Novas por contido

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil.

Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo.

As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de protección e non é posible manter a distancia social e a interacción entre eles. Por iso, a instrución sobre como actuar en caso de casos positivos inferiores ao indicado, que é que porten máscara e observen as medidas, está fóra de lugar.

Principalmente, as razóns polas que este novo protocolo non protexe nin as crianzas nin aos cadros de persoal son, entre outras, as seguintes:

• As nenas e nenos non levan máscara e as traballadoras só empregamos máscara cirúrxica que é unidireccional.
• As crianzas nas escolas non manteñen entre elas ningún tipo de distancia senón que se abrazan, se chupan...
• As nenas e nenos xantan no centro educativo
• Son nenas e nenos que dormen na escola compartindo espazo, momento no que a ventilación exterior non é acaída porque precisan unha temperatura axeitada.
• En moitas escolas a ventilación natural non é posible porque non posúen ventás e non se dotou a ningunha escola de filtros EPA.
• A maioría das crianzas son asintomáticas polo que se unha delas é positiva e non aíllan aos demais cos que tivo ese inevitable contacto estreito o risco de contaxio incontrolado é grande. Moitos serán positivos e non o saberemos, e moitas traballadoras e familias de ambos os dous colectivos estarán afectadas. O que non quita que algún neno tamén enferme de gravidade.

Outra vez a Xunta se esquece da casuística das escolas infantís e non as ten en conta á hora de adaptar os protocolos a realidade deste sector.

Por outro lado, a pesar que que hai sentenza do TSXG condenando á Xunta a facilitar as máscaras FFP2 aos cadros de persoal, a administración autonómica permitiuse a temeridade de recorrer contra a sentenza, deixando desprotexidas as traballadoras.

 
Señor Feijoo: protexa as crianzas e comparta algunhas das máscaras FFP2 que vostede usa!!


No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022).

E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como se pode comprobar no PORTAX os días para este ano son 9, tendo 2 maís as persoas que teñan 6 trienios e 1 más por cada trienio a partires do oitavo.

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso.

A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública.

A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer coincidir a toma de posesión do concurso coas tomas de posesión dos procesos selectivos en curso):

  • Que a resolución se publique en febreiro ou marzo cunha toma de posesión diferida a abril ou maio (que será cando se resolvan os procesos selectivos).
  • Que a resolución se publique en abril maio xunto coa dos procesos selectivos.

Se Función Pública tivese un funcionamento “normal” terían que informar por que modalidade van optar.

A CIG presentou conflito colectivo ante o TSXG para declarar nula a cláusula contractual na que se suspende o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís

Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos a Administración galega castiga ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por desemprego durante o período de suspensión de contrato porén as persoas traballen todo o ano. A xeneralización desta cláusula inxusta nos contratos de traballo por parte da Consellería de Política Social xera discriminación e graves prexuízos para o persoal afectado.

Esta cláusula establece o seguinte:

“As vacacións anuais serán de (__) proporcionais ao tempo traballado segundo o convenio.
En calquera caso, e en aplicación do estabelecido no artigo 45.1 b) do Estatuto dos Traballadores e das Traballadoras, durante o período de pechamento da Escola Infantil o presente contrato ficará suspendido, fincando exoneradas as partes contratantes das súas obrigas recíprocas de traballar e remunerar o traballo durante tal período.
Porén, se durante o tempo de vixencia do contrato o traballador/a xerar dereito a vacacións, estás serán gozadas durante o período de pechamento do centro”.

Ademais do prexuízo no tempo cotizado que causa as traballadoras e non percibir o salario nin a prestación por desemprego, entendemos que se dá fraude á Seguridade Social. Así o estimou a Inspección de Traballo da Coruña na Resolución que emitiu tras a visita inspectora á sede do Consorcio:

“A modalidade contractual de interinidade impide a terminación do contrato ou a interrupción ou suspensión do mesmo, en canto no se produza a incorporación do traballador substituído sendo nula, en consecuencia, a cláusula adicional segunda que, inde-bidamente, faise constar nos contratos de traballo examinados”

O gabinete xurídico da CIG elaborou tamén un modelo de reclamación individual para que as persoas afectadas poidan reclamar as cantidades económicas e a regularización das cotizacións á Seguridade Social e así paralizar os prazos para que non prescriban os dereitos.

Todo o persoal que se encontre nesta situación pódese pór en contacto coa CIG para recibir asesoramento acerca de como facer e interpor a reclamación para pedir o fin desta forma de proceder, as cantidades debidas e as cotizacións non realizadas pola Administración.

Ponte en contacto coa CIG e reclama os teus dereitos!!

 

1.- Durante o mes de xaneiro está aberto o prazo para cambiar de ámbitos. Lembrade:

• máximo 8 ámbitos.
• ao cubrir a solicitude cubride os ámbitos nos que desexades quedar inscritos.
• Só se poden cambiar os ámbitos nas listas que están en xestión, polo que nas listas de PSXe xerocultor non se pode facer cambio de ámbitos.


2.- Tamén durante o mes de xaneiro está aberto o prazo para que o persoal inscrito nas listas do SPIF faga entrega dos servizos prestados nos concellos.


3.- Coa entrada en vigor dos orzamentos da Xunta para 2022 dende o día 1 de xaneiro:

• a penalización voltou a ser de 6 meses.
• a reanudación de chamamentos volta a ser ao día seguinte a solicitude.

O persoal laboral fixo que superiou o proceso de funcionarización tomou pose como persoal funcionario de carreira o pasado 13 de xullo. Así, no mes de xullo se lle liquidaron 12 días de haberes como persoal laboral máis a parte proporcional da paga extra devengada por 12 días (sobre 180). A partires do día 13 de xullo os seus haberes foron devengados xa como persoal funcionario da Administración xeral da Xunta de Galiza.

O devengo das pagas extras do persoal funcionario non é o mesmo que o do persoal laboral; así, o laboral devenga a extra de xuño computando o período que vai dende o 1º de xaneiro ao 30 de xuño, e a extra de Nadal comprende o que vai dende o 1º de xullo ao 31 de decembro. O persoal funcionario, pola súa parte, devenga a paga extra de xuño computando o período de 1º de decembro ao 30 de maio; a do Nadal, dende o 1º de xuño ao 30 de novembro.

No mes de decembro o persoal laboral funcionarizado percibiu a paga extra pero nunha contía que se corresponde con 141 días devengados, ou sexa do período que vai dende o día da toma de pose como persoal funcionario, 13 de xullo, ata o 30 de novembro. No seu cómputo anual, percibiu a parte proporcional de 193 días de paga extra como laborais e 141 días de paga extra como persoal funcionaio, o que totalizan 334 días de paga extra e non 365 días necesarios para percibir as dúas pagas extras anuais na súa totalidade.

Polo tanto, todo aquel persoal laboral que se funcionarizou no ano 2021 perdeu un sexto da paga extra; ou sexa, a parte proporcional correspondente a un mes de traballo. Temos devengada a totalidade das pagas extras deste ano 2021 pero o distinto cálculo empregado para o seu devengo fai que perdamos unha importante contía dos nosos haberes. Esta situación xa era coñecida por Función Pública e os asinantes do acordo de concertación (CCOO e UGT) e non arbitraron solucións nin, tan sequera, facilitaron información que nós permitise decidir con plenitude de coñecementos sobre todas as peculiaridades deste proceso.

Esiximos da Consellaría de Facenda a adopción de medidas legais para que o persoal laboral funcionarizado perciba a totalidade das pagas extras do ano 2021. A tesorería da Xunta de Galiza ten que estar a rebentar; róubanos un mes de paga extra xa devengada, afórrase a cotización por desemprego de todo o persoal laboral funcionarizado, non recupera o fondo de Acción Social, non paga o grao II extraordinario da carreira profesional, non convoca a carreira profesional ordinaria ...

Dende comezo deste mes de decembro a incidencia da COVID na Galiza ten aumentado de maneira exponencial chegando hoxe a sobrepasar a barreira dos 27.000 contaxios diarios con unha incidencia total de máis de 2.300 persoas contaxiadas e máis de 1.000 casos por cen mil habitantes (a recomendación da OMS está en 50 casos) e cunha situación insostible nos centros sanitarios.

Aínda que a vacinación masiva, o uso de máscaras e a redución da interacción social é importante o feito e que os contaxios están aumentando en gran número.

Porén, a pesar da recomendación do presidente Alberto Nuñez Feijoo de limitar a interacción social, a Administración da Xunta move cada día miles de traballadores e traballadoras públicos que usan os transportes colectivos de viaxeiros, e que conviven nos grandes centros administrativos. E lembremos que a día de hoxe hai unidades co 100% do persoal en activo sen sequera teletraballo ordinario.

As administracións autonómicas de Cataluña e o Pais Vasco, así como a propia Administración do Estado están implementando medidas de teletraballo con motivacións sanitarias antipandemia; e mesmo Portugal decretou un teletraballo masivo entre todo o seu persoal público. Tamén o Presidente do Goberno do estado español recomenda un teletraballo do 100% nos funcionarios das administracións para baixar a incidencia pandémica.

Todo isto nos leva á CIG a solicitar que consonte ao artigo 12 do Acordo sobre prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galiza se implemente o Réxime especial de teletraballo obrigatorio pola a actual situación sanitaria.

E tamén que se convoque á Comisión de Seguimento para o análise e control da duración deste réxime especial, se inste ás consellerías á revisión das medidas preventivas fronte a COVID nos centros de traballo e se dote ao persoal dos EPIS adecuados así como dunha dotación de máscaras, xa que a última entrega se fixo hai mais de seis meses e a sua vida útil xa está mais que rematada.

A Xunta segue sen tomar en serio a elaboración do I Plan de Igualdade

O director xeral de Función Pública realizou o 21 de decembro unha comisión para a elaboración do I Plan de Igualdade na Administración Xeral da Xunta de Galiza sen convocar á CIG. Si estiveron convocadas o resto das organizacións sindicais: CCOO, UGT e CSIF. Coidamos que esta actuación só responde ao intento de boicot da multitude de propostas que se presentaron por parte da CIG co fin de mellorar o funcionamento e de recadar maiores datos para a elaboración do Plan.

O 23 de decembro cumpriuse un ano da nova constitución da Comisión negociadora do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza; prazo máximo que a lei dá para ter negociado, elaborado, implantado e comunicado ao Rexistro o Plan de Igualdade. E aquí seguimos, tentando aprobar o Regulamento de Funcionamento da Comisión e acordar que datos deben de ser recollidos para poder efectuar unha Diagnose que sexa efectiva, e non un calote da Administración para dar por concluída unha obriga legal e contar cun Plan de Igualdade floreiro.

A Administración segue sen tomar en serio o Plan de Igualdade e adía reunións, modifica os seus propios documentos ou non cumpre co primeiro paso de todo Plan de Igualdade: a elaboración dun documento oficial que recolla o COMPROMISO oficial de levar a cabo accións positivas de Igualdade de trato e de oportunidades na empresa, de implantar o Plan na estrutura, e de dotalo dos medios materiais e humanos necesarios para levalo a cabo. E facer público e notorio este compromiso como manifestación positiva da súa firme intención de aprobalo e implantalo na Xunta de Galiza.

Pero o que resulta intolerable é que se incumpran os dereitos de representación e participación recoñecidos nas normas fundamentais e que non se convoque á CIG á reunión da Comisión Negociadora do día 21 de decembro, e que Función Pública siga adiante con esa Comisión co resto de sindicatos deixando fóra ao sindicato maioritario na Administración Galega, pretendendo que nos incorporáramos á reunión á última hora,: tarde, mal e sen xeito, incumprindo o respecto e a boa fe que deben rexer toda negociación, (nin a orde do día enviaron).

Non sabemos a qué ven esta forma de proceder do director xeral da Función Pública, e se é que pretende deixar fóra da Mesa de Negociación do Plan de Igualdade á CIG, para que lle sexa máis fácil aprobar calquera cousa; ou se o DXFP comeza a estar un pouco empachado do seu poder incontestable. No caso da primeira opción, manifestamos que nunca daremos por válida a prepotencia e seguiremos loitando porque se respecten os dereitos do persoal e se fora o segundo, é moi fácil Sr. director xeral, mude de retos político-laborais, porque a rutina crea hábitos incompatibles co exercicio democrático das responsabilidades.

Xa lle solicitamos a Función Pública unha nova reunión urxente do Plan de Igualdade, porque a celebrada sen convocar á CIG non é válida, e así será denunciado de non atender esta petición. Queremos contar cun verdadeiro Plan de Igualdade de trato e de oportunidades para todo o persoal sen demoras, pero sen atallos, e que a Igualdade nesta Administración sexa un compromiso claro e firme e se constitúa, de agora en diante, no alicerce de todas as relacións laborais, e non sexa só unha obriga legal.

Tras o Informe de Fiscalización de Gastos de persoal da Administración Xeral durante os exercicios 2014 e 2019 do Consello de Contas, onde conclúe que se cometeron numerosas irregularidades na xestión do persoal da Xunta de Galiza, as xuntas de persoal funcionario analizaron o seu contido que ven de ratificar o que veñen denunciando nos últimos dez anos. Así elaboran un manifesto que dirixen ao conselleiro de Facenda e Administracións Públicas no que se trasladan as eivas, solicitan o cese do director xeral de Función Pública e se propoñen solucións como:

● Convocar e resolver os concursos de traslados en tempo e forma. Hai escalas que levan máis de 8 anos sen concurso ou o concurso específico que nunca se convocou.
● Regular a convocatoria, organización e xestión dos procesos selectivos creando unha comisión profesional, tal como acontece na Administración Xeral do Estado español.
● Aprobar un novo decreto de provisión de libres designacións e comisións de servizo, baseado na publicidade e transparencia, no mérito e na concorrencia.
● Promover a aprobación e estruturación axeitada de todas as relacións de postos de traballo.
● Cumprir cos compromisos na carreira profesional.
● Manter unha cultura do diálogo nas mesas de negociación e non un pulso de “ou o tomas ou o deixas”.
● Dotar a Función Pública dos medios persoais, materiais e tecnolóxicos que poidan manter unha xestión de persoal eficaz, racional e moderna.

 

MANIFESTO DAS XUNTAS DE PERSOAL FUNCIONARIO DA XUNTA DE GALIZA NOS SERVIZOS CENTRAIS, A CORUÑA, LUGO, OURENSE E PONTEVEDRA

ANTE AS DECLARACIÓNS DO GOBERNO GALEGO SOBRE A XESTIÓN DA FUNCIÓN PÚBLICA GALEGA, AS CINCO XUNTAS DE PERSOAL DA XUNTA DE GALIZA APOIAN O SEGUINTE MANIFESTO:

Ben é sabido que a xestión do persoal na Xunta de Galiza é unha desfeita marcada pola ineficacia, a improvisación e a incoherencia. Isto non é só unha apreciación da inmensa maioría das empregadas e dos empregados públicos e das persoas que as representan, tanto a nivel sindical como a través das xuntas de persoal, senón que ata o principal órgano de fiscalización externa da actividade da Administración da Xunta de Galiza: o Consello de Contas, o pon de manifesto no Informe de Fiscalización de Gastos de Persoal da Administración Xeral-Exercicios 2014-2019. Informe demoledor, cuxa lectura recoméndase, ao que pódese acceder enlace de pé de páxina.

A simple lectura das “CONCLUSIÓNS” contidas no dito informe, evidencia as carencias e irregularidades da política de xestión do persoal da Xunta de Galiza. Así, entre outros, nas ditas conclusións dinse cousas que levamos reclamando e criticando dende hai anos, e que se substancian entre outras en:

2.2. Non resulta posible determinar con precisión os efectivos reais da Administración e das entidades instrumentais.

2.8. As ofertas de emprego público carecen das orientacións e criterios estratéxicos seguidos para esa programación.

2.10. Existe unha excesiva prolongación na duración dos procesos selectivos de acceso ao emprego público.

2.13. Existe un elevado número de persoal declarado indefinido non fixo por sentenzas xudiciais (1.462 empregados), cun incremento relevante respecto da mesma data do exercicio anterior (1.060 no 2018).

2.14. O sistema de provisión de postos por concurso non está funcionando adecuadamente como forma regular de provisión dos postos de funcionarios. “E o mesmo fala do concurso específico”

2.15. Na provisión de postos en comisión de servizos non consta unha motivación adecuada da designación do candidato seleccionado nin a publicación das adxudicacións das prazas convocadas.


É evidente que a nefasta xestión, en materia de persoal da Xunta de Galiza, ten como máximos e principais responsables ao seu Presidente: o Sr. Feijoo e ao Sr. Barreiro, director xeral da Función Pública. O Sr. Corgos aínda non tivo seguramente tempo para poder analizar e dixerir tamaña desfeita. Xestión que non so dana directamente ao persoal da Xunta, o que xa de por si é moi grave, senón á cidadanía á que a Administración debe servir, o que aínda é peor.

Pero o Goberno galego no canto de recoñecer esas problemáticas e poñerlle remedio, poñendo á fronte da xestión da Función Pública a alguén coa sensibilidade e coas capacidades suficientes para elo, e proporcionándolle medios persoais e materiais necesarios, actúa coma unha lura. Así, para distraer ao estrado (persoal da Administración e cidadanía en xeral), acode á tinta da prensa, alegando que a culpa téñena os sindicatos e que todo se reduce a que nos procesos selectivos a tardanza achácase a que nas negociacións coas organizacións sindicais sempre se acorda un período de 6 meses entre a convocatoria e o primeiro exame.

Tendo en conta que Función Publica está na actualidade coa realización dos procesos convocados hai 3, 4 ou 5 anos non hai moito que falar da xestión de este órgano.

Podemos tamén matizar que o período de 6 meses non é un período imposto polas organizacións sindicais , é un período de mínimos para garantir que haxa un tempo prudencial entre a convocatoria e o primeiro exame, pero, que para nada xustifica os retrasos de anos que están a acontecer en varias convocatorias.

Haberá que fixarse máis na tan denostada por vostedes Administración central, onde se fan procesos selectivos e concursos anuais, xestionados por comisións de selección profesionais. Pero iso non interesa, aquí séguese a manter unha estrutura do século dezanove con cargos incapaces de cumprir prazos e procesos.

Señor Feijoo, a culpa é súa e de quen fai anos, demasiados anos, xestiona as políticas de persoal da Xunta de Galiza. Como antigo sindicalista, debe saber que as persoas que representan ás traballadoras e traballadores da Xunta de Galiza, a través das diferentes organizacións sindicais, son as primeiras interesadas en que a política de persoal sexa eficiente, xusta e racional, cousa que nestes momentos e dende fai moito tempo, desgraciadamente, non o é.

As Xuntas de Persoal da Xunta de Galiza, lexítimas representantes do persoal funcionario,pulan por que se poña a traballar, deixe de acudir á prensa para distraer ao público, contando as súas mentiras ou medias verdades, e elixa uha persoa para dirixir a función pública galega que sexa quen de facer ben o traballo que ten encomendado, por exemplo:


• Sexa quen de convocar e resolver os concursos de traslados en tempo e forma, tanto de persoal funcionario como laboral. Por poñer un exemplo, hai categorías que levan máis de 8 anos sen concurso ou o concurso especifico famoso nunca se convocou, e este ritmo nunca se convocará.

• Regule a convocatoria, organización e xestión dos procesos selectivos para evitar o galimatías que existe hoxe en día, creando unha comisión profesional de procesos selectivos, tal como acontece no Estado

• Aprobe dunha vez un novo decreto de provisión de libres designacións e comisións de servizo, baseado na transparencia, no mérito e na concorrencia xusta.

• Promova a aprobación e estruturación axeitada de todas as relacións de postos de traballo.

• Cumpra cos seus compromisos na Carreira profesional, mantendo e mellorando a mesma, e non como está agora totalmente paralizada.

• Manteña unha cultura do diálogo nas mesas de negociación e non un pulso de “ou o tomas ou o deixas”.

• E como corolario que dote á propia Función Pública dos medios persoais, materiais e tecnolóxicos que poidan manter unha xestión de persoal eficaz, racional e moderna.

Na semana do 20 de decembro convocóusenos a unha mesa xeral e a unha comisión de persoal extraordinaria para aprobar a OEP extraordinaria de 2021.

A Xunta se ampara en que o Real Decreto 14/2021, o "Icetazo", habilita as administracións a convocar como taxa adicional para a estabilización de emprego unha oferta extraodinaria.

Aínda que o EBEP e a LEPG establecen que son obxecto de negociación "as normas que fixen os criterios xerais en materia de acceso..." como é o caso dunha OEP, a Xunta NON trae a negociar esa norma senon só os "criterios". E obvia que xunto cos criterios o fundamental é saber que prazas se van convocar, de que corpos, escalas ou categoría, cal é o total de prazas e a súa distribución. E tamén si vai haber quenda de promoción interna (no caso de prazas de categorías de persoal laboral é obrigatorio contemplar isto recollido polo V Convenio).

O único que pon enriba da mesa e o criterio de que serán por concurso-oposición podendo mudar este sistema de acceso se cambia a normativa básica que se está a debatir no Senado, sen aportar nada máis e algún comentario vago sobre que serán prazas de entes e as que queden desertas dalgúns procesos selectivos que aínda non están rematados pero que saben que hai menos aspirantes aprobados que prazas

Polo tanto a OEP extraodinaria non é nin oferta, nin de emprego, porque non se sabe que se vai convocar e queda simplemente en extraordinaria tomadura de pelo.

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.