorcio e á Consellaría de Política Social ante a autoridade laboral pola falta de medidas de protección fronte á COVID.

Así, a ITSS requiriu ao Consorcio medidas preventivas entre as que estaban o subministro de máscaras FFP2. Pero os responsables do Consorcio negáronse a acatar este requirimento e, xa que logo, non deron as máscaras FFP2 baseándose nunha avaliación de riscos que fixo Mugatra Qualtis.

Precisamente Mugatra Qualtis tamén está condenada posto que se negou a cambiar a avaliación de riscos tendo en conta as recomendacións da Organización Mundial da Saúde e a directiva europea, e posterior transposición á normativa do Estado español que considera a transmisión do SARS-CoV-2 mediante a inhalación de aerosois con partículas virais.

Foi por estes feitos polos que a CIG acudiu ao TSXG. É incrible que a Xunta se negara a dar unhas simples máscaras FFP2 ao persoal, máis cando daquela Feijoo estaba a esixir que fosen obrigatorias para toda a poboación.

Lembramos que nos centros de maiores hai moitos momentos da xornada nos que as persoas usuarias non levan posta a máscara (aseo -lavado de dentes-, momentos de xantar ou porque simplemente non a toleran). No caso das escolas infantís, as crianzas de cero a tres anos non levan máscara en ningún momento e é imposible gardar a distancia de seguridade (cambios de cueiro, colos para consolalos…).

Casualmente o persoal de centros de maiores recibiu as máscaras FPP2 na derradeira semana de xullo. Nas escolas infantís aínda non se recibiron.

Esperemos que desta volta á Xunta perda o costume de recorrer as sentenzas gañadas pola CIG e deixe de afondar nesta vergoña.

CCOO e UGT difundiron un panfleto co obxecto de meter o medo no corpo ao persoal funcionario de carreira, no que aseguraban que a sentenza gañada pola CIG tumbaba a carreira profesional. O director xeral de Función Pública xa lles aclarou na Comisión de Persoal do 27 de xullo que iso non é certo.

O propio director xeral asegurou que antes de irnos de vacacións (mediados de agosto) haberá unha reunión e explicarán a súa postura. E asegura que “quen xa estea a cobrar pode estar tranquilo/a, que seguirá cobrando” (o que leva días dicindo a CIG).

De aquí se extraen dúas ideas:

 • A única solución a este problema que creou o acordo sindical ilegal e discriminatorio de CCOO e UGT coa Xunta e a inclusión no sistema de carreira do persoal excluído.
 • A única interlocución válida para resolvelo é co sindicato maioritario, a CIG.

Que CCOO e UGT queden fóra de xogo, que non poidan xustificar por que asinaron ese vergoñento acordo excluínte, e agora que a propia Xunta lles quite a razón, parece o motivo para tratar de sementar o pánico dicindo que imos deixar de cobrar a carreira.

Nós seguiremos traballando para que a bilis que agora botan non empane a realidade. Remataron as bobadas.

Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG 30/07/2021), pola que se desenvolve a disposición transitoria segunda do Decreto 37/2006 do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con caracter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación de persoal laboral da Xunta de Galicia, e se aproba o modelo normalizado de solicitude (código de procedemento AP522U)

Esta orde será de aplicación ás listas únicas que se elaboren, ao abeiro da disposición transitoria segunda do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, para a cobertura transitoria de postos reservados a persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico incluídas no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

As persoas admitidas nas listas das categorías profesionais de persoal laboral funcionarizadas incluiranse nas listas únicas para a cobertura transitoria de postos de persoal funcionario nos corpos, escalas ou especialidades declaradas equivalentes no anexo do Decreto 165/2019, do 26 de decembro, nas condicións establecidas nesta orde. As persoas penalizadas con posterioridade ao 15 de xullo de 2014, que non resultasen excluídas posteriormente por calquera outra causa, incluiranse nas listas nas condicións establecidas nesta orde e no artigo 18.2 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

Exceptúanse desta regulación as listas para a cobertura temporal de postos dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais que serán obxecto de ordenación específica.

As persoas incluídas no ámbito de aplicación desta orde, integrantes das listas para a cobertura temporal de prazas de persoal laboral, serán admitidas nas listas únicas, sempre que cumpran os requisitos legais exixidos para o acceso ao correspondente corpo, escala ou especialidade de persoal funcionario en que se clasifica a categoría profesional laboral que se funcionariza, nos termos establecidos no artigo 8 do Decreto 37/2006, en concordancia coa súa disposición transitoria segunda.

Listas de vinculación temporal de nova creación (art. 4 da Orde do 20 de xullo de 2021)

Cando fose necesario crear novas listas de natureza funcionarial para cuxa inclusión se requira a mesma titulación xenérica ou específica que a exixida para o acceso ás listas da categoría profesional laboral funcionarizada declarada equivalente, a Administración poderá transformar de oficio as listas da categoría laboral correspondente en listas de persoal funcionario do corpo, escala ou especialidade declarada equivalente.

As persoas integrantes das listas transformadas manterán as mesmas condicións que tiñan nas listas de persoal laboral das categorías profesionais equivalentes o día da entrada en vigor da resolución pola que se publiquen as listas definitivas A Administración comprobará que nas persoas integrantes das novas listas concorren os requisitos legais exixidos para ser admitidas nelas.

Listas de vinculación temporal en xestión (art. 5 da Orde do 20 de xullo de 2021)

Non será necesaria a creación de novas listas de vinculación temporal, no caso de que existan, en xestión, listas de natureza funcionarial equivalentes ás listas das categorías profesionais laborais funcionarizadas ao abeiro do Decreto 165/2019, do 26 de decembro.

As persoas integrantes das listas de contratación temporal de persoal laboral de categorías profesionais funcionarizadas interesadas en incluírse en listas en xestión de persoal funcionario dun corpo, escala ou especialidade declarados equivalentes, deberán presen tar solicitude para a súa inclusión nelas, resultando admitidos sempre que cumpran os requisitos legais para o acceso ao corpo, escala ou especialidade correspondente.

Nestas solicitudes de inclusión unicamente poderán modificarse os ámbitos territoriais e os datos persoais e, se é o caso, incluiranse as titulacións para determinadas categorías profesionais laborais cando así se estableza expresamente nas resolucións de convocatoria.

Méritos

O baremo aplicable nas listas de vinculación temporal elaboradas en desenvolvemento da disposición transitoria segunda do Decreto 37/2006, para a cobertura transitoria de postos reservados a persoal funcionario, é o establecido no artigo 9 do Decreto 37/2006.

Valoraranse os méritos por servizos prestados como persoal laboral en categorías profesionais declaradas equivalentes no anexo do Decreto 165/2019 das cales non existan listas de contratación así como os méritos que tiveran as persoas interesadas como integrantes das listas da categoría profesional laboral equivalente nas alíneas b) e c) do artigo 9, e nos termos establecidos nos artigos 9 e 12 do Decreto 37/2006.

FORMA E PRAZO DE SOLICITUDES

No suposto recolllido no art. 4 desta Orde, as solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través do formulario normalizado, código de procedemento AP522T, contido na Orde do 22 de febreiro de 2021 (DOG do 26 de febreiro), accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a inclusión nas listas de vinculación temporal en xestión recollidas no art. 5 desta Orde deberá utilizarse o formulario AP522U.

O prazo de presentación de solicitudes será o establecido nas resolucións de apertura da dirección xeral competente en materia de función pública.

Como en anos anteriores, en vésperas do mes de agosto Función Pública apreta o acelerador con varias mesas de negociación concentradas en tres días (23, 26 e 27 de xullo) con varias RPTs, dúas mesas sectoriais de funcionarios/as, dúas mesas xerais de negociación e unha Comisión de Persoal. En rogos e preguntas tocáronse múltiples asuntos que poden ser do teu interese.

Na Comisión de Persoal (martes 27 de xullo) aprobáronse os asuntos que se discutiron nas xuntanzas previas do venres 23 e luns 26, nunha Orde do día sobrecargada: aprobáronse seis RPTs (Vicepresidencia 1ª, Cultura e Educación, Política Social, Agacal, Emprego e Igualdade e Sanidade), xunto ao Acordo de condicións de traballo do persoal técnico de incendios, e retiráronse da orde do día tres puntos: unha corrección de erros da RPT de funcionarización e dúas convocatorias de funcionarización do persoal laboral de incendios (quedaron adiados para unha vindeira Comisión de Persoal na próxima semana).

RPT da Vicepresidencia 1ª

Actualmente está tramitandose unha modificación máis amplia desta RPT (comprométense a retomala en setembro), pero traen esta nova modificación urxente por unha xubilación inmediata e na que amortizan dúas prazas de aux. admvo. para crear unha praza de tradutor/a. Non xustifican a urxencia desta modificación que despachan en dous días e sen xuntanza previa. Voto na Comisión de Persoal: CIG en contra, CSIF a favor e CCOO e UGT abstención.

RPT de Cultura e Educación

A finalidade desta RPT é a adaptación á nova estrutura orgánica da consellería e a modificación consonte ás varias escalas creadas. Modifican tamén outra serie de postos. Excesivas coberturas por LDs e CE e de postos abertos a outras administracións, sempre en LD. Amortizan 40 postos, a maioría postos baixos (30 de 40 son inferiores a C1/III, e 26 de 40 en centros de atención ás persoas), e crean 27, ningún inferior a C1. Incumpren a palabra (setembro/2019) de meter en RPT os máis de 100 postos de persoal laboral creado e non metido en RPT dende o 2015. Voto en contra da CIG, CCOO, CSIF e UGT. Máis información.

RPT de Política Social

Adaptación da RPT á estrutura orgánica, apertura de postos a outras admóns, modificación de postos e centros de destino. Na Mesa Xeral previa a esta CP, por falta de negociación real e por non dispor da documentación necesaria, a CIG solicitou, sen éxito, a retirada da orde do día. Voto en contra da CIG, CCOO, CSIF e UGT.

RPT Agacal

Amortizan de 47 postos (algunhas ocupadas, e de grupos baixos, incluíndo persoal de campo), para crear 25, modificación de varios postos, excesivas prazas de LDs e CE así como de prazas abertas a outras admóns, inclusión de pluses derivados de sentenzas e adaptación das escalas á LEPG. Voto da CIG e CSIF en contra, CCOO abstención e UGT a favor.

Acordo de condicións de traballo do persoal técnico de incendios

O texto foi negociado e consensuado en xuntanzas previas. Voto a favor de CIG, CCOO, CSIF e UGT.

RPT Emprego e Igualdade

Adaptación ao decreto de estrutura, con amortizacións, creacións e modificacións. Non se xustifica a urxencia desta modificación cuns tempos tan reducidos. Non houbo unha verdadeira negociación por parte da consellería. Voto en contra da CIG, CCOO, CSIF e UGT.

RPT de Sanidade

Non existiu negociación, tan só apariencia. Cambios nos corpos/escalas arbitrarias, con xustificacións xenéricas e globais (prometeron facilitar información da cobertura das prazas para ver as necesidades, pero non cumpriron a promesa). Apertura a outras administración sen reciprocidade. Voto en contra de CIG, CCOO, CSIF e UGT. 

Rogos e preguntas

Concorrencia entre concurso de traslados e promoción interna: informa o DXFP que remitiron texto informativo dos criterios para os supostos de concurrencia entre concurso e promoción interna. Criterio xeral: respetarán a praza obtida por concurso se é a de maior grupo e poderán tomar posesión con caracter definitivo.

Persoal laboral de educación fora de RPT (prazas creadas pola consellería dende o 2015 e que non foron incluidas na RPT): Calculamos que son 100 prazas. Queremos saber a cifra e cando van tramitar a RPT, algo que prometeron en setembro/2019. O representante da consellería afirma que setembro comezaremos a negociación. Andaremos algo por riba de 100 prazas.

Concurso xeral: tes información específica deste asunto na seguinte ligazón.

Condicións traballo parque Illas Atlánticas: o DXFP asegura que negociaremos a comezos de setembro.

Promoción interna AXI e Augas: outra promesa de comezar a negociar en setembro.

Plan de igualdade: din que están a traballar na diagnose, que é un tema que esixe moitos datos desagregados por sexo. Contan poder presentar o resultado en setembro, e a partir de aí traballar no plan.

Calendario de exames

 • Ata o 20 de setembro non haberá exames. Os primeiros serán de estatística (2º exame polo 20). Inmediatamente C1, C2, e funcionarización. Anunciarán cando teñan as datas e autorizacións de saude pública. Polo 23/24 serán os exames. 
 • Para promoción interna A1 e A2, o DXFP di que estirarán os prazos ao máximo cumprindo os prazos (40 días  + agosto inactivo + 20 de ampliación). Calcula outubro.

RPT Consorcio: amplían o prazo para presentar alegacións ata o luns 6 de setembro.

Teletraballo: Hai problemas en varias consellerías e no Consrocio. O DXFP di que se poden neste mes darán información das concesións, denegacións, etc, e se non para o seguinte (a 30 de xullo, ningún movemento).

Carreira profesional: informa o DXFP que antes de irnos de vacacións (mediados de agosto) teremos unha reunión e explicarán postura. Asegura que quen xa estea a cobrar pode estar tranquilo/a, que seguirá cobrando (o que leva días dicindo a CIG). Estudaremos posibilidades nesa reunión. Máis info sobre a sentenza.

Facemos un repaso á situación e espectativas dos concursos de traslados. Contámosche a información que temos de cada un deles.

a) CONCURSO DE VETERINARIOS/AS

Recibíramos o primeiro e único borrador en xaneiro do 2020, alegamos, e non houbo máis movementos. En múltiples reunións preguntamos e esiximos retomalo, e como quen escoita asubiar.

O director xeral de Función Pública (DXFP) ten mencionado que o concurso estaba bloqueado por unha consellería que quería modificar a súa RPT (isto non lle resta responsabilidade, pois puideron sacalo coa RPT vixente e punto, que espabilasen). A consellería aludida (Sanidade), dixo recentemente que eles xa cumpriron, que Función Pública xa tiña unha proposta da súa RPT.

A última RPT de Sanidade retira a cobertura por parte de persoal veterinario de 18 xefaturas de sección (a proposta de CCOO, co apoio de SEPGA). Pero parece ser que esa non era a RPT que bloqueaba o concurso: segundo o DXFP ao longo de setembro teremos negociación da RPT completa de persoal veterinario de Sanidade. 

Así que poñéndonos no mellor dos casos, un par de meses para a RPT, e outro par máis para a publicación do concurso. Veremos se con moita sorte témolo convocado para comezos de 2022.

b) CONCURSO DE FINANZAS

Este é un dos poucos concursos que se move con certa periodicidade (máis ou menos cada catro anos, que comparado cos demais, é maravilloso). Nesta ocasión foi publicado no DOG do 23/07/2021, un mes e pico despois de ser aprobado en Comisión de Persoal.

Subliñamos que neste concurso xa non é preciso confirmar os méritos se hai conformidade, o que vén a solucionar o problema que tivemos noutros concursos e que motivou a exclusión dunha boa parte do persoal (pasou en corpos xerais e en gardacostas). 

c) RESTO DE CONCURSOS DE ESPECIAL, ESCALAS E PERSOAL LABORAL

Non enviaron nin o primeiro borrador do resto de concursos de administración especial nin de escalas de administración xeral. Non teñen a máis mínima intención de mover o asunto por agora (e tal e como van as cousas en Función Pública, poden pasar algúns anos máis). 

De persoal laboral a vontade dos dirixentes políticos da Administración (co apoio de CCOO e UGT) é que nunca máis haberá concurso, en contra do esixido pola CIG.

d) CONCURSO DE CORPOS XERAIS

Para cando?

Ainda que xa publicaron o baremo provisional o 16 de xullo (dous anos e medio despois de que nos enviaran o primeiro borrador do concurso), non contes que en setembro estará todo resolto. Tomao con calma, que o ritmo que levan quenes dirixen o cotarro é outro.

Estaba previsto que cando publicasen ese baremo provisional (que ia ser fai meses, dicían!), darían conta de se retiraban ou non do concurso as prazas ofertadas que están ocupadas por persoal laboral indefinido non fixo (unhas 80-90), tal e como lle propoñíamos dende a CIG, porque ante o retraso dos procesos selectivos aos que tiñan dereito as persoas que os ocupaban, resolver o concurso antes da oposición podía dar lugar a sentenzas de readmisión. Retirar eses postos era a única maneira de rematar co enorme tempo de bloqueo do concurso (na parte de responsabilidade que vai ligada ao retrado dos procesos selectivos) sen caer en inseguridade xurídica.

Pero publicaron o baremo, e deses postos nin pío. Así que preguntamos pola retirada ou non, e a resposta foi que de momento non, que o verían máis adiante segundo fose a evolución dos procesos selectivos, mantendo a previsión de resolver simultaneamente o concurso e os procesos selectivos.

Conclusión:

 • A toma de posesión do concurso vai ser inmediatamente anterior, ou con pouca diferenza temporal, á elección de destino das persoas que superasen os procesos selectivos de acceso libre de corpos xerais.
 • Estes procesos selectivos rematarían, segundo palabras do DXFP, “dentro deste ano”.
 • No mellor dos casos podemos falar de decembro. Pero ollo, que os retrasos e os incumprimentos dos “cronogramas” son algo habitual en Función Pública.

Concorrencia de promoción interna e concurso de traslados

O director xeral de Función Pública xa publicou a súa solución ao conflito no que están as persoas que superaron a promoción interna pero que ao tempo teñen espectativa de obter no concurso de traslados un posto aberto ao grupo superior. A solución é que van poder quedar na praza do concurso pero xa no novo grupo ao que promocionaron. Este problema é causa, como non, do retraso do concurso.

Renunciar a participar no concurso e reclamación ao baremo provisional

Lembra que as bases da convocatoria do concurso (DOG 27/11/2019) indican (base III.6) que as solicitudes de participación vinculan ás persoas solicitantes, pero permite renunciar ata os dez días seguintes ao da publicación das puntuacións provisionais no DOG. Por tanto, se polas razóns que sexa, estás interesado/a a renunciar a participar no concurso, estás en prazo ata o venres 30.

Ese é o mesmo prazo que tes para reclamar ao baremo provisional.

Admitido/a con cero puntos de méritos

O director xeral lembrou que o concurso é un procedemento de concorrencia competitiva. Aínda así, comprometeuse a estudar o caso, pero advertindo que non abriría a porta a que se producise inseguridade xurídica (porta que podería abrir calquera das persoas que si cumpriron co procedemento). 

Nós xa o consultamos coa nosa asesoría xurídica, e tamén o falamos con persoas responsábeis de Función Pública, e concluímos que dende unha óptica xurídica, o tema está complicado, xa que non se trata dun erro emendable, senón do incumprimento dunha base.

Obviamente, a vía xudicial sempre está aberta para calquera e de feito recibimos moitas chamadas insistindo na subsanación de defectos,  mais é unha decisión persoal que deben valorar as persoas afectadas pola exclusión.

Sabemos dalgún sindicato que está a prometer seguir esa vía, mais agardemos que non estean  a vender fume para  gañar afinidades sen opción de chegar a bo porto.

As oficinas agrarias de Castro Caldelas e da Pobra de Trives non poden ofrecer o seu servizo por carencias moi graves de persoal

Foron e son numerosas as campañas publicitarias da Consellería de Medio Rural e da Xunta de Galiza a respecto da importancia do rural e a loita contra o despoboamento. O propio presidente da Xunta , cualificou esta lexislatura como a “lexislatura do rural” pero estas palabras quédanse baleiras ante a realidade das oficinas agrarias comarcais que son un servizo esencial para o apoio e o fomento da actividade agraria e gandeira na Galiza.

Oficinas agrarias comarcais sen rexistro nin atención ao público

Como exemplo neste momento a Oficina Agraria de Castro Caldelas non dispón de ningún tipo de persoal administrativo xa que a única persoa que desenvolve ese traballo está de permiso de paternidade e a consellaría debe querer facer caixa a costa de non dar un servizo público. Esta carencia provoca que non se poda atender ao rexistro e que a oficina teña que pechar cando o persoal técnico ten que facer inspeccións obrigando as persoas usuarias a desprazarse más de 50 km ou a acudir a un xestor/a privado.

Non se cobren as prazas de persoal veterinario

Ademais diso o único persoal veterinario da oficina atópase de vacacións e a xefatura territorial tampouco cubriu a falta. Indicar que nesa oficina debera contar con dous veterinarios segundo establece a relación de postos de traballo de Medio Rural.
A Oficina Agraria da Pobra de Trives letra máis de tres meses sen ningún posto veterinario dos dous que forman a súa estrutura. Estase a funcionar, tanto a oficina de Trives como a de Castro Caldelas, coa única veterinaria de apoio da área o que produce que soamente poida estar media mañá en cada unha das comarcas co prexuízo para o servizo público que isto supón. Non se entende porque a Xunta non procede a sua cobertura mediante a chamada de persoal polas a unhas listas de contratación que conta con máis de medio cento de profesionais agardando soamente na provincia de Ourense.

Sen servizos públicos de atención e apoio non hai desenvolvemento no rural

Dende a CIG entendemos que esta é unha situación insostíbel para dar capacidade de resposta a dúas comarcas con gran actividade gandeira e agraria ademais de mermar considerabelmente os servizos públicos en zoas rurais, baleiradas e de montaña que adoecen significamente deles. Esto é unha tónica continuada na xestión das  OACs da provincia, exemplos como a de Viana ou a Rua que costou anos de demandas sindical e dos traballadores e protestas cidadáns para conseguir a cobertura dunha administrativo/a, unha situación de vergonzosa miseria.
Como se pode potenciar este sector primario  fundamental para o desenvolvemento económico das comarcas se o que facemos e desmantelar as oficinas agrarias comarcais?

Dende a CIG pedimos que Función Pública se deixe de hipocresías e esiximos a inmediata cobertura dos postos de traballo vacantes nas oficina agrarias para dar un servizo de calidade no rural.

O mércores 21 de xullo tivo lugar o CSSL de Incendios onde dimos conta das grandes eivas de riscos laborais no SPIF.

ASUNTO

CIG

CONSELLERÍA MEDIO RURAL

Dotación de emisoras TETRA para o persoal vixilante fixo e arranxo das pistas de acceso ás casetas

Solicitamos que se cumpra o plan de acción onde se contempla que se deberá realizar un mantemento periódico e arranxo das pistas de acceso as casetas

Se a administración non arranxa as pistas ou proporciona un vehículo todoterreo verémonos na obriga de denuncialo

Van adquirir 44 emisoras tetra para entregar aos vixilantes, en base o acordo marco

Realizarán unha revisión das pistas e aumentarán a disposición orzamentaria para o arranxo dos accesos

Simulacros de nivel 1 e prácticas de manexo de emisoras.

Solicitamos que a Subdirección de Incendios elabore un plan axeitado e se estandarice a realización de este tipo de simulacros.

Os datos aportados pola Administración en canto o números de simulacros solicitados dende a CIG son dispares en cada provincia

Vacinación do persoal de incendios, e recordatorio da necesidade de cumplir o protocolo Covid.

Reiteramos o abandono do SPIF en canto o protocolo de vacinación coma servizo de emerxencias e servizo esencial.

Solicitamos o mantemento dos protocolos antiCovid, que se dote ao persoal de máscaras FFP2 e fomentar o traballo binomio brigada-motobomba a quendas de 10 horas

 

Ficha de características físicas das garrafas de espumóxeno

Apostamos pola necesidade de establecer plans de formación para o manexo con seguridade deste tipo de sustancias.

Solicitamos a entrega ao persoal de fichas de seguridade destes retardantes así como as recomendacións do seu uso e procedementos de almacenaxe

Que se leve un rexistro das persoas que os empregan e formación axeitada

Entregáronnos a ficha de seguridade do producto e o Servizo de Prevención fixo un balance sobor o emprego destes , indicando que están compostos de tensoactivos aniónicos, de composición moi similar de productos coma os lavalouzas.

O producto concentrado sen diluír provoca irritación ocular grave,polo que é necesario o emprego das gafas que se empregan no servizo

Designación dos membros do subcomité de Epis.

Solicitamos que se constitúa este Comité

Pola Administración os seus integrantes serán o subdirector de incendios ou o xefe de servizo de Programación.

Situación dos medios en alto risco (O persoal en determinadas provincias se está a poñer un puntos altos no monte)

Manifestamos que non ten sentido situar os bombeiros forestais neste tipo de lugares

É preciso dunha vez por todas algo de empatía e respeto hacia o persoal do SPIF

 

Emprego dos bombeiros forestais nas emerxencias de medio rural

Dende a CIG levamos anos e anos loitando polo emprego cando sexa necesario do emprego do SPIF no Apoio en Continxencias no Medio Rural,primeiro polo establecído no RD 1031 /2011,pola consideración do SPIF como Servizo de Emerxencias,no Convenio actual e no propio CNAE

Solicitamos que se incluían aos/as bombeiros/as forestais e demáis categorías para que poidan actuar en Apoio en Contixencias no Medio Rural e Natural

 

Rotativos V1 vehículos de extinción.

Reseñamos a pouca calidade destes equipos

Entregáronse sinais luminosos a todas as brigadas, e vanse realizar cursos de manexo destes

ROGOS E PREGUNTAS

Sopladoras Still.
Utilizadas para a desinfección. Teñen un fallo de fabricación, a empresa púxose en contacto ca Administración para que se leven os sopladores para reparar.

Autorescatadores de osíxeno químico.
Posibilidade de que o contrato quede deserto, xa que é máis que posibél que as empresas non cumpran o prego de garantir 10 minutos de osíxeno químico. Son productos moi específicos e case que non hai moitos modelos no mercado. O presidente do Comité propón baixar nos pregos técnicos o tempo de duracion de 10 a 7 minutos. E unha decisión moi importante para tratar en rogos e preguntas, polo que se solicita que se leve o Subcomité de EPIS

Solicítase o número de prendas que se lle entregaron os axentes ambientais
De non obter está información terremos que denuncialo en vía xudicial.

Deficiencias nos vehículos todoterreo do persoal fixo discontinuo de 6 meses.
Dende a CIG solicitase que se solucionen inmediatamente as deficiencias destes vehículos, rodas inaxeitadas, baca sen topes dianteiros e traseiros, mal selado de caixas traseiras...

Roupa de inverno do SPIF.
Dende a CIG solicitamos información de como está o procedemento da roupa de inverno,e as datas de entrega deste equipamento ao persoal.Dende a Administración indicasenos que sera entregada antes de rematar o ano 2021.

Intercomunicadores para os/as bombeiros/as forestais.
A consecuencia das demandas na Inspección de traballo pola CIG , vanse a entregar intercomunicadores ao persoal bombeiro forestal. Coma non se poden adxudicar a través de un contrato menor e teñen que seguir o procedemento reglamentario.A Administración indícanos que vai axilizar o procedemento.

Outras novas recentes

Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...