Novas por contido

O 24 de novembro de 2021 constituíuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Cada modificación de consellería leva a interrupcións na actividade preventiva que dende a CIG imos tratar de que sexan as mínimas posibles e que bote a andar con axilidade.

Este CSSL ten na súa presidencia a Laura Cardesín, xefa de servizo de Réxime Xurídico e Relacións Laborais, a secretaría será rotativa entre as OOSS, neste primeiro ano tócanos á CIG, Ismael Outumuro será o noso secretario.
Forman parte o Subdirector Xeral de Colocación e os catro Xefes/as Territoriais ademais asesora con voz e sen voto o xefe de servizo do ISSGA de Ourense e un representante do Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

Na CIG ademais de facer propostas ao regulamento para mellorar o funcionamento deste órgano paritario aportamos as seguintes cuestións:

 1. Solicitamos os datos de sinistralidade específica da Covid no informe do servizo de prevención de riscos laborais do 2021.
 2. Propuxemos a comprobación de todos os sistemas de aire acondicionado e de ventilación das Oficinas de Emprego (xa que son moi herméticas) e que se colgue a verificación nun sitio visible ao persoal empregado e ao público.
 3. Solicitamos que se revise si todas as Avaliacións de Riscos Laborais dos centros están actualizadas para o novo nivel de risco da virus da Covid (categoría 3).
 4. Propuxemos formas, tanto para compartir información como de comunicación áxiles e permanentes, tamén que se fagan públicos para todo o persoal acordos e actas.
 5. Aportamos que queden definidas as funcións de secretaria a presidencia para evitar dilacións indebidas nas convocatorias e unha mellor definición de responsabilidades.

Queixas nas oficinas:

 • Oficina de emprego de Monelos: fíxose un estudo de ruídos logo da queixa do persoal pero non é valido para a empresa que ten que facer as obras de insonorización, están pendentes dunha nova medición.
 • Oficina de emprego de Ferrol: a administración di que están a investigar a orixe do fedor que fai insoportable o traballar na oficina, van moi amodo e instamos a que se solucione canto antes.
 • Traslado da Oficina de emprego Centro da Coruña ao espazo Amizar: é inminente, contan con rematar en decembro. Solicítase avaliación de riscos previa ao traslado (incluído radón).

Temos ata o día 3 de decembro para enviar as propostas para a planificación preventiva do 2022, na que se inclúen ás avaliacións de riscos ou as súas revisións e a proposta formativa para o persoal.

Os delegados e delegadas de prevención da CIG loitamos pola mellora das condicións de traballo no que a seguridade e saúde é fundamental. Para poder facelo contamos coa tua participación. Denuncia, informa, require, propón e achega aquí co asunto: CIG CSSL Emprego e igualdade

Mobilizámonos contra a demora do concurso de traslados e a ineptitude da dirección xeral da Función Pública

Arredor de 200 persoas, entre delegadas e persoal de servizos centrais, rodeamos este martes 23 de novembro, en manifestación, o edificio administrativo da Xunta de Galiza de San Caetano para esixir a dimisión do Director Xeral de Función Pública. É inadmisible a demora do concurso de traslados en seis meses máis, cando leva xa dous anos de retraso. Dilación que afecta tamén a outros concursos de traslados como os de corpos especiais, escalas e persoal laboral que levan, nalgúns casos, até 12 anos dende o último concurso.

Este atraso é na práctica un recorte de dereitos para quen quere mellorar profesionalmente, porque se lle impide a promoción profesional, e para quen quere trasladarse de posto ou de localidade, pois se lle limita o dereito á mobilidade.

Propostas da CIG

Lembramos a proposta feita pola CIG xa hai máis dun ano e que daría solución a esta parálise: desligar os procesos selectivos do concurso de traslados.

Xunto a isto demandamos tamén outras cuestións como a extensión da carreira profesional para todo o persoal empregado público sen distincións, o incremento das prazas de promoción interna, o establecemento para os procesos selectivos duns criterios claros, uniformes e acaidos ao seu fin, o traslado dos dereitos do V Convenio de persoal laboral para o persoal funcionarizado e a súa extensión ao todo o resto do persoal funcionario. De non facelo estaríanse a perder dereitos laborais como as compensacións polos traballo en domingos e festivos, pero tamén a reserva nos procesos selectivos do 50% de prazas para promoción interna ou a posibilidade de ter un trienio mínimo de 32€ que é o que percibe hoxe o persoal laboral acollido ao V Convenio.

O director xeral da Función Pública ten que dimitir

No trascurso da manifestación demandouse a demisión ou o cese do director xeral da Función Pública por incompetente. É tan clara a súa inutilidade na xestión e o seu malfacer que ata os seus socios do Acordo de concertación, CCOO e UGT, anunciaron manifestarse tamén para demandar os dereitos que se perden coa funcionarización e pola carreira profesional ilegal que asinaron. Todo isto non deixa de ser indicativo de como andan as cousas: foron partícipes cómplices da chantaxe de Función Pública ao asinar unha carreira profesional ilegal e discriminatoria e agora semella que lles entran os remorsos.

Mentras tanto, Función Pública, co apoio dos seus socios CCOO e UGT, afonda no incumprimento do seu propio acordo ao paralizar o aboamento do segundo grao extraordinario que tiña que ser convocado no último trimestre 2020, pese a estar orzamentado para este ano 2021.

Ao tempo, fixemos tamén un chamamento a CCOO e UGT para que deixen de participar do xogo patronal e se desmarquen dun Acordo de concertación no que aceptaron a perda de dereitos laborais e salariais e unha carreira profesional ilegal que afonda nas desigualdades entre o persoal empregado público.

Barreiro, se non te vas ti, botarémoste nós!!

Esta non é a primeira manifestación convocada pola CIG demandando o cese do director xeral. Hai apenas catro meses xa o fixemos, e a lista de motivos non fai máis que medrar día a día. Ao retraso nos concursos de traslados hai que sumarlle outras cuestións como a desfeita nos procesos de promoción interna e de consolidación e estabilización de emprego, nos que a súa complexidade foi tal que, por exemplo, no proceso de consolidación do grupo IV-01 non aprobara ninguén, algo insólito na historia da administración pública galega.

O propio Consello de Contas no seu último informe dalle un bo tirón de orellas á Dirección Xeral da Función Pública pola súa mala xestión neses aspectos e noutros coma a alta temporalidade na administración pública, a execución das ofertas de emprego público, a excesiva duración dos procesos selectivos, a necesaria creación de órganos especializados e permanentes para a organización dos procesos selectivos, o abuso das comisións de servizo ou a opacidade nas adxudicacións das libres designacións, aspectos todos eles denunciados pola CIG dende hai anos.

Na CIG témolo claro, seguiremos a denunciar estas desfeitas, a combater as inxustizas e a revelarnos ante o abuso.

 

 

E por riba poñen a guinda cunha resolución ampliando o prazo para resolver 6 meses máis.

Pero isto non é un atraso. Chegados a este punto isto significa un recorte de dereitos, do dereito de quen quere mellorar profesionalmente ou do dereito de quen quere trasladarse de posto ou de localidade.

E a ineficacia e indecencia que se desprende da xestión de Función Pública desborda ademais este urxente asunto do concurso de traslados de corpos xerais.

Vense afectados por esta paralización os concursos de moitos corpos especiais e moitas escalas, así como o do persoal laboral.

Esta ineficacia e indecencia é ademais infecciosa. A paralización chega tamén á carreira profesional froito dun acordo declarado ilegal e que non queren resolver incluíndo a todo o persoal. E tamén de xeito consciente ao segundo grao extraordinario que hai un ano o tiñan que ter aberto e non o fixeron de acordo cos seus cómplices para utilizalo agora como chantaxe.

E tamén chega aos procesos selectivos de promoción interna, libre e estabilización, onde se deixan prazas vacantes e se prolongan innecesariamente.

A CIG aportou solucións que non quixeron poñer en marcha

 • Desligar os procesos selectivos do concurso de traslados para que se resolvera xa hai máis dun ano.

 • Incluír a todo o persoal no acordo da carreira profesional para que non se declarase a súa ilegalidade manifesta.

 • Incrementar as prazas de promoción interna e establecer que non poden quedar desertas, así como criterios claros, uniformes e acaidos ao seu fin no resto dos procesos.

 • Trasladar os dereitos do V Convenio de persoal laboral non só aos laborais que se funcionaricen senón ao resto de persoal funcionario.

Pero a Xunta e compañía miraron para outro lado, puxéronse de perfil, e déronlle as costas ao persoal funcionario e ao resto do persoal.

Director xeral, BASTA XA DE PASMONEO E ESPABILA!!

E se non, DIMITE ou que te CESEN!!

Condiciona a concesión do dereito a que haxa outra persoa que substitúa á solicitante

A CIG-Administración Autonómica vén de denunciar ante a autoridade laboral a obstaculización do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar do dereito de conciliación ao seu persoal. Unha práctica xeneralizada en todo o persoal que traballa nos seus centros de Galiza, case 2000 persoas, que executa mediante unha cláusula que condiciona o dereito ás conciliacións mentres non sexa substituída a persoa que o solicita.

Pasam por riba da Lei de igualdade e impide as reducións de xornada por conciliacións e flexibilizacións de xornada por coidado de menores e maiores a cargo do seu persoal.

Unha das medidas que recolle a normativa laboral deste persoal, ademais da Lei Orgánica 3/2007 de Igualdade, é poder acollerse á redución de xornada por coidado de menor ou maior a cargo. Porén o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, da Consellaría de Política Social, nas resolucións das solicitudes de reducións por conciliación das traballadoras e traballadores, introduce unha cláusula que indica que “a persoa traballadora solicitante do dereito, non pode comezar o goce da redución até que se proceda á cobertura da franxa horaria reducida por persoal substituto. Persoal que no caso de ser cuberto se fai sen dilixencia. Polo que na práctica obstaculiza que as persoas traballadoras podan acollerse a este dereito”.

Á lentitude sumáselle unha discrecionalidade absoluta nas ordes da xerencia para proceder á cobertura. Deste xeito as compañeiras atópanse que na práctica non poden conciliar a súa vida familiar e laboral aínda que o xulgado lle concedera o dereito.

Xunto a isto, e por sistema, no Consorcio non se conceden conciliacións sen redución de xornada, aínda que a Lei Órganica de Igualdade o prevé dende hai dous anos, obrigando ao persoal a acudir á denuncia xudicial para conseguila e logo sumarlle os obstáculos da xestión.

Por outro banda, a CIG-Administración Autonómica considera que “non se entende que se lle ofreza á traballadora outra franxa horaria para a redución, que non solicita nin lle facilita a conciliación. Semella un insulto que se lle faga tal ofrecemento como se o traballador ou traballadora decidiran reducir horario e salario por un capricho”.

Esta é a cláusula que condiciona as concrecións horarias:

<<De acordo con todo o indicado, Resolvo:

 1. Estimar a solicitude e, polo tanto, conceder a redución da súa xornada laboral ...
 2. Non obstante o anterior, e con respecto da concreción horaria solicitada pola interesada (de 9.00 a 14.00 horas, salvo os mércores de 8.30 a 14.00 horas), non procede a súa concesión en tanto non estea garantida a cobertura da franxa horaria que deixa descuberta (de 14.00 a 16.00 horas), posto que, do contrario, produciríase un incumprimento das ratios de persoal esixidas no artigo 27.2 do Decreto 329/2005, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.
 3. Tendo en conta o anterior e, de cara a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral por parte da interesada, no suposto de que non sexa posible cubrir a dita franxa horaria a partires do 15.9.2021, a interesada poderá solicitar a redución de xornada noutra franxa horaria na que non se vexan comprometidas as necesidades do servizo.>>
  Por iso Burgos conclúe que “a Xunta tiña que ser referencia na defensa da igualdade e potenciar a conciliación e os dereitos que axuden ao impulso demográfico na nosa comunidade o que fai e putear ao seu persoal obstaculizando calquera avance laboral aínda que sexa obrigado por unha norma básica estatal”.

Por iso a Xunta tiña que ser referencia na defensa da igualdade e potenciar a conciliación e os dereitos que axuden ao impulso demográfico na nosa comunidade o que fai é ningunear ao seu persoal obstaculizando calquera avance laboral aínda que sexa obrigado por unha norma básica estatal.

A Xunta impón uns servizos mínimos abusivos para que o persoal empregado público non poda secundar a folga xeral

A CIG chama a secundar de xeito masivo o paro e a manifestación que sairá ás 12h do Hospital de Burela

A Mariña, ao igual que todo o norte do país, vive un proceso de desmantelamento industrial e esmorecemento económico, laboral e social agónico, tras anos de peches de empresas sen alternativas para asentar novas industrias que permitan xerar postos de traballo de calidade, déficit histórico de infraestruturas e deterioración progresiva dos servizos públicos polo que o dia 17 de novembro temos convocada unha Folga Xeral en toda a comarca.

Para esta folga da que se espera un grande seguemento, a Xunta de Galiza impón uns servizos mínimos novamente abusivos, incrumpindo a sentenza do TSXG sobre os servizos mínimos decretados na folga do 8 de marzo, impondo a presenza do 100 % do persoal coidador, de limpeza e comedor nos centros escolares públicos, agravada nesta ocasión ao decretar para os centros de ensino privados a presenza dunha soa persoa da limpeza e unha de comedor en cada centro.

Ademais disto teñen o cinismo de argumentar que o dereito fundamental á educación obriga a manter o 100 % das liñas escolares e do “transporte integrado” de máis de 4 kilómetros. Levan anos incumprindo o dereito á educación das persoas que viven no medio rural, desmantelando os servizos públicos, pechando centros escolares, servizos de comedor… e agora utilizan a súa propia política de abandono para xustificar o intento de boicot a outro dereito fundamental: o dereito de folga.

Tamén teñen a desfachatez de argumentar a necesidade de garantir unha protección e atención axeitada ás persoas usuarias da residencia de maiores de Burela para impór uns servizos mínimos moi superiores aos dunha fin de semana. Acaso consideran que as fins de semana non se garante a protección e atención adecuada ás persoas residentes?

Os dirixentes políticos do PP na Xunta de Galiza non se paran ante nada á hora de tentar boicotear a folga xeral de A Mariña e vulnerar o dereito á folga, argumentar falacias ou incuprir sentenzas do TSXG. Queren obrigar a abrir os centros dependentes da Xunta como se fose un día calquera e manter as liñas de transporte o mesmo, pero mañá A Mariña vai parar e vai dicir “abonda de políticas neoliberais desmanteladoras do tecido industrial e dos servizos públicos”


A MARIÑA TEN FUTURO !!!!!

 

Pola súa "manifesta incompetencia" na xestión dos concursos de traslados e dos procesos selectivos

As Xuntas de Persoal funcionario da administración galega acordaron solicitar a dimisión, ou alternativamente a destitución, do actual director xeral da Función Pública, José María Barreiro, pola súa "manifesta incompetencia na xestión dos concursos de traslados e dos procesos selectivos". Os órganos de representación remitiron escritos con esta demanda tanto á Dirección Xeral como á Consellaría de Facenda polo "prexuízo aos dereitos das persoas empregadas públicas que desenvolven o seu labor na Xunta de Galiza" que leva causado a actuación do actual responsábel de Función Pública.

As representación social cualifica de "nefasta" a actual xestión do persoal, tanto procesos selectivos como na adxudicación de postos por concursos de traslados. "A tramitación dos procesos selectivos, especialmente os de promoción interna, xa é máis unha carreira de obstáculos que un proceso de promoción dun persoal que xa conta con coñecementos e experiencia acreditada coa súa antigüidade", subliñan.

Denuncian que "a incompetencia do director xeral da Función Pública é clara desde que foi nomeado, e deixase ver nas súas actitudes nas mesas de negociación. Son 12 anos de incapacidade na xestión de persoal, cuns interminábeis concursos de traslados que ou levan décadas de atraso ou unha vez convocados se prolongan case permanentemente".

Como exemplo, expoñen o acontecido na semana pasada co concurso de traslados de corpos xerais, que vai cumprir dous anos desde a súa convocatoria, e ante a imposibilidade de concluílo, a Xunta publicou unha ampliación do prazo para resolver, amparándose nun artigo que fala da falta de persoal para resolver os procedementos e sen indicar o período durante o cal se fai a prórroga. "Todo isto despois de non dicir nada sobre esa prórroga nunha reunión negociadora celebrada uns días antes", critican.

Problemáticas que levan unha década sen resolverse

Xunto a isto, advirten do aumento dos asuntos sen resolver, ou mal resoltos, durante todo o período que Barreiro leva ocupando a Dirección Xeral de Función Pública: dende a consolidación prevista na disposición transitoria décima do V Convenio do Persoal laboral, aos concursos de traslados do persoal laboral e do persoal de corpos especiais, e de veterinaria, até a RPT do persoal do Consorcio do Benestar.

"Asuntos que van todos para cumprir unha década, ou máis, sen convocarse ou resolverse, sumados a outras decisións que foron rectificadas polos tribunais mostran claramente a incompetencia como xestor da Función Pública do señor Barreiro. Por todo isto, e coas queixas que nos fixeron chegar as compañeiras e compañeiros, as Xuntas de Persoal funcionario da Xunta de Galiza acordamos solicitar a súa dimisión, ou alternativamente a destitución, do actual director Xeral da Función Pública".

Falta de exames equilibrados

No relativo aos procesos selectivos, no comunciado conxunto, as xuntas de persoal salientan que o paradigma dos despropósitos foi o proceso de acceso ao grupo C2, tanto en promoción interna como en libre, no que en lugar de facerse un exame equilibrado dos coñecementos que deberían ter as persoas que optaban a eses postos "houbo unha competición sobre quen sabía máis exclusivamente sobre unha parte do temario: as follas de cálculo".

"No proceso de promoción interna deixáronse vacantes máis da metade das prazas convocadas e no libre foi a culminación do desatino", continúan. Neste senso, critican que o exame, composto de 40 preguntas sobre o paquete ofimático LibreOffice (folla de cálculo, procesador de texto, base de dados...), tivo 32 preguntas sobre folla de cálculo e só 8 sobre o resto. "Por enriba, as preguntas da folla de cálculo tiñan un enunciado excesivamente complexo para o grupo C2, con fórmulas con funcións ligadas cun nivel de dificultade moi superior ao traballo a desenvolver por ese grupo. Parece que só se buscasen candidatos/as especialistas en follas de cálculo. Algo semellante a isto aconteceu noutros procesos selectivos".

Prexuízos para o persoal e as persoas usuarias

Sobre as consecuencia da parálise do concurso de traslado, explican que prexudica economica e profesionalmente as persoas que solicitaron participar, mais tamén as persoas usuarias dos servizos públicos, xa que a interinidade a que este xeito de actuar condena o persoal (desde o que se encarga de materias tan sensibles como a valoración de discapacidade, dependencia ou menores até as xefaturas de servizo posto que nunca se convocou o concurso específico recollido na lei) incide nunha deficiente prestación dos servizos.

Así, subliñan que a esaxerada rotación do persoal impide que o traballo sexa xestionado coa necesaria perspectiva por parte do persoal asignado, ao que hai que sumar as amortizacións sistemáticas de prazas co conseguinte aumento da carga de traballo para os empregados e empregadas que quedan.

Recibimos de Función Pública os borradores dos procesos selectivos de diversas enxeñarías (agronómica, montes, industrial, minas, técnica agrícola, técnica forestal, técnica industrial), química, arquitectura e arquitectura técnica.

Estas convocatorias corresponden a prazas acumuladas das ofertas dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021. Vamos, que se non é pola paralización de prazos polo COVID-19, unha parte delas xa estarían caducadas.

A diferenza doutras convocatorias negociadas e publicadas en meses previos, desta volta separan as convocatorias en tres procesos: acceso libre, estabilización e consolidación de persoal laboral.

Temos que presentar alegacións o martes 16 de novembro. Se queres achegarnos algo, contacta coa CIG.

 

Grupo Escala/especialidade Ano da oferta de emprego público (OEP)
Acceso libre Estabilización Consolidación (persoal laboral)
2018 2019 2020 2021 Total 2018 2019 2020 2021 Total 2018 2019 2020 2021 Total
A1 Enx. agronómica   10 15 16 41       4 4 3       3
Enx. montes     10 10 20 15     1 16 1       1
Enx. industrial       7 7     2   2 6     3 9
Enx. minas   4     4           4       4
Química       4 4       3 3 2       2
Arquitecto/a 5 3 8 1 17 5     1 6     1   1
  Descargar borrador Descargar borrador Descargar borrador
A2 Enx. téc. agrícola   20 15 16 51 40       40 9 4 3   16
Enx. téc. forestal     10 10 20 23     4 27 7 1 3 1 12
Enx. téc. industrial       6 6     4 2 6 6       6
Arquitécto/a técnico/a 10   15   25 5       5     1   1
  Descargar borrador Descargar borrador Descargar borrador

A CIG considera que a vacinación é prioritaria pero que un edificio administrativo non é o lugar acaído para realizala.

Hoxe, día 11 de novembro, enterámonos pola prensa que a Xunta de Galiza vai utilizar a sala de exposicións da pranta baixa do edificio administrativo de Pontevedra como "centro de vacinación masiva" e que iso vai supoñer un acceso diario de "1.700 persoas" ao dito edificio.

Dende a CIG queremos deixar constancia que esta medida, da que se informou telefónicamente á Xunta de Persoal funcionario pero sen aportar máis datos dos que aparecen na prensa, non parece a máis acaída.

Deixando claro que consideramos que a vacinación das persoas é unha necesidade e unha prioridade dunha grande relevancia, tamén queremos facer constar que:

1. Non se informou previamente á Xunta de Persoal funcionario de Pontevedra con anterioridade, polo que solicitaremos procurando o común acordo coas outras organizacións sindicais, unha reunión da Xunta de Persoal coa Delegación Territorial.

2. A información facilitada se limita ao que xa se recolle nos medios de comunicación, e por tanto non sabemos cal vai ser o sistema de acceso, se vai interferir co traballo ordinario do persoal, que medidas se van adoptar para impedir as masificacións nos espazos comúns, así como todos os pormenores para poñer en marcha este centro.

3. A campaña de vacinación debe realizarse en centros sanitarios ou en espazos habilitados cun uso restrinxido, non en lugares de acceso masivo como un edificio administrativo.

4. Isto revela a insuficiencia de instalacións públicas de carácter sanitario e tamén a incapacidade da Xunta de buscar outras solucións.

A CIG aposta pola recuperación de dereitos do persoal empregado público

En setembro de 2019 a CIG iniciou o proceso de reclamación xudicial para a recuperación dos dereitos suspendidos pola Lei de medidas do ano 2012.

A Lei 1/2012 do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, causou a suspensión ou modificación con carácter “temporal” de determinadas medidas de grande importancia para o persoal empregado público da Xunta.

Esto foi o que se cargaron coa escusa da crise económica:

 • O Fondo de Acción Social: suprimiron todas as medidas agás as axudas de 180 euros mensuais a favor das persoas discapacitadas a cargo; quitáronos todas as demais, como por exemplo: a axuda por adquisición de vivenda, estudos de fillos/as, ou para gastos gafas, lentes de contacto ou dentista. 
 • O dereito a 9 días de “permiso por asuntos persoais sen xustificación”, quedando reducidos a 6.
 • Artigo 19º do V Convenio Coletivo, relativo ao “descanso e festivos”.
 • Artigo 29º do Convenio Coletivo, relativo aos “dereitos de comedor”.
 • Artigo 34º.2 do Convenio Coletivo, relativo á “gratificación por xubilación”.
 • Disposición Adicional 3ª, relativa a períodos de descanso en Nadal e Semana Santa.


Para a CIG, a recuperación destes dereitos é unha cuestión fundamental polo que iniciamos un proceso de reclamación xudicial. Para máis, a Xunta chegou a recoñecer en distintos documentos que se podían mellorar as condicións de traballo dos empregados/as públicos/as por mor da evolución positiva da situación económica do País pero negouse a recuperar os dereitos do convenio e do FAS que nos arrebataron. 

Así, esta suspensión de dereitos baseábase no artigo 38.10 do EBEP, “por concorrer causas graves de interese público derivadas dunha alteración sustancial das circunstancias económicas que afectaban á sustentanbilidade das contas públicas”. A súa vixencia ficou condicionada á subsistencia da crise económica amparada nuns indicadores económicos específicos.

Eses indicadores melloraron a partires do ano 2018, tal e como se recolle en distintos informes oficiais das contas públicas elaborados polo Consello de Contas de Galicia, ou como tamén recoñece a propia Xunta na Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2020, polo que tiñan que quedar sen efeito as suspensións e modificacións temporais de dereitos impostas ao persoal. Pero non lles deu a gana. 

Levamos dende o 2019 insistindo: recuperar os dereitos suprimidos no 2012, e introducir na Lei do emprego público de Galiza as melloras pactadas no V Convenio Colectivo, aplicándollas a todo o persoal, funcionario e laboral. A via xudicial era a que nos quedaba e esperemos que sexa agora a xustiza a que elimine a suspensión “sine die” destes dereitos laborais. 

Menos chantaxes e mais igualdade e dereitos para todos: que nos devolvan dunha vez o roubado! 

Os CULPÁBEIS de asinar un acordo ilegal que tumbou a xustiza ameazan con quitarnos a carreira

O bifachito sindical acaba de anunciar que igual non cobramos a carreira. Si cuestionan que non a imos cobrar é porque eles asinaron un acordo que a xustiza acaba de tumbar como discriminatorio.

As directivas europeas son claras en relación a non discriminar en función de si o vínculo laboral e de carácter fixo ou temporal. E iso o obviaron a conciencia. Aos efectos é como si quixeran excluír da carreira profesional a persoal por ser negro, ateo, muller ou natural de Cambados.

Eles asinaron unha carreira discriminatoria e ELES SON OS CULPÁBEIS de que a xustiza lles diga que ese acordo é nulo.

Pero ten solución doada ao igual que se fixo noutros moitos lugares. Non se ten que deixar de cobrar, sinxelamente con incluír a todo o persoal tal e como di a xustiza a carreira seguiría en vigor. Que se senten e asinen unha carreira inclusiva e universal. E si non o fan é porque non queren.

E teñen ademais os santos c... de pedir agora incluír aos interinos que eles mesmos excluíron nunha “carreiriña menor” que nunca chegaron a aplicar.

Os sindicatos do crime teñen máis cara que espalda.

Que se aparten e non estorben.

Outras novas recentes

Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...