Novas por contido

Nos vindeiros días vaise celebrar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Teletraballo na que a CIG está representada.

Dende xullo o teletraballo ordinario é o único que está vixente na Administración da Xunta de Galiza; e moitos de vos xa estades a traballar nesa modalidade de prestación.

Pero aínda así houbo certos problemas nalgunhas unidades e algunhas/os de vos fixéstenolo saber con queixas, que xa imos levar a tratar na Comisión.

Se traballas nalgunha unidade que teña problemas na concesión do teletraballo e pensas que non se cumpre o Acordo, podes poñerte en contacto connosco, do xeito que prefiras:

A) Abre un ticket no noso web.

B) Escríbenos un correo a autonomica@cigadmon.gal

C) Ou contacta cos delegados da CIG nos locais de SSCC ou nas delegacións territoriais.

O día 30 de setembro tivemos a segunda reunión do 2021 do Comité de Seguridade e Saúde Laboral Intercentros para o persoal da Administración Xeral da Xunta de Galiza. Informouse do novo procedemento estatal para ás vulnerabilidades fronte a Covid, o informe de accidentes do primeiro trimestre e se achegou a táboa coas sesións de todos os CSSL (2007-2021)

Tan so dous comités de seguridade e saúde laboral cumpriron a lei de prevención de riscos laborais no 2020, o da consellería de Infraestruturas e Mobilidade e o de Mar. Isto é a excepción que confirma unha vergoñenta regla pois son os únicos. Destacan de xeito intolerable os comités de Cultura, Sanidade, de Facenda, os dos edificios administrativos e de servizos centrais, que levan sen reunións dende 2018. Outros como os de Política Social e Medio Rural, consellerías que teñen o “ranking” de accidentes de traballo, apenas o fan unha vez ao ano, incluso no ano da Covid con persoal esencial de primeira liña.

A lei marca que estes comités deben reunirse coma mínimo cada trimestre hoxe e a falla de convocatoria periódica son un reflexo da actitude dos responsables das consellerías na preocupación pola seguridade e saúde dos seus empregados públicos. Para máis no 2021 parece que nin vai cumprir o comité intercentros de saúde laboral xa que o 30 de setembro ainda vai pola segunda reunión.

A responsabilidade de que non se convoquen os comités é da administración

A presidencia dos comités e, polo tanto as persoas responsables de convocalos e levalos adiante, soen ser secretarias xerais ou vicesecretarias das consellerías. Mentres as secretarías tocalle a parte sindical o que as converte nunha misión imposible pola deixadez da administración.

Pero, que son os Comités de Seguridade e Saúde?

Son órganos paritarios e colexiados de participación, representantes da administración e delegados de prevención designados polas organizacións sindicais, para a consulta regular e periódica de actuacións na empresa en materia de prevención de riscos laborais. Participan con voz pero sen voto os técnicos dos servizos de prevención.

A lei marca que, como mínimo se reunirán trimestralmente e sempre o solicite algunha das partes.

Na Xunta temos un comité de seguridade laboral por edificio administrativo, outro por Consellería e outro Intercentros. Ademais, por razón do elevado risco na consellería de medio rural hai un a maiores que é o de incendios forestais.

O persoal dos centros educativos está representado en comités de seguridade e saúde laboral de prevención provinciais, e teñen un CSSL Intercentros de Educación específico. Os datos de funcionamento dos comités neste caso son aínda peores pois algúns están aínda sen constituír.

Cales son as funcións dos comités de seguridade e saude laboral?

A Lei de Prevención de Riscos Laborais atribúe ao Comité de Seguridade e Saúde as seguintes competencias:

  • Participar na elaboración, desenvolvemento e avaliación dos programas de prevención de riscos da empresa. A tal efecto, no seu seo debateranse, antes da súa posta en práctica e no referente á súa incidencia na prevención de riscos, os proxectos en materia de planificación, organización do traballo e introdución de novas tecnoloxías, organización e desenvolvemento das actividades de protección e prevención e proxecto e organización da formación en materia preventiva
  • Debater, antes da súa posta en práctica, os proxectos en materia de organización do traballo e introdución de novas tecnoloxías, no referente á súa incidencia na prevención de riscos.
  • Promover iniciativas de prevención e mellora das condicións de traballo.
  • Propoñer á empresa a mellora das condicións de traballo ou a corrección das deficiencias existentes.


Que supón na práctica que non se convoquen os comités?

A falla de vixiancia e participación pode supor que por exemplo non se corrixa un procedemento de traballo que esta a producir lesións ou accidentes ao persoal nun centro, que non se revisen as avaliacións de riscos, ou non se faga formación necesaria que preveña un determinado accidente ou como actuar ante unha emerxencia.

A Xunta ante a crise da Covid: tarde mal e arrastro

A Xunta tratounos dende un principio como se fosemos a poboación xeral, obviando a responsabilidade que tiña na protección do persoal fronte ao contaxio da Covid. Foi a presión e o traballo dos delegados e delegadas da CIG, que en moitos casos tiveron que presentar denuncias na inspección de traballo e nos xulgados, a que provocou algún cambio. Dotarnos de máscaras de protección, de EPIS ou avaliacións de riscos específicas foron alguns exemplos.

Aínda quedan cousas por facer como que os contaxios e as súas secuelas se traten como un accidente laboral (ao que temos dereito segundo a normativa estatal). Cuestión especialmente gravosa nos contaxios das residencias e centros de día, ou incluso nos rexistros, escolas e centros con elevada atención ao público.

En conclusión, está a ser unha verdadeira dor de cabeza para os empregados públicos enfrortarse ao pasotismo de quen tiña que protexelos.

Diante da diversidade de procesos selectivos existentes ( acceso libre, promoción interna, estabilización e consolidación) na CIG levamos anos insistindo na necesidade de fixar unhas bases comúns que rematen coa arbitrariedade dos tribunais, sobre todo no referente á fase de oposición, onde tivemos varios exemplos de criterios de corrección e notas de corte totalmente diferentes.

Resulta acaído lembrar que a Lei de Emprego Público de Galiza contempla como un dos principios xerais na selección do persoal ao servizo das administracións públicas a “Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas que se van desenvolver.

Desta volta, o nivel de coñecemento e manexo dos paquetes ofimáticos LibreOffice 5.4.4 (folla de cálculo, procesador de textos) esixido ás persoas aspirantes nas probas selectivas celebradas o pasado martes 28 de setembro destacou pola súa excesiva dificultade.

Das 40 preguntas a contestar nun espazo temporal de 60 minutos, 32 foron da parte de folla de cálculo e só 8 da parte de procesador de texto, cun excesivo abuso de fórmulas con funcións anidadas que precisaban dunha lectura e atención especial aos enunciados.

Descoñecemos os motivos desta disparidade no reparto das preguntas mais a lóxica lévanos a pensar que o obxecto dun proceso selectivo destas características debe ser que as persoas aspirantes amosen un coñecemento por igual de ambos paquetes adaptado ás funcións a desenvolver, polo que esta proporción semella totalmente esaxerada.

Haberá que agardar ás notas finais destes exames para facer un balance, mais o sentir maioritario entre as persoas aspirantes é que o nivel de dificultade das probas vai facer moi difícil a cobertura das prazas ofertadas. Sentir compartido tamén polo persoal que participou pola quenda de consolidación da categoría IV-001, que considera que as súas posibilidades neste proceso reducíronse enormemente.

Como manifestamos na nosa denuncia de hai uns días polo resultado da promoción interna do C2, non se trata de regalarlle o posto a ninguén, pero estas circunstancias fan máis que evidente a necesidade duns criterios homoxéneos e comúns nos procesos selectivos que eviten situacións como a acontecida con estes procesos selectivos.

A Dirección Xeral da Función Pública está a modificar contratos de forma unilateral, unha vez que concede un dereito a algún/ha traballador/a

Aproveitando a concesión de unha permuta, a Xunta de Galicia está a modificar o contrato de traballo no caso de persoal indefinido, engadíndolle a “coletilla” de máximo 3 anos de contrato.

Facendo unha utilización perversa do RD. 14/2021, e cunha interpretación do mesmo, poderíamos dicir que, particular, a DXFP considera que o citado decreto fala de “postos de traballo” e ao solicitar unha permuta o persoal indefinido non fixo gañado por sentenza xudicial, pasa a modificar o contrato de xeito unilateral engadindo a cláusula de máximo 3 anos.

Na práctica isto quere dicir que toda aquela persoa que sexa indefinida non fixa á que lle engadan esta cláusula ao cabo de 3 anos será despedida por “remate de contrato”.

Si ben, é certo que o RD dí taxativamente que os contratos de persoal funcionario interino terán unha duración máxima de 3 anos, nada fala da inclusión de novas cláusulas en contratos xa en vigor de persoal laboral e de xeito explícito, marca que dito límite será de aplicación unicamente ao persoal contratado a partir da data de entrada en vigor do dito RD, isto é, persoal contratado a partir do día 8 de xullo de 2021.

Dende a CIG ESIXIMOS que estas modificacións contractuais e a aplicación do RD 14/2021 e as súas consecuencias sexan negociadas cos/as representantes dos/as traballadores/as.

Entendemos que a inclusión deste tipo de cláusulas, a parte de ser abusivas, é unha modificación substancial das condicións de traballo que debe ser negociada.

A Consellería de Facenda publicou no DOG do 30/09/2021 a Resolución pola que fan públicas as listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acción Social do ano 2020.

Como ven sendo habitual dende que o Goberno do Presidente Feijoo metera a tesoira no ano 2012 a través da Lei de medidas no emprego público, o FAS do persoal da Administración da Xunta de Galiza quedou reducido exclusivamente á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Pasaron os anos, presumiron de recuperación económica, pero algunhas das medidas de recortes continuaron, entre elas, o FAS. Así, dende o FAS-2011 levamos perdidos máis de 7 millóns de euros anuais (pasamos dun orzamento de 9.136.392 € no FAS-2010 a 2.000.000 € de orzamento no FAS-2020). Neste ano, o asto foi de 1.662.503,62 €.

As persoas interesadas poderan consultar a súa resolución dende o web de Función Pública. Contra a resolución cabe recurso de alzada no prazo dun mes.

No DOG do 29/09/2021 publican a RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galiza, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <listas de contratacion>, no Servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012 e nas oficinas de rexistro e atención á cidadanía da Xunta de Galiza (oficinas dos edificios administrativos da Vicepresidencia Primeira e Consellaría de Presidencia, Xustiza e Turismo).

As listas entrarán en vigor a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Así o comunicou hoxe a directora xeral ao representante da CIG na mutualidade

A directora xeral de MUFACE, comunicou hoxe ao representante da CIG no Consello Xeral da mutualidade a rectificación na decisión do peche da oficina compostelá. A acción sindical diante do conflito realizada pola CIG logra, a través de mobilizacións e comunicacións, salvar o peche da oficina de MUFACE na capital galega.

A partir do 30 de setembro MUFACE centralizaría o servizo provincial de A Coruña na oficina desta cidade sen ter en conta o grave prexuízo que causaría ás comarcas que fan uso do servizo prestado dende fai moitos anos na oficina compostelá, sendo o colectivo de xubilados un dos máis afectados.

A CIG congratúlase da decisión adoptada pola Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís e da importancia das mobilizacións e decide desconvocar a concentración que tiña lugar hoxe ás once horas diante de oficina situada no baixo do número 23 da Avenida Rosalía de Castro de Compostela. A directora xeral de MUFACE informou da rectificación e solicitou a cancelación da mobilización, adiantando que se confirmará oficialmente o non peche da oficina na reunión de mañá do Consello Xeral de MUFACE.

Pendente da confirmación despois da reunión do Consello Xeral de MUFACE de mañá compróbase que a acción sindical diante do conflito e as mobilizacións serven.

Bombeiros e bombeiras forestais do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia (SPIF) mobilizáronse ao longo desta semana en varias concentracións diante das xefaturas territoriais de Ourense e Lugo, e da consellaría de Medio Rural en San Caetano, para denunciar a gravísima precariedade laboral e inseguridade xurídica que están a padecer.

Destas concentracións, que foron convocadas polos comités de empresa de Medio Rural, destacamos unha alta participación de traballadoras e traballadores a pesar das dificultades horarias e de xestión ao atoparse espallados por toda Galiza. Asi o martes 21 comezamos a loita mais de 300 compañeiros e compañeiras diante da xefatura territorial de Ourense, continuamos cunha alta participación sindical o mércores 22 diante do edificio administrativo de Lugo e rematouse cunha contentración moi activa diante de San Caetano do persoal que se trasladou dende as provincias de Pontevedra e A Coruña. Está claro que as mobilizacións van continuar xa que ningún cargo da consellería do medio rural quixo negociar a mellora das condicións de traballo destes empregados/as públicos. 

Nestas mobilización denunciouse a precariedade do persoal fixo descontinuo, o próximo cese temporal de actividade do persoal de 6 meses ou a sobrecarga que supón a non cobertura de vacantes, incapacidades temporais, permisos ou licenzas. Esta reducción de efectivos para loitar contra o lume e realizar tarefas preventivas prexudica a operatividade do servizo público amais de por en risco e seguridade e saúde do persoal.

A todo isto sumase que o persoal non poida moverse tal e coma establece o V Convenio Colectivo coa incertidume do remate das adscricións temporais e superiores categorías. Tamén se reclama un proceso de consolidación/estabilización que remate coa elevada temporalidade que xa é superior ao 70%. 

A CIG Autonómica impulsará e apoiará novas mobilizacións para seguir a loitar na defensa dos dereitos dos bombeiros e bombeiras forestais da Galiza.

Dende hai un par de meses están a modificar o web de Función Pública, cambiando a forma de acceso ás listaxes e á información xeral de procesos selectivos. Agora a información queda mais oculta e pode escapársenos como ocorreu coa data do segundo exame da promoción interna do corpo superior (A1), nova que pasou desapercibida durante días. Tamén cuestionamos que para acceder as listaxes, que son públicas, teñamos que introducir o número dun documento de identidade calquera, aínda que non participemos no proceso.

Así, as novas de procesos xa non aparecen nas novas xerais de Función Pública (saen clasificadas nun cadro específico) polo que coidamos que debera seguir a saír nas novas xerais e ter tamén acceso directo dende o proceso selectivo en cuestión. Fixémosllo saber á Dirección Xeral de Función Publica. Recoñecen a dificultade, din que mellorarán o acceso e estudarán se é necesario ou non ter que introducir o documento de identidade (para a consulta das listas do persoal docente ou do Sergas non se pide).

Mediante Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 3 de setembro do 2021, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

É aplicable ao persoal docente e non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no seguinte enlace:

https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

• A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.

• Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.


• Prazos de inscrición:

◦ Prazo de inscrición xeral: vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (martes 21 de setembro de 2021).

◦ Prazos de inscrición do persoal docente e non docente (funcionario e laboral) que sexa interino/substituto: os establecidos no documento “Precisión dos prazos de inscrición”.

 

INSTRUCIÓNS INSCRICIÓNS RECOÑECEMENTOS MÉDICOS 2021/2022

PREGUNTAS FRECUENTES

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.